نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) - گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه مدلی به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه مورد مطالعاتی سازمان صدا و سیما بوده است، در این جهت با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان عوامل اثر گذار در چهار بعد شایستگی عمومی مدیریت، شایستگی های عام مدیریت رسانه، شایستگی های مدیریت رسانه رادیو و تلویزیون و شایستگی های مدیریت انقلابی تبیین شدند که به واسطه آن پرسشنامه‌ای تهیه و در بین نمونه آماری شامل 196 نفر از مدیران ارشد و میانی حوزه های پیام در سطح تهران و مراکز استانی به شیوه تصادفی ساده توزیع شد. با جمع آوری پرسشنامه‌های توزیع شده اقدام به تحلیل داده‌ها در راستای بررسی فرضیات پژوهش به منظور ارایه مدل مناسب از عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی شد که نتایج به دست آمده نشان از تایید کلیه فرضیات در راستای تاثیر عوامل شناسایی شده داشت همچنین بر مبنای ضرایب تاثیر به دست آمده نتایج بیانگر این بود که بیشترین ضریب تاثیر در ارتباط با ابعاد مربوط به بخش شایستگی های مدیریت رسانه رادیو و تلویزیون با 0.78 به دست آمد که نشان از اهمیت شایستگی مدیتی در این رابطه را نشان می‌دهد بعد از آن از منظر اهمیت مهمترین ابعاد مرتبط با شایستگی های مدیریت انقلابی، شایستگی های عام مدیریت رسانه و شایستگی عمومی مدیریت به ترتیب با 0.76، 0.745 و 0.74 به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model to investigate the factors affecting the competence of managers at the level of the Islamic Revolution in the field of culture and media studied by the Radio and Television of Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mirzaei Agbolag 1
 • mohammad reza mardani 2
 • Ehsan Sadeh 3
 • z a 3

1 (IRIB)Deputy Head of Monitoring and Evaluation Center

2 Associate Professor, Faculty Member of Imam Hossein University (AS)

3 a

چکیده [English]

The main purpose of this study was to present a model to investigate the factors affecting the competence of managers at the level of the Islamic Revolution in the field of culture and media studied by the Radio and Television of Iran. Management, general competencies of media management, competencies of media management of radio and television and competencies of revolutionary management were explained, through which a questionnaire was prepared and among the statistical sample including 196 senior and middle managers of message fields in Tehran and Provincial centers were distributed in a simple random manner. By collecting distributed questionnaires, the data were analyzed in order to examine the research hypotheses in order to present an appropriate model of factors affecting the competence of managers at the level of the Islamic Revolution. Also, based on the obtained impact coefficients, the results showed that the highest impact factor in relation to the dimensions related to the competencies of the radio and television media management department was obtained with 0.78, which shows the importance of mediation competence in this regard. After that, in terms of importance, the most important dimensions related to revolutionary management competencies, general media management competencies and general management competencies were obtained with 0.76, 0.745 and 0.74, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model presentation"
 • competence of managers"
 • Islamic Revolution"
 • "
 • Culture and Media'
 • ."
 • IRIB"