مجلات و نشریات سازمان بسیج اساتید در حوزۀ تخصصی و موضوعی خود، پایبند به رویکرد جدید و تحولی سازمان بسیج اساتید یعنی نگاه حل­ المسائلی ( درگیر کردن دانشگاه­ها دربازشناسی مسائل و مشکلات کشور و کمک برای حل آنها) است. رویکردی که از سال 1396 با فرایند مطالعاتی طولانی و دقیق مدنظر قرار گرفته و با فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری نیز کاملاً همراه و سازگار است، چنانکه در دیدار اساتید دانشگاه های سراسر کشور در رمضان المبارک (1397/3/20) با معظم له، مصادیق و موارد روشن این رویکرد مورد مطالبه قرار گرفت.

دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم در زمینه فوق و برای بازشناسی ظرفیت ها و چالش های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی و رقبای ایدئولوژیک آن در سطوح ملی و بین المللی با رویکرد میان رشته ای و  اهدافی چون ایجاد بستر مناسب برای انتشار دیدگاه های بومی، ارتقای دانش قدرت نرم و غنای ادبیات این حوزه، کمک به سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور برای درک ظرفیت بالای قدرت نرم و نحوه استفاده از آن،  از کلیه استادان و پژوهشگران دانشگاهی، حوزوی و مراکز پژوهشی دعوت می نماید، مقاله های مرتبط خود را صرفاً از طریق سامانه نشریه بارگذاری نمایند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-211 

4. کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی

صفحه 99-126

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی