نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

در سالیان اخیر چهرة جدیدی از قدرت در عرصه تعامل میان کشورها پدیدار شده که اندیشه و تفکر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اینکه جبهة اصلی جنگ نرم در داخل کشور، فضای دانشگاه می‌باشد، نقش اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان جنگ و افسران جوان حایز اهمیت می‌باشد. اساتید دانشگاه می‌توانند ادراک مناسب از وضعیت موجود را به دانشجویان منتقل و اتکا به بصیرت، ایمان و تقوای دینی و صیانت از جوهرة ایمانی و بنیان‌های فکری و روحی را از الزامات مقابله با دشمن معرفی نمایند. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و الویت‌بندی مؤلفه‌های قدرت نرم در دانشگاه‌ می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از از روش مدل فازی VIKOR استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که «رعایت اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه» نسبت به سایر مؤلفه‌های قدرت نرم در دانشگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هست و «طرح کاروان راهیان نور دانشگاهی» نسبت به یازده مؤلفه‌ی قدرت نرم از اهمیت پایین‌تری برخوردار هست. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در معیار؛ «تولید علم و دانش»، دانشگاه تبریز نیز در معیار؛ «الگوسازی در دانشگاه بر اساس آموزه‌های دینی»، و دانشگاه پیام‌نور در معیارهای؛ «خدامحوری» و «ولایت‌مداری اساتید» نسبت به سایر مؤلفه‌های 11گانه‌ی قدرت نرم وضعیت خوبی دارد. در نهایت «دانشگاه آزاد اسلامی» از لحاظ دارا بودن مؤلفه‌های یازده‌گانه قدرت نرم در جایگاه نخست و «دانشگاه تبریز»، «پیام نور» و «علمی کاربردی» به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing of the Soft Power Components among the Universities based on Fuzzy VIKOR

نویسندگان [English]

  • karim esgandari 1
  • Reza rostamzadeh 2

1

2

چکیده [English]

In recent year new face of power has been emerged among the countries which are aimed to attach the thought of society. Considering this point that main area of the soft war is focused on the academic environment, therefore, the role of the scholars and students as a young war commanders and officers is important. With well perceptions, the scholars could help young students to understand the real situation and defend themselves in front of enemy relying on visions, believes and faith.
The aim of this paper is to identify and prioritize the components of soft power in university. To achieve this goal, the fuzzy VIKOR (VIse Kriterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje) method is used. The results showed that professional ethics is more important in universities than other aspects of soft power and Rahiyan-e- Noor plan is obtained the lower importance .The Islamic Azad University received the first rank in "production of science and knowledge", university of Tabriz received the first rank in modeling at the university based on religious teachings, and Payam-e- Noor University received the first rank in being as God-centered and orientation of the lecturers to the Velayat-e- Faghih. Finally, Islamic Azad University obtained the first rank among the eleven components of soft power and Tabriz University, Payam-e- Noor and University of Applied Science and Technology has placed in the next, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • culture
  • Professional Ethics
  • Moral Intelligence
  • God-centered
  • Velayat-e-Faghih oriented
  • software movement