نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده

هدف: مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم نهاد بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای با لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و شغل در سطح شهرستان بناب است.
روش بررسی: توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه 10 سؤالی که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار و پس از جمع‌آوری اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه‌بندی‌شده و برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شده است.
یافته‌ها: الف- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب‌های شبکه‌های ماهواره، 59 درصد به دست آمد. یعنی 59 درصد از پاسخ دهندگان اظهار نمودند که نهاد بسیج عملکرد خوبی داشته است. ب- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر جنسیت در بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. ج- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیر تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. د- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر شغل تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: با مطالعه یافته‌های تحقیق مشخص گردید که نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات تفاوت معنی‌داری وجود دارد. ولی در متغیر شغل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating people's attitudes towards Basij's soft power in postural inhibition of satellite channels' damage in Bonab city

نویسندگان [English]

 • keyvan heidarnejad 1
 • jamal beigi 2
 • babak pourghahramani 2

1 Young Researchers and Elite Club, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Islamic Azad University, Maragheh branch

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is investigating people's attitudes towards Basij's soft power in postural inhibition of satellite channels' damage considering variables including gender, age, education and profession in Bonab city.
Methodology: this study has been done using descriptive-scaling method with statistical society of about 200 persons which were chosen randomly. The used tool for collecting data in this study is a questionnaire including 10 questions which is given to the samples after doing validity and reliability test. After collecting data, the acquired information was abbreviated and classified and for analyzing the collected data, independent T-Test and variance analysis test were used.
Findings:
1. The average percentage of people's attitudes towards Basij's soft power in postural inhibition of satellite channels' damage calculated to be about 59%. In other words, 59% of the samples declared that Basij institution has a good performance in this regard.
2. The average percentage of people's attitudes towards Basij's soft power in postural inhibition of satellite channels' damage considering the gender variables between male and female samples showed a significant meaningful difference.
3. The average percent of people's attitudes towards Basij's soft power in postural inhibition of satellite channels' damage based on education variable showed a significant meaningful difference.
4. The average percent of people's attitudes towards Basij's soft power in postural inhibition of satellite channels' damage considering the profession variable, there is not any significant meaningful difference.
Conclusion:
Studying the findings of the investigation showed that there is a significant meaningful difference based on gender, age and education. But there isn’t any significant meaningful difference based on profession variable

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basij
 • Soft power
 • postural inhibition
 • satellite channels' damage
 • بابایی طلا تپه، محمد باقر- کاووسی، اسماعیل- محمدی، علی (1390) بررسی نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی در میان جوانان شهر تهران، دوره 2 شماره 5، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن

 • بیگی، جمال- حیدرنژاد، کیوان (1394)، نقش نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و امنیت اجتماعی و اخلاقی، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی، شماره 14، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع).

 • رفیع، جلال، (1362)، همراه انقلاب، چاپ اول، ج اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.

 • ساعد، محمد جعفر، (1386)، پیشگیری از وقوع جرم و کارکرد بسیج در تضمین امنیت اجتماعی مندرج در فصلنامه مطالعات بسیج، تهران، شماره 34.

 • سکاران، اوما، (1381)، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمود صائبی و مسعود شیرازی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 • عرب نصرت‌آبادی، محمد تقی، (1378)، نقش بسیج در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

 • کارگری، نوروز، (1390)، نقش بسیج در حفظ امنیت ملی، شماره 88، تهران، مجله دادرسی.

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1376)، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، تهران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده شهید بهشتی.

 • (1380)، تقریرات درس جرم‌شناسی دوره دکتری، با کوشش امیر حمزه زینالی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

 • Nye, Joseph.s. (2004) the decline of American power foreign affairs, vol 83 no 3 my (2004(.

Cooper, Robert. (2004) hard power, soft power and the goals of diplomacy, invalid held Matthias Koenig-arch ibugi ads, American