نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده‌ علوم‌ سیاسی‌، واحد تهران‌ مرکزی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، تهران‌، ایران‌

چکیده

تمدن شامل دوبخش میباشد:بخش نرم افزاری که فرهنگ می باشد وبخش سخت افزاری وابزاری که تکنولوژی می باشد.جهان بینی؛نحوه نگرش وبینش ورویکردنسبت به جهان هستی وفلسفه زندگی می باشد.براساس جهان بینی الحادی ومادی مدرنیسم،که جهان بینی حاکم بر غرب می باشد،هدف نهایی از زندگی؛دستیابی به حداکثر قدرت و ثروت ومنافع مادی ولذت های دنیوی و استیلاء بر سراسرجهان و سلطه برهمه انسان ها وملت ها،با هروسیله ای و حتی با استفاده از تکنولوژی می باشدوازسوی دیگر؛انسان درخدمت تکنولوژی قرار می گیرد ، درحالی که براساس جهان بینی اسلامی ؛ که جهان بینی توحیدی و الهی می باشد، هدف اززندگی؛ رشد وتکامل وارتقاء وضعیت مادی و معنوی زندگی انسان درمسیر حق و صراط مستقیم وحیات طیبه وعبودیت و بندگی خدا و قرب الی الله است ، و در همین راستا پیشرفت ؛ متضمن استفاده از علم و فناوری و تکنولوژی و درعین حال عقلانیت ، اخلاق و معنویت و عدالت وفراهم نمودن زمینه برای بهبود سطح کمی وکیفی زندگی برای همه مردم و آحاد انسان ها می باشد و تکنولوژی در خدمت انسان وتکامل انسان می باشدوعلاوه برآسایش ورفاه مادی؛به آرامش روحی وعنوی وسعادت اخروی انسان نیزتوجه شده است واستفاده ازتکنولوژی نیزدرهمین راستامعناپیداکرده وقابل قبول می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and place of technology in Islamic culture and civilization

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Khosravi

Assistant Professor, Faculty of Political Science, Sohank, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Civilization consists of two parts: the software part which is culture and the hardware and tool part which is technology. Worldview is the way of attitude and insight towards the universe and the philosophy of life. Based on the worldview of atheistic and materialistic modernism, which is the worldview that dominates the West. The ultimate goal of life is to achieve the maximum power and wealth and material benefits and worldly pleasures and conquer the whole world and dominate all people and nations, by any means and even by using technology, and on the other hand, man is at the service of technology. While based on the Islamic worldview; which is a monotheistic and divine worldview, the goal of life; The growth, perfection, and improvement of the material and spiritual condition of human life is on the path of truth and straight path, good life, worshiping God, and being close to God, and in this direction, progress; It involves the use of science and technology and at the same time rationality, ethics, spirituality and justice and providing the basis for improving the quality and quantity of life for all people and human beings, and technology is at the service of man and human perfection, in addition to comfort and material well-being; The mental and spiritual peace and the afterlife happiness of man has also been taken into consideration and the use of technology has also found meaning and is acceptable in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • worldview
  • Islam
  • technology
  • Islamic lifestyle