نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی در مقابله با جنگ نرم است. این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. از میان کل کارکنان رسمی سازمان مذکور که 240 نفر بودند، 140 نفر نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش توانمندسازی، در چهار بعد اول (معنی داری، شایستگی، حق انتخاب و تأثیر) از پرسشنامه روانشناختی اسپریتزر (1995) حاوی 18 سؤال و در بعد اعتماد از پرسشنامه اعتماد میشرا (1994) استفاده شد. جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه منصوری (1380)، حاوی 33 سؤال، استفاده شد. در تأیید پایایی پرسشنامه‌های توانمندسازی و هوش هیجانی، آلفای کرونباخ به ترتیب 897/. و 772/. بدست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهند بینهوش هیجانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه‌ای معنی‌دار و قابل توجه (457/.=r) وجود دارد. و نیز نتیجه مطالعه نشان داد که خودآگاهی، خود تنظیمی و خودانگیزشی به طور مثبت بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر می‌گذارند. نتیجه بررسی فرضیه‌ها نشان داد که بیشترین تأثیر مربوط به بعد خود تنظیمی (555/.=r) است. اما در خصوص رابطه بین همدلی و مهارت‌های اجتماعی با توانمندسازی روانشناختی هیچ‌گونه رابطه معنی‌دار به دست نیامد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی، خودآگاهی، خود تنظیمی، و خود انگیزشی به طور مثبت با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان ارتباط معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between Emotional Intelligence and employees' Psychological Empowerment Case study: military organization

نویسندگان [English]

 • Kaveh Ghadami 1
 • Moslem Piri zamaneh 2
 • Reza Vahabi 3

1 Graduated from Ph.D. in Higher Education Management, Allameh Tabataba'i University

2 PhD student of educational management at Allameh Tabataba'i University

3 Ph.D. student of political science, Islamic Azad University

چکیده [English]

The present research investigated the relationship between Emotional Intelligence and Psychological Empowerment among employees of a military organization. The research was a correlational, descriptive field study. The research population included 240 tenure staff, out of whom 140 were sampled randomly. A questionnaire, based on Spritzer's Psychological Empowerment questionnaire and Mishra's, was used, totaling to 18 items. For Emotional Intelligence, Missouri’s questionnaire with 33 items was used. The reliability of instruments was approved by Chronbach alphas of %897 for Psychological Empowerment and %772 for Emotional Intelligence. The results indicated that there was a significant relationship between Emotional Intelligence and Psychological Empowerment (r=%457). as well as The findings of the study show that self-awareness, Self-regulation, and self-motivation have positively influence employees' Psychological Empowerment. In the hypothesis testing, it shows that the highest influence (r=%555) belonging to the Self-regulation dimension. but the effect of Empathy, social skills was not associated with psychological empowerment. It can be concluded that Emotional Intelligence, self-awareness, Self-regulation, and self- motivation are positively correlated with employees' Psychological Empowerment in the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Psychological empowerment
 • Employees
 • military organization
 • ابطحی، سید حسین و عابسی، سعید (1386). توانمندسازی کارکنان. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

 • آقایار، سیروس؛ شریفی درآمدی، پرویز (1385). کاربرد هوش هیجانی در قلمرو هیجان. اصفهان: سپاهان.

 • حسن زاده، رمضان (1386). "انگیزش و هیجان ". تهران: نشر ارسباران.

 • حرآبادی فراهانی، مجید. (1385). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارمندان صف و ستاد بانک پارسیان شعب تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

 • رابینز، استیفن پی؛ جاج، تیموتی ای. مبانی رفتار سازمانی. ترجمه: محمد اعرابی. محمد تقی زاده مطلق (1390) تهران: رسام. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2008).

 • رحیمیان، حمید (1390). باز طراحی فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی. سخنرانی اصلی ارائه شده در: پنجمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی. تهران: مرکز بین‌المللی همایش‌های صدا و سیما، 8 و 9 آذر.

 • سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (2009). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، روش‌های آموزشی و ابزارهای سنجش)، چاپ اول، نشر یسطرون.

 • سلیمی، معصومه (1388)". بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان سازمان آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی؛ استاد راهنما بهرام سرمست؛ استاد مشاور نادر بهلولی زیناب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.

 • شریفی درآمدی، پرویز (1386). هوش هیجانی و معنویت. اصفهان: سپاهان.

 • کاووسی، فیروزه (1377). بررسی آموزش هوش هیجانی در محیط کار. نشریه صنعت بر ق.. شماره، صص 66 تا 9 6.

 • کیاروچی، ژوزف؛ مایر، جان دی (2007). کاربرد هوش هیجانی. ترجمه: ایرج پاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.

 • قانع نیا، مریم، ارشدی، نسرین، بشلیده، کیومرث. (1393). تاثیرآموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران برافزایش سرمایه روانشناختی کارکنان. موردمطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی. دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری.

 • محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۵). سیر تکامل درمان شناختی- رفتاری: ظهور ذهن آگاهی و پذیرش روان‌شناختی.

 • نجفی، علی (1387). " هوش هیجانی برای مدیران." مجله مدیریت، شماره 137 و 138، صفحه 44-41.

 • نوبری، ام لیلا (1387)". بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.

 • هادی زاده مقدم، اکرم؛ فرجیان، مرجان (1387). بررسی تأثیرگذاری هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی. پیام مدیریت. شماره 28. صص 132-107.

 • Bowen, G.L., Rose, R.A., & Ware, W.B. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning organizational Measure. Evaluation and Program Planning. Doi:10. 1016/j. evalprogplan. 2005.08.005.

 • Butts, Marcus M., et al. (2009). Individual Reactions to High Involvement Work Processes: Investigating the Role of Empowerment and Perceived Organizational Support. Journal of Occupational Health Psychology. Vol.14. No, 2: 122-136.

 • CarmeliAbraham , Jonsman ZVIE (2009). the relationship among emotional intelligence, task performance, and organizational citizenship behaviors. Copyright: LawrenceEribaum As ssociates.403-419.

 • Cheese,p. ThomaS,R. & Craig,E. (2007). Leveraging Your most Important Competitive Asset, Journal of High-Performance Business,September,No,3

 • Collins, J.(2001).Good to Great: Why some companies make the leap-and others don’t ? ,London: Random House Business-

 • Ergeneli , azize., Saglam Ari,Guler & Metin,Selin, (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers, Journal of Business Research 60,41-42

 • Fry, L.W. Vitucci, S. & Cedillo M. (2005). Spiritual Leadership and Army Transformation: Theory, Measurement, and Establishing a Baseline. The Leadership Quarterly. Vol. 16: 835-862.

 • Gerits, L. et al. (2005). Emotional Intelligence Profiles of Nurses Caring for People with Severe Behavior Problems. Personality and Individual Differences.  36, 1, 33-43.

 • Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam.

 • Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.

 • Han, Sang-Sook., Moon, Sook Ja., Yun, Eun Kyoung. (2009). Empowerment, Job satisfaction, and organizational commitment: comparison of permanent and temporary nurses in Korea. Applied Nursing Research. Vol. 22. No, 4:e15- e20.

 • Harrison, R. (1997). Why your firm needs emotional intelligence. People Management,3(1), 4.

 • Jeffy, Denis (1999) "Empowerment management" , Translated by Ramazani, Behzad. Dayere Pubs.

 • Keller T, Dansereau F. (1995). Leadership and empowerment: a social exchange perspective. Human Relations ;48(2):127-45.

 • Konczak, L.J. & et al. (2000). Defining and Measuring Empowerment Leader Behavior: Development of an Upward Feedback Instrument. Educational and Psychology Measurement. Vol. 60. No, 2:301-313.

 • Lee, J.A. (2001). The Empowerment Approach to Social Work Practice: Building The Beloved Community(2 ended). New York: Columbia University Press.

 • Luo, X. Zhou, L. & Liu, S.S. (2003). Entrepreneurial Firms in The Context of Chinas Transition Economy: An Integrative Framework and Empirical Examination. Journal of Business Research. Vol. 56. No, 6:481-491.

 • Noland, David S. (2008). "Emotional intelligence and new product development team leader success in the lighting industry" .Capella University.

 • Nolley, g. Robert. (2011). The educational administrator: a correlational study of emotional intelligence and organizational citizenship behavior in a proprietary university. A dissertation for the degree doctor of philosophy. Capella university.

 • Smigla, J.E. & Pastoria, G. (2000). Emotional intelligence: some have it, others can learn. The CPA Journal, 70I(6), 60.

 • Smith, K. and et. al. (2000) Organizational Learning and Resource – Based Theory. Journal of Organizational Change Management. Vol. 9. No, 6: 41-53.

 • Sosik, J. J., & Megerian, L.E. (1999). Understanding leader emotional intelligence & performance: The role of self-other agreement on transformational leadership perceptions. Group &Organization Management, 24(3), 367-390.

 • Spritzer, G.M. (1996). Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment Academy of Management Journal. Vol. 34. No, 2:483-504.

 • Spritzer, G. M (1995/a). psychological empowerment in the workplace; dimensions, measurement and validation. American Journal of community psychology, vol.23.no.5.

 • Thomas, K,W. & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review. Vol. 15. No, 4:666-681.

Zhou, J. & George, J. M. (2003). A waking Employee Creativity: The Role of leader emotional Intelligence. The Leadership quarterly, 14, 45