خط مشی فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم انتشار مقاله های علمی ـ پژوهشی در حوزه قدرت نرم است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه دانش قدرت نرم باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه قدرت نرم با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد.

فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم برای نخستین بار در بهار 1391 منتشر شده و از تیرماه همان سال رتبه علمی پژوهشی از کمیشیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را اخذ نموده و از سال 1398 به بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم به عنوان نشریه علمی شناخته شده و در سال 1399 رتبه «ب» را از کمیسیون مربوطه اخذ نموده و تاکنون 28 شماره از این نشریه بطور منظم منتشر شده است.