نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

قدرت نرم که نوع جدیدی از قدرت است وموجب ایجاد جذابیت نزد دولتهای دیگر می شود و با استفاده از مقوله های اثر گذار ی همچون فرهنگ، ارزشها و سیاست خارجی جذبه آفرین، اسباب همکاری دولتها را بدون نزاع و رفتارهای خصمانه، فراهم می آورد، در خصوص اختلافات مربوط به رودخانه های مرزی بین ایران و افغانستان که با تهدیدات و محدودیتهایی از سوی دولت افغانستان نسبت به حقابه تاریخی ایران مواجه شده، و پیش بینی می شود بر اساس اتکاء به قدرت سخت، تنشهای دو دولت تا سرحد جنگ و درگیری بالا بگیرد، این احتمال وجود دارد با بکار گیری قدرت نرم، حاکمیت افغانستان را مشتاق به رسمیت شناختن سهم آبی ایران از رودخانه های هیرمند و هریرود نمود. به لحاظ فرهنگی به نظر می رسد اتکا و برجسته سازی فرهنگ پارسی مشترک شامل زبان و ادبیات فارسی، انواع هنر به ویژه شعر و موسیقی، و با اتکاء بر ارزشهای مشترک مانند ارزشهای اسلامی و عقیدتی، حفظ کرامت و منزلت همسایه، بیگانه ستیزی به خصوص از نوع آمریکا ستیزی، و سیاست خارجی هم سو ، محترمانه و قابل اعتماد، بتوان بیشترین جذابیت را ایجاد کرد. در خصوص مساعدت های اقتصادی، امکان ارتباط با آبهای آزاد بین المللی وسایر امور مورد نیاز دولت و مردم افغانستان، با شیوه ای مسالمت آمیز و با دیپلماسی متناسب، سهم آبی و حقابه مردم ایران را در خصوص آبهای مرزی، تامین نمود.

کلمات کلیدی: آب، رودخانه های مرزی، قدرت نرم، دیپلماسی،، افغانستان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

،The Role of Good Governance and Soft Power in Water Diplomacy with Afghanistan

نویسندگان [English]

  • masoumeh zahiri 1
  • Amirhooshang Mirkooshesh 2
  • saeid kamyabi 3

1 phd student

2 Department of International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

3 semnan university professor

چکیده [English]

Soft power, which is a new kind of power that makes other states attractive and uses influential categories such as culture, values and foreign policy to create rapturous cooperation for governments without conflicts and hostile behaviors, has long been of interest to different countries around the world. Regarding the differences between the border rivers between Iran and Afghanistan that have faced threats and restrictions from the Afghan government to Iran's historical rights, and it is anticipated that based on the reliance on hard power, tensions between the two governments will escalate to the brink of war and conflict, it is possible that by using soft power, the Afghan government will be eager to recognize Iran's share of the Hirmand rivers. Harirud Culturally, it seems that the reliance and prominence of a common Persian culture includes Persian language and literature, a variety of arts, especially poetry and music, and relying on common values such as Islamic and ideological values, preserving the dignity of the neighbor, Xenophobia, especially anti-Americanism, and a non-profit, respectful and reliable foreign policy, can be the most attractive to the eastern neighbor. Also, in the case of economic assistance, the possibility of communication with international open waters and other affairs needed by the government and people of Afghanistan, through a peaceful and appropriate diplomacy, provided the water share and rights of the Iranian people in regard to the border waters.

Keywords: Water, Border Rivers, Soft Power, Diplomacy, Iran, Afghanistan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Water
  • Border Rivers
  • Soft Power
  • Diplomacy
  • Iran
  • Afghanistan