نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) - گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه مدلی به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه مورد مطالعاتی سازمان صدا و سیما بوده است، در این جهت با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان عوامل اثر گذار در چهار بعد شایستگی عمومی مدیریت، شایستگی های عام مدیریت رسانه، شایستگی های مدیریت رسانه رادیو و تلویزیون و شایستگی های مدیریت انقلابی تبیین شدند که به واسطه آن پرسشنامه‌ای تهیه و در بین نمونه آماری شامل 196 نفر از مدیران ارشد و میانی حوزه های پیام در سطح تهران و مراکز استانی به شیوه تصادفی ساده توزیع شد. با جمع آوری پرسشنامه‌های توزیع شده اقدام به تحلیل داده‌ها در راستای بررسی فرضیات پژوهش به منظور ارایه مدل مناسب از عوامل اثر گذار بر شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی شد که نتایج به دست آمده نشان از تایید کلیه فرضیات در راستای تاثیر عوامل شناسایی شده داشت همچنین بر مبنای ضرایب تاثیر به دست آمده نتایج بیانگر این بود که بیشترین ضریب تاثیر در ارتباط با ابعاد مربوط به بخش شایستگی های مدیریت رسانه رادیو و تلویزیون با 0.78 به دست آمد که نشان از اهمیت شایستگی مدیتی در این رابطه را نشان می‌دهد بعد از آن از منظر اهمیت مهمترین ابعاد مرتبط با شایستگی های مدیریت انقلابی، شایستگی های عام مدیریت رسانه و شایستگی عمومی مدیریت به ترتیب با 0.76، 0.745 و 0.74 به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model to investigate the factors affecting the competence of managers at the level of the Islamic Revolution in the field of culture and media studied by the Radio and Television of Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mirzaei Agbolag 1
 • mohammad reza mardani 2
 • Ehsan Sadeh 3
 • z a 3

1 (IRIB)Deputy Head of Monitoring and Evaluation Center

2 Associate Professor, Faculty Member of Imam Hossein University (AS)

3 a

چکیده [English]

The main purpose of this study was to present a model to investigate the factors affecting the competence of managers at the level of the Islamic Revolution in the field of culture and media studied by the Radio and Television of Iran. Management, general competencies of media management, competencies of media management of radio and television and competencies of revolutionary management were explained, through which a questionnaire was prepared and among the statistical sample including 196 senior and middle managers of message fields in Tehran and Provincial centers were distributed in a simple random manner. By collecting distributed questionnaires, the data were analyzed in order to examine the research hypotheses in order to present an appropriate model of factors affecting the competence of managers at the level of the Islamic Revolution. Also, based on the obtained impact coefficients, the results showed that the highest impact factor in relation to the dimensions related to the competencies of the radio and television media management department was obtained with 0.78, which shows the importance of mediation competence in this regard. After that, in terms of importance, the most important dimensions related to revolutionary management competencies, general media management competencies and general management competencies were obtained with 0.76, 0.745 and 0.74, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model presentation"
 • competence of managers"
 • Islamic Revolution"
 • "
 • Culture and Media'
 • ."
 • IRIB"
آراسته، حمیدرضا؛ حسنپور، اکبر؛ ایزدی، احمد؛ بستانی املشی، طهمورث. (1397). طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال پنجم، شماره 18، پاییز 97، صص 79-55.
افرازه، عباس. (1384). مدیریت دانش مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی. چاپ انتشارت دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
امیر خانی، زیبا؛ فرهنگی، علی اکبر؛ مظفری، افسانه. (1395). طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای. مطالعات رسانه‌ای، 1394، سال دهم، دی 1395، صص 21-29.
بهراد، آرمان؛ سبک رو، مهدی؛ طباطبائی نسب، محمد. (1398). طراحی مدل شایستگ یهای رؤسای گروه های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور (یک رویکرد کیفی). پژوهشنامه مالیات، شماره چهلم (مسلسل 88 )، زمستان 1398، صص 65-91.
پناهی، سیده معصومه؛ پورکریمی، جواد؛ رمضان، مجید. (1397). ارائه الگوی شایستگی حرفه‌ای مدیران پژوهشی در سازمان‌های پژوهش محور. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 8، شماره 1، بهار 97، صص 23-46.
پورعابدی ، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی، حنان؛ رضی، زهرا. طراحی مدل شایستگی چند بعدی مدیران و کارکنان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شماره 2 (شماره پیاپی 24)، تابستان 1395، صص 27-52.
تقوی، میرحمید؛ علی احمدی، علیرضا. (1396). بررسی نقش شایستگی‌های مدیریتی در ترویج فرهنگ نوآوری و اعتماد نهادی. مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، پیاپی ۴۵ (پاییز ۱۳۹۶)، صص 1-24.
زارعی متین، حسن؛ رحمتی، محمدحسین؛ موسوی،  محمد مهدی؛ ودادی، احمد. (1393). طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان های فرهنگی کشور. فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی؛ سال دوم، شماره 8، پاییز 1393.
جزایری، رضوان السادات.(1380). شایسته سالاری در سیره مدیریتی امام علی(ع). مجله انقلاب اسلامی، بهار و تابستان، شماره 5-6، صص 35-24.
خنیفر، حسین؛ نادری بنی، ناهید؛ ابراهیمی، صلاح الدین؛ فیاضی، مرجان؛ رحمتی، محمدحسین. (1398). شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، دوره هفتم، شماره اول، بهار 1398، صص 125-105.
شبانی، راضیه؛ خورشیدی ، عباس؛ عباسی، لطف اله؛ فتحی واجارگاه، کوروش. (1397). ارائه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران. پژوهش در نظام‌های آموزشی، ویژه نامه، بهار 1397، صص 79-94.
عارف نژاد، محسن. (1396). شناسایی و اولویت بندی مولفه های شایستگی مدیران مدارس با تاکید بر مدیریت اسلامی. مدیریت رسانه، 1396، دوره پنجم، شماره اول، صص 151-172.
قربان نژاد، پریسا؛ عیسی خانی، احمد. (1395). طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی. مدیریت در دانشگاه اسلامی 11، سال پنجم، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صص 37-48.
کرمی، مرتضی.(1389). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی، تهران، نشر آییژ، چاپ اول.
یاری، سعید. (1392). طراحی مدل شایستگی مجریان برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران. دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . 1392. کارشناسی ارشد.
درگاهی، حسین؛ علیپور، محمد حسن؛ حیدری، هادی. (1389). ارائة مدل شایستگی در توسعة منابع انسانی، نشریة راهبرد، شماره 23، ص 113-91.
Arefnejad, M. (2018). “Identification and Prioritization of Competency Components of School Managers with Emphasis on Islamic Management”. Two Journal of Management and School Management, 5 (1): 172-151.
Bouchamma, Yamina. Basque, Marc. Marcotte, Caroline. (2017). School Management Competencies: Perceptions and Self-Efficacy Beliefs of School Principals. Creative Education. 5: 580-589.
Cochran, G. (2009). Developing a Competency Model for a 21th century Extension Organization, Ohio State University, and a doctor of dissertation.
Dreyfus R. C. (2014) "Identifying competencies that predict effectiveness of R&D managers", Journal of Management Development, 27(1): 76- 91.
Gunawanm J. (2018). Factors contributing to managerial competence of first‐line nurse managers: A systematic review. Intrnational Journal of Nursing Practice. 2018; 54(1): 46-60.
Hauser, C. (2020). From preaching to behavioral change: Fostering ethics and compliance learning in the workplace. Journal of business ethics, 162(4), 835-855.
Hills, Angela (2009), Succession planning – or smart talent management? BlessingWhite, Inc. Princeton, NJ.
Hung, T. (2010). Hungjack an empirical study of the training evaluation decision-making model to measurentring outcome. Social behavior & Personality: An international journal, 38, 87-101.
Jeou-Shyan Horng H.H. Liu C-H. Lin L & Tsai C-Y (2011) Competency analysis of top managers in the Taiwanese hotel industry. International Journal of Hospitality Management. Vol. 30 pp. 1044–1054.
Kang H. (2015). A Competence Model for Design Managers: A Case Study of Middle Managers in Korea. Department of Industrial Design. KAIST. Daejeon. Republic of Korea. 2015; 9(2): 1-22.
Rantz A. (2018). Competencies: Report of the competencies workgroup. Workforce and succession planning workgroup. 2018. New York State Governors Office of Employee Relations and the Department of Civil Service.
Wesselink R., Blok V., Van Leur S., Lans T., Dentoni D. (2015) "Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices", Journal of Cleaner Production, 106: 497-506.