نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استادیار معارف دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم می باشد که از جمله آنها، فرهنگ و ارزش های فرهنگی می باشد. برای ارتقاء توانمندی ایران باید این منابع را شناسایی و برای تبدیل آنها به قدرت نرم همت گمارد و یکی از بسترهای شناسایی مولفه های قدرت نرم جامعه ایرانی، اسناد فرادستی و سیاست های کلی نظام می باشد که ارزش ها و منابع قدرت آفرین برای ایران در آنها نمود یافته اند. به همین منظور، مقاله حاضر «سند مولفه های هویت ملی ایرانیان» را برای بررسی برگزیده است و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که؛ منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند هویت ملی ایرانیان کدامند و ارزش های ملی و دینی چگونه بر ارتقاء قدرت نرم افزاری ایران تاثیر می گذارند؟ یافته های مقاله نشان می دهند که ارزش های ملی (هویت ملی، زبان فارسی، پیشینه تمدنی، علم، مفاخر ملی و میراث فرهنگی) و ارزش های دینی (سنت های حسنه، مساجد، مراسم آئینی، اخلاق گرایی، ایدئولوژی اسلامی، توحید و ایمان،) منابع قدرت نرم ایران می باشند که با ایجاد جذابیت، همبستگی و پیوند اجتماعی، نزدیکی ملت ها به آرمان های جامعه ایرانی، اشاعه الگو و شاخص ها، تولید اعتبار، استحکام ساختار قدرت و... قدرت نرم ایران را ارتقاء می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's Soft Power components in the document of Iranian National Identity components (The study of cultural values)

چکیده [English]

Islamic Republic of Iran has multiple sources of soft power, including culture and cultural values. To enhance Iran's ability, it is necessary to identify the sources and  convert them into the soft power , And a background to identify the components of Iran's soft power, National Documents and general policies of the system are the values and resources that they have been in power resources for Iran. For this purpose, the present article “the document of Iranian national identity  ” has hosen to review and by using the content analysis method and library studies to answer to the questions; What is Iran's cultural soft power resources in Iranian national identity document? and How national and religious values affect on Iran's soft power promotion? The research findings show that national values (national identity, Persian language, history, civilization, science, cultural heritage and national figures) and religious values (good traditions, mosques, rituals, moral behavior, Islamic ideology, monotheism, faith) are Iran's soft power resources That by creation of attraction, solidarity and social links, nations proximity to the aspirations of the Iranian nation, spreading models and indicators, production reliability, strength and power structure... Iran's soft power may increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • document of Iranian National Identity components
  • Cultural values
  • Cultural heritage
  • Ethics
  • Islamic Ideology