نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی متکی بر تبیین ماهیت قدرت نرم از سوی نظریه‌پرداز اصلی آن، جوزف‌ نای به چیستی، اجزا و اهداف آن پرداخته و از سوی دیگر با برداشتی تفسیری- تحلیلی از قرآن کریمجریان نفاق را به عنوان شبکه‌ای پیشینی و مهیّا برای پیشبرد اهداف قدرت نرمِ دشمن علیه حکومت اسلامی معرفی می‌نماید. نتایج این بررسی دلالت بر آن دارد که قدرت سیاسی جریان نفاق، همپای قدرت حکومت دینی افزایش یافته و طبق الگوی قدرت نرم جوزف ‌نای با ایجاد اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی بخشی از نظام سیاسی حکومت مخاطب را جذب دشمن کرده و زمینه‌های تغییر ماهیت نظام سیاسی دینی یا تغییر رفتار آن را فراهم می‌کند. سؤالی که در اینجا مطرح است این که جریان نفاق (مسلمانان میانه‌رو به تعبیر جوزف نای) در حکومت دینی چه نقشی را در اعمال قدرت نرم دشمن ایفا می‌نماید؟ فرضیه ما این است که آنچه در نظریه قدرت نرم جوزف نای تحت عنوان "شبکه مسلمانان میانه‌رو" آمده است که موجب اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی و حصول نرمِ نتایج در تغییر ماهیت یا رفتار آن می‌شود، منطبق بر ویژگی‌های جریان نفاق در قرآن است که این جریان در جمهوری اسلامی ایران با نام "اسلام آمریکایی" شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of Moderate Muslim Network in Applying American Soft Power; Emphasizing The Islamic Republic Of Iran

نویسندگان [English]

 • jalil dara 1
 • mohsen khaki 2

1 assistant of tarbiat modares

2 master of political science

چکیده [English]

In the present article By adopting an analytical approach dependent explain the nature of soft power by "Joseph Nye", Its main theorist, Investigates the its nature, its components, and its goals. On the other hand With an analytical interpretation from the "holy Quran" introduces the crowd of hypocrisy as a priori network and ready to advance the goals of American soft power against the Islamic state. The results of this review indicate that political power of the hypocrisys crowd increases parallel with the power of religious state and according to Joseph Nay's soft power pattern causing political disorder In the power of religious state and attracts the United States part of the political system of the target government and provides backgrounds of changing the nature of the political system of religion or change its behavior. The question here is that: "What role is hypocrisys crowd in applying American soft power to religious rule?" Our hypothesis is that: "The idea of moderate Muslim organization in Joseph Nye's soft power theory, It causes a political disorder in the process of religious state and soft results In changing the nature or political behavior of that system and coincide the moderate Muslim organization with the view of hypocrisys crowd in the Quran. This crowd is called "American Islam "in the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • soft power
 • Hypocrisys
 • religious government
 • moderate Muslim
 • Islamic Republic of Iran
 • قرآن کریم
 • بشیریه، حسین(1386)، آموزش دانش سیاسی، تهران: نشر نگاه معاصر.
 • پزشکی، محمد و دیگران (1378)، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، تهران: دفتر نشر معارف.
 • حکیم، سید محسن (1404 قمری)، مستمسک العروه، مکتبه المرعشی، قم.
 • خمینی، روح الله (1389)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • خمینی، روح الله (1401 قمری)، کتاب الطاهره، قم: موسسه اسماعیلیان.
 • دهقان، حمید (1382)، انقلاب اسلامی نقطه عطف تاریخی، قم: موسسه انتشارات مدین.
 • اصفهانی، راغب (1383)، المفردات فی غریب القرآن،ترجمه و تحقیق غلامرضا خسروی حسینی، تهران: نش المکتبه المرتضویه الاحیا آثار الجعفریه، جلد 4.
 • طباطبایی، محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، دفترانتشارات اسلامی، جلد 5، ص 193.
 • طبرسی (1415)، مجمع البیان، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ج 3، ص 217.
 • طلوعی، محمود (1385)، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران: نشر علم.
 • عبدالله خانی، علی (1385)، رویکردها و طرح های آمریکایی درباره ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
 • حلی، علامه (1415 قمری 1379)، کشف المراد، حسن بن یوسف، قم: موسسه نشر اسلامی، ج 1 ، ص 427.
 • فوران، جان (1377)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • قاسمی، فرهاد (1391)، اصول روابط بین الملل، تهران: نشر میزان.
 • قریشی، علی اکبر (1371)، قاموس قرآن، قم: دارالکتب الاسلامیه، نوبت ششم.
 • قریشی، علی اکبر (مهر 1383)، تهران موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، چاپ دوم.
 • مهدوی کنی، محمدرضا (1387)، خاطرات آیت الله مهدوی کنی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • Bahman Baktiari, Parliamentary politics in revolutionary Iran: the institutionalization of factional politic, University of Florida Publications, 1996
 • John Arquilla and David Ronfledt, The Emergence of Neopolitik: Toword and American Information strategy (Santa Monica: RAND Corporation, 1999
 • Nye, Joseph S, "Hard and soft power in a Global Information Age" in: Mark Leonard, Reordering the World. (London( The Foreign Policy Center 2002
 • Nye, Joseph S, " Limits of American Power" Political Science Quarterly Vol. 117, NO.4, 2002-2003
 • Nye, Joseph S, Soft Power: The Means To Success in World Politics, New York: Public Affairs, 2004
 • Nye, Joseph S, Soft Power and Public Diplomacy, London, Portcullis House, 2010