دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-200 
6. تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای ( سخت، نرم، هوشمند )

صفحه 130-153

حسین فتاحی اردکانی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده