نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقابله با انواع تهدیدهای نرم، نیازمند قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است تا نظام با استواری باقی بماند و فرهنگ تفکر انقلاب، جهانی شده و در جهان استقرار یابد. دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی باید زمینه‌ساز و شکل‌دهنده به این قدرت نرم بوده و توانایی مقابله با هر نوع تهدید را داشته باشند.
بسیج یکی از دستگاه‌هایی است که با تأکید بر توان مردم، از جبهه‌های مقاوم برای مقابله با تهدیدهاست که با استقرار نظام جامع اطلاع‌رسانی تقویت می‌شود. طراحی و استقرار این نظام، دارای الزام‌ها و ملاحظه‌هایی است که در اینجا از منظر مدیران و متخصصان بسیج به آن می‌پردازیم.
هدف این پژوهش، شناخت شیوة طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و ادارة نظام جامع اطلاع‌رسانی در بسیج مستضعفین از منظرمتخصصان، سرآمدان و مدیران اطلاع‌رسانی است و با استفاده از روش کیو و با جمعیتی هفتادنفری از متخصصان، به ارائه نتایج و دستاوردها می‌پردازد. نتیجه نشان می‌دهد ایجاد یک نظام جامع اطلاع‌رسانی، نه‌تنها دارای رویکردهای خاص مدیریتی در اداره است، بلکه از چهارچوب‌های معین و الزام‌های مشخصی نیز پیروی می‌کند. بررسی انجام‌شده با استفاده از روش کیو، نتیجة تفکیک میان دو گونه دیدگاه مدیران و مسئولان بسیج، با دیدگاه کارگزاران و فعالان بسیج را مقابل ما نهاد. این امر نه‌تنها می‌تواند در ارائه ملاحظه‌های ادارة رسانه نقش داشته باشد، بلکه در تولید محتوا و عمل نیز مؤثر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Basij comprehensive information system The requirements of forming the soft power of the 20 million army

نویسندگان [English]

 • seyed reza nagibassadat 1
 • esmaeil ahmadi 2

1 hjykk

2 fhgjhkm

چکیده [English]

Countering all sorts of soft threats requires the soft power of the Islamic Republic of Iran to keep the system stable and the culture of revolutionary thought is globalized and established in the world. Revolutionary organizations and institutions should be the basis for this soft power and have the ability to deal with any kind of threat.
Basij  is one of the organizations that  by the establishment of a comprehensive information system emphasizes the ability of the people to defend the frontiers that are threatened.
The design and deployment of this system has the requirements and considerations that we are considering here from the perspective of the managers and specialists of the Basij.
The purpose of this research is to understand the design, implementation, establishment and management of a comprehensive information system in the mobilization of the underprivileged from the perspective of experts, senior managers and information managers, and using the Quo methodology and with the seventy-seven-year-olds from the experts, presents the results and achievements.
The purpose of this research is to understand the design, implementation, establishment and management of a comprehensive information system in the Basij from the perspective of experts, senior managers and information managers, and using the Q methodology. It is conducted between  seventy persons of  experts,and here we  present the results according the managers and experts perspectives. The result suggests that the creation of a comprehensive information system, not only has specific management approaches in the administration, but also follows certain frameworks and specific requirements. This study carried out using the Q method has led us to distinguish between the views of managers and, with the views of the Basij activists and information experts. Not only can this  contribute to the presentation of the views of the media administration, but also contributes to the production of content and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • soft power
 • comprehensive information system
 • basij
 • requirements for system deployment
 • specialists and managers
 • دهشیار، حسین؛ مرتضی نور محمدی (1389)، « قدرت در عصر اطلاعات»، مجله سیاست دفاعی، شماره 18 و مسلسل 69.
 • گزنی، ع. (1380)، «سازماندهی اطلاعات در نظام های بازیابی اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی»، فصلنامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد استان قدس رضوی، 95-70.
 • امام خمینی (1359)، صحیفه نور، تهران، دفتر نشر آثار امام خمینی(ره).
 • معتمد نژاد، ک. (1385)، وسایل ارتباط جمعی (جلد اول)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • مک کوییل، د. (1382)، درآمدی بر نظریه رتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تخران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
 • نقیب السادات، سید رضا (1381)، نقش بسیج دانشجویی در دانشگاه ها، تهران: سازمان تحقیقات خودکفایی.
 • نقیب السادات، سید رضا (1395)، « مدل کارآمد اطلاع رسانی و تبلیغات در امداد»، کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونت آموزش و پژوهش، تهران.
 • نوروزی، آزاد. ا. (1386)، نظریه عمومی نظام ها در کتابداری و اطلاع رسانی، بازیابی از سایت آفتاب.
 • برکوری، ا. و. (1378)، مدیریت ارتباطات، ترجمه م. ا. ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.