دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-211 
4. کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی

صفحه 99-126

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی