دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم (SPBA) - اخبار و اعلانات