داوران دوره 8، شماره 2، پیاپی (21)، پاییز و زمستان 1397

دکتر هادی آجیلی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابراهیم برزگر: استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا پارسا: دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور تهران

دکتر سید ابراهیم سرپرست سادات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

دکتر محمدرضا دهشیری: دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر محمدصادق قدرت پناه: استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مجید نجات پور: دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مرتضی نورمحمدی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

 

داوران دوره 9، شماره 1، پیاپی (20)، بهار و تابستان 1398

دکتر محمدحسن خانی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر امیدعلی مسعودی: دانشیار ارتباطات دانشگاه سوره

دکتر محمدصادق نصرت پناه: استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر پرویز امینی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

دکتر میترا راه نجات: استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی ذوالفقاری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه لرستان

دکتر محمدرضا قائدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر علیرضا منفرد نجاتی: دکتری سیاست دفاعی و مدرس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

دکتر مریم قاسمی: دکتری تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

 

داوران دوره 9، شماره 2، پیاپی (21)، پاییز و زمستان 1398

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: دانشیار علوم سیاسی د انشگاه تهران

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی د انشگاه تهران

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر علی احمدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه جامع اما حسین(ع)

 

داوران دوره 10، شماره 1، پیاپی (22)، بهار و تابستان 1399

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر عنایت اله یزدانی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

دکتر علی اشرف نظری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی د انشگاه تهران

دکتر حسین نوروزی: استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین جمشیدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی احمدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه جامع اما حسین(ع)

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر مهدی ذوالفقاری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه لرستان

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان (لینک پابلونز)

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

 

داوران دوره 10، شماره 2، پیاپی (23)، پاییز و زمستان 1399

دکتر ابوالحسن امین مقدسی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

دکتر علیرضا صدرا: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی د انشگاه تهران

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن حدیدی: استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور تهران

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر محمد یوسفی جویباری: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر قاسم ترابی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (لینک پابلونز)

دکتر غفار زارعی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر رحمت اله امیر احمدی: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر سوناز نصیری: عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

دکتر الهام حسین خانی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه (لینک پابلونز)

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان

دکتر مهدیه حیدی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر مهدی حاجی سیاری: دانش آموخته دکتری آینده پژوهشی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

داوران سال 1400 فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم به ترتیب حروف الفبا

دکتر وحید آرایی: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حسن اردستانی سبیلان: استادیار جامعه شناسی دانشگاه اراک

دکتر رحمت اله امیر احمدی: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر علی باقری دولت آبادی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یاسوج

دکتر الهام حسین خانی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه (لینک پابلونز)

دکتر مهدیه حیدی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر سجاد بهرامی مقدم: استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر میترا راه نجات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر غفار زارعی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر لیلا سنگی: استادیار جامعه شناسی جهاد دانشگاهی

دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر جواد صالحی: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور کرمان

دکتر رحمت عباس تبار: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر قادر عبدالعلی پور: استادیار مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر امیرعلی کتابی: دانش آموخته مدرسی انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه تهران

دکتر جواد کیانی: مربی علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی د انشگاه تهران

دکتر کیوان لطفی: استادیار مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد لعل علیزاده: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قوچان

دکتر جهانبخش مرادی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (لینک پابلونز)

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حمید ملکپور: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان (لینک پابلونز)

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

دکتر سوناز نصیری: عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر لیلا نیرومند: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دکتر سید محمود هاشمی: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

داوران سال 1401 فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم به ترتیب حروف الفبا

دکتر وحید آرایی: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حسن اردستانی سبیلان: استادیار جامعه شناسی دانشگاه اراک

دکتر رحمت اله امیر احمدی: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر علی باقری دولت آبادی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یاسوج

دکتر الهام حسین خانی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه (لینک پابلونز)

دکتر مهدیه حیدی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر سجاد بهرامی مقدم: استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر میترا راه نجات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر غفار زارعی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر لیلا سنگی: استادیار جامعه شناسی جهاد دانشگاهی

دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر جواد صالحی: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور کرمان

دکتر محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر رحمت عباس تبار: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر قادر عبدالعلی پور: استادیار مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر امیرعلی کتابی: دانش آموخته مدرسی انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه تهران

دکتر جواد کیانی: مربی علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی د انشگاه تهران

دکتر محمد لعل علیزاده: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قوچان

دکتر جهانبخش مرادی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (لینک پابلونز)

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حمید ملکپور: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان (لینک پابلونز)

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

دکتر سوناز نصیری: عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر لیلا نیرومند: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دکتر سید محمود هاشمی: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال