نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم قدرت یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی بوده است. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال مهم است که قدرت چیست، دارای چه وجوهی است و هر کدام از این وجوه دارای چه منابعی هستند؟ یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در نظر اندیشمندان مختلف و به خصوص نای ، قدرت دارای سه وجه سخت، نرم و هوشمند است. حرکت جریان قدرت از منابع سخت آن شامل اجبارکنندگی، تهدید و استفاده از ابزار الات نظامی به سمت اقناع، تولید جذابیت و استفاده از ابزارهای نرم مانند فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوبیت های سیاست خارجی و در نهایت استفاده از راهبردی بهینه و مدیریتی مدبرانه از منابع قدرت که از آن به قدرت هوشمند تعبیر می شود بوده است. این سیالیت، از حالتی به حالت دیگر در آمدن و تغییرات دائمی قدرت ناشی از جوهر قدرت و تغیرات ایجاد شده در بازیگران و محیط پیرامونی آن است، به طوری که مفهوم قدرت در هر زمانی در حال تغییر شکل و بازسازی خود مطابق با شرایط محیطی و بازیگران آن است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به این سئوال پاسخ دهد و به ارزیابی و تحلیل نظریه نای بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of power and its constituent resources from the perspective of Joseph Nye (hard, soft, intelligent)

چکیده [English]

review and analysis of the concept of power is one of the major issues of interest to scholars of political science. This study seeks to analyze the concept of power and its constituent resources in the field of political science and international relations. The main objective of this study is to answer the important question: What power, what aspects has been and what are each of these funds has? The findings reflect the fact that different scholars and especially Nye, has three modes of hard power, soft and smart. Move the power of hardware resources include Ajbarknndgy, military threats and use of instruments to persuasion, charm production and use of software tools such as culture, political values and foreign policy compliance and finally use the optimal strategy and strategic management of power sources that can be interpreted as smart power respectively. This fluidity, Syrvryt and permanent changes of power from the essence of power and the changelog is in the cast and its environment,, So that power for a dialogue at any time Changing environmental conditions and in accordance with the shape and restructure its actors. This study utilizes the analytical method and using library study, Tries to use the prestigious scientific research and first-hand sources and use Nye's theory to answer questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joseph Nye
  • Power
  • hard power
  • Soft power
  • Smart power