نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم قدرت یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی بوده است. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال مهم است که قدرت چیست، دارای چه وجوهی است و هر کدام از این وجوه دارای چه منابعی هستند؟ یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در نظر اندیشمندان مختلف و به خصوص نای ، قدرت دارای سه وجه سخت، نرم و هوشمند است. حرکت جریان قدرت از منابع سخت آن شامل اجبارکنندگی، تهدید و استفاده از ابزار الات نظامی به سمت اقناع، تولید جذابیت و استفاده از ابزارهای نرم مانند فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوبیت های سیاست خارجی و در نهایت استفاده از راهبردی بهینه و مدیریتی مدبرانه از منابع قدرت که از آن به قدرت هوشمند تعبیر می شود بوده است. این سیالیت، از حالتی به حالت دیگر در آمدن و تغییرات دائمی قدرت ناشی از جوهر قدرت و تغیرات ایجاد شده در بازیگران و محیط پیرامونی آن است، به طوری که مفهوم قدرت در هر زمانی در حال تغییر شکل و بازسازی خود مطابق با شرایط محیطی و بازیگران آن است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به این سئوال پاسخ دهد و به ارزیابی و تحلیل نظریه نای بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of power and its constituent resources from the perspective of Joseph Nye (hard, soft, intelligent)

نویسندگان [English]

 • hossein fattahi ardakani 1
 • hossei masoudinia 2
 • seyed javad emem jomezadeh 2

1 hhjft

2 gdghj

چکیده [English]

review and analysis of the concept of power is one of the major issues of interest to scholars of political science. This study seeks to analyze the concept of power and its constituent resources in the field of political science and international relations. The main objective of this study is to answer the important question: What power, what aspects has been and what are each of these funds has? The findings reflect the fact that different scholars and especially Nye, has three modes of hard power, soft and smart. Move the power of hardware resources include Ajbarknndgy, military threats and use of instruments to persuasion, charm production and use of software tools such as culture, political values and foreign policy compliance and finally use the optimal strategy and strategic management of power sources that can be interpreted as smart power respectively. This fluidity, Syrvryt and permanent changes of power from the essence of power and the changelog is in the cast and its environment,, So that power for a dialogue at any time Changing environmental conditions and in accordance with the shape and restructure its actors. This study utilizes the analytical method and using library study, Tries to use the prestigious scientific research and first-hand sources and use Nye's theory to answer questions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Joseph Nye
 • power
 • hard power
 • soft power
 • smart power
 • آدمی، علی و قرشی، سپیده مهدیه (1395)، افول قدرت نرم آمریکا: شاخص ها و مؤلفه ها، فصلنامه سیاست جهانی، سال5، شماره 4.
 • احمدی، یعقوب (1391)، « فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی» ( با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، زمستان 1392، شماره 1 (پیاپی 33).
 • بشیر، حسن (1391)، « جنگ غزه و قدرت هوشمند ایران »، ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 32و به نقل از ( آشنا، 1388).
 • پیشگاهی فرد، زهرا و دیگران (1390)، « جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر ج ا ایران»،  فصلنامه راهبرد، سال بیستم، ش 61.
 • تاجیک، محمدرضا (1377)، قدرت و امنیت در عصر پسامدرنیزم، انتشارات لقمان.
 • تافلر، آلوین (1375)، جابجایی در قدرت، ترجمه شهین دخت خوارزمی، انتشارات سیمرغ.
 • جیانگ لی، مینگ (1390)، قدرت نرم، پرورش یا طبیعت، عسگر قهرمانپور بناب، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
 • حافظ نیا، محمدرضا، (1389)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ 17، انتشارات سمت.
 • دانش نیا، فرهاد (1395)، قبض و بسط مفهوم قدرت در سامان فکری جوزف نای، نشریه جستار های سیاسی معاصر، سال 4، شماره 3 (پیاپی 9).
 • دوورژه، موریس (1358)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، جاویدان.
 • دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه دهخدا، جلد های 11، 14 و 36، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
 • راسل، برتراند (1367)، قدرت، ترجمه نجف دریا بندری، تهران ، امیرکبیر.
 • زنجانی، عمید (1366)، فقه سیاسی، ج1 ، تهران، امیرکبیر.
 • سجاد پور، سید محمدکاظم و مهدی زاده، علی( 1391)، « اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 7.
 • سوری قریلوند، حسین و رشیدی، مهدی (1390)،« بررسی نظری مفهوم قدرت نرم و منابع آن در ایران»، فصلنامه امنیت نرم، سال اول، شماره اول.
 • شهرستانی، حسین (1391)، « حوزه خصوصی و قدرت نرم دولت»، ماهنامه سوره، شماره 63-62.
 • عیوضی، محمدرحیم و پارسا، ونا (1392)، الگوی تحلیلی قدرت نرم و سیاست بین الملل، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 9.
 • قنبرلو، عبدالله (1390)، «الگوهای قدرت نرم در خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره اول.
 • کرباسی، وحید (1391)، «بررسی و نقد قدرت نرم»، فصلنامه ره آورد سیاسی، سال9، شماره 36.
 • کوئن، بروس (1372)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه توسلی و فاضل، تهران، نشر اقبال.
 • متقی، ابراهیم (1387)، « قدرت هوشمند و استراتژی تغییر چهره آمریکا در دوره اوباما»، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 41، سال11.
 • نای، جوزف (1382)، « قدرت نرم، سیاست خارجی»، ترجمه حسینی مقدم، فصلنامه راهبرد، شماره 29.
 • نای، جوزف (1392)، آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
 • نای، جوزف (1387)، قدرت نرم، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • نای، جوزف (1387)، قدرت در عصر اطلاعات: از واقع گرایی تا جهانی شدن، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • معین، محمد (1388)، فرهنگ فارسی، جلد 2، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ صدم.
 • نای، جوزف(1389)، قدرت نرم ابزار های موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: امام صادق (ع).
 • نای، جوزف (1390)، « گفتگوی اینترنتی با جوزف نای مبدع نظریه قدرت نرم»، ماهنامه روابط فرهنگی، سال اول، ش 4.
 • هالستی، کی .جی (1373)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارمسری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی.
 • هرسیج، حسین (1390)، «تجزیه و تحلیل ویژگی ها، مبانی و مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 3.
 • Baylis, John. (2001). International and Global Security in the Post-cold War Era, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press.
 • Cowie. A.P. (1989). Oxford Advanced Learners Dictionary. U K: Oxford U.
 • Dutta-Bergman, Mohan J. (2006). U.S Public Diplomacy in the Middle East: A Critical Culture Approach, Journal of Communication Inquiry, Volume 30, Number 2. University Press.
 • Goldberger, Marnin. (1995). Research-Doctorate Programs, Washington, D.C, National Academy Press.