نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

دانشگاهیان و نخبگان از جمله اقشاری هستند که به دلیل نقش و تأثیری که در جامعه دارند، همواره هدف اساسی جنگ‌ نرم از سوی دشمن به حساب می‌آیند. دشمنان اسلام درصددند تا این صاحب نظران کشور را علیه فرهنگ و ارزش‌های کشورمان متحول نمایند و راه خویش را برای نفوذ فرهنگ مغایر با دین در بین جوانان مملکت باز نمایند. با توجه به اهمیت مطالب فوق،این پژوهش به بررسی نحوه عملکرد و نقش بسج اساتید در مقابله با راهبرد جنگ نرم در استان لرستان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اساتید عضو بسیج دانشگاهی در استان لرستان بوده‌اند(832 نفر) و نمونه‌ای به تعداد 132 نفر از اساتید دانشگاه‌های شهرستان بروجرد، دورود و خرم آباد به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار این تحقیق یک پرسشنامه با 25 گویه بوده است که روایی از روش پنل مشتمل بر استادان و کارشناسان مرتبط منطقه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (87/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین شرکت در دوره آموزشی در زمینه جنگ نرم و دیدگاه کلی اساتید نسبت به امکان نقش آفرینی بسیج اساتید در مقابله با جنگ نرم رابطه مثبت و معناداری وجود داردو همچنین عوامل آموزشی، پژوهش و تحقیق، راهکارهای رسانه‌ای و در نهایت عامل راهکار مشاوره‌ای جمعاً توانستند حدود 60 درصد از واریانس کل برای نقش آفرینی بسیج اساتید در مقابله با جنگ نرم را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of the Performance Method and the Role of Teachers Basij (Mobilization) of University deal with Soft War Strategy (case study of Lorestan Province)

نویسنده [English]

  • Mahdi Shahin

Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University

چکیده [English]

Academic and elites are people who because of their role and impact in society have targeted by enemies in the  soft war. Islam enemies are going influence on this elites for penetrate to culture against with religion. According to related mater, performance method and the role of University Teachers Basij in Lorestan province deal with soft war. Statistical population in this research is all of faculty members that members in teacher’s basij  included (832) and a sample of (132) professors of Boroujerd, Doroud and Khorramabad's universities which randomly were selected among the teachers of the Basij's members of the universities. The tools of this research is a research-made questionnaire with 25 questions .To assess the validity , the experts panel was used that consisting of related faculty members and experts and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha value that was  equivalent to 0.87. The results of this research show that there is a significant and positive relationship between the participation in the teaching course of the soft war and the total view point of them. Educational and research factors, media solution and consultative methods could explained almost 60 % of total variances in role playing deal with soft war by university teacher Basij.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Teachers Basij (Mobilization)
  • Soft War strategy
- انصاری، م.1388. جنگ نرم آمریکا علیه ایران، چیستی و چرایی، بصیرت، در http:basirat.ir/fa.
- بخشی، ع. افشاری راد،. م. 1376. فرهنگ علوم سیاسی؛ نشر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تهران. ص 414.
- تقی زاده، ح. 1390، جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، فصلنامه علمیتخصصی عملیات روانی، صص 93-116.
- حسینی، س. جاهد، ح، 1392، تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم، دو     فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال سوم، شماره نهم. صصص 41-62.
- خمینی، ر، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1368، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). جلد 21
- زاده علی، ع،1388، جنگ نرم؛ ابزارها، اهداف و راهکارهای مقابله، مجله پیام انقلاب، شماره 30. دی‌ماه، صص 44-48
- صلاحی، س، 1394، ایلام، جنگ نرم گسترده علیه انقلاب اسلامی با هدف از بین بردن اعتماد به نفس و عزت ایران اسلامی به راه افتاده است. قابل دسترس در سایت:http://www.basijasatid.ir/PresentationLayer/
- ضابطه پور، غ. قربی، س.1391.. مخاطب شناسی جنگ نرم با تأکید بر جایگاه دانشگاهیان ارائه راهبردهایی برای صیانت از دانشگاهیان،فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره2،تابستان، صص7-38
- طهماسبی پور، ا،1390، ابزارهای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، نشر ساقی. ص 200
- عابدی، سیده زینب و دیگران.1390. دانشگاه نخستین مرکز نفوذ سیاسی دشمن. بابلسر. انتشارات دانشگاه مازندران. ص 190
- قنبری، س. و همکاران،1391، تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقای میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 2، شماره 5، زمستان، صص 49-66
- قنبری، س و همکاران.1391. تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقا میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کرمان، دوره 2. شماره 5. صص 49-66
- لباف، ف 1390. مقابله با جنگ نرم در دانشگاه (با تأکید بر نقش اساتید و دانشجویان)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال ششم، پاییز، شماره21، صص 103-124
- ماه‌پیشانیان، م. 1386، راهکارهای امریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی- تخصصی عملیات روانی، سال پنجم، زمستان، شماره 18، صص 57-74
-موسوی، م. و کلانتری، م.،1390، راه‌کارهای تقویت هویت اسلامی و ملی دانشجویان از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ، سال دوم، شماره 5،صص71-93
- نای، جوزف،1389، قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، دانشگاه امام صادق، ص 288
- نائینی، علی‌محمد. 1391. اصول و مبانی جنگ نرم. نشر ساقی، تهران، ص 146
-Price, Monroe. ( 2012). Iran and the Soft War. University of Pennsylvania International Journal of Communication. Feature 2397–2415 1932–8036/2012FEA0002.
-Tait, R. (2010, January 5). Iran bans contact with foreign organizations, including the BBC. The Guardian. Retrieved from http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/05/iran-bans-contacts-foreign-organisations
-Adelkhah, N. (2010, June 12). Iran integrates the concept of the “soft war” into its strategic planning. Jamestown Foundation Terrorism Monitor, 8(23). Retrieved from http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36482&cHash=a7a18f117e