نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی چگونگی استفاده بازیگران غیردولتی از قدرت نرم و نفوذ در عرصه بین‌المللی و درک انگیزه‌ها و استراتژی‌های آنها برای همکاری با دولت‌های ملی است. علاوه بر این، به دنبال تجزیه و تحلیل تأثیر این همکاری بر حاکمیت و دیپلماسی جهانی است. این مطالعه یک طرح تحقیق کیفی را اتخاذ می‌کند و از یک چارچوب مفهومی استفاده می‌کند که دیدگاه‌های نظری مختلفی مانند دیپلماسی فرهنگی، شبکه‌های حمایت فراملی، نفوذ اقتصادی، ارتباطات دیجیتال و سازمان‌های غیردولتی را در بر می‌گیرد. جمع‌آوری داده‌ها برای این تحقیق شامل بررسی جامع ادبیات مرتبط و مطالعات موردی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بازیگران غیردولتی از روش‌های متنوعی برای اعمال قدرت نرم و نفوذ خود استفاده می‌کنند. انگیزه های آنها برای همکاری با دولت های ملی شامل اهداف و منافع مشترک، تخصص و منابع، قدرت نرم و حمایت و بسیج عمومی است. تضاد بین بازیگران غیردولتی و دولت‌های ملی به دلیل منافع و اهداف متفاوت، چالش‌ حاکمیت دولت‌ها، عدم تقارن قدرت، رقابت برای نفوذ، اختلاف بر سر منابع و دسترسی، و تفاوت در قدرت و نفوذ به وجود می‌آید. دولت‌ها به ابتکارات قدرت نرم بازیگران غیردولتی از طریق همکاری، تبادل فرهنگی و برخی سیاست‌ها و استراتژی‌های دیگر پاسخ می‌دهند. همکاری بین بازیگران غیردولتی و دولت‌های ملی به تقویت حکمرانی جهانی و ورود پیچیدگی‌های جدید به نظام بین‌المللی کمک می‌کند. این یافته‌ها درک ما را از پویایی بین بازیگران غیردولتی و دولت‌های ملی در عرصه بین‌المللی عمیق‌تر می‌کند و پیامدهای آن را برای حکمرانی و دیپلماسی جهانی روشن می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SOFT POWER AND NON-STATE ACTORS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zandi Ziarani
  • Amirhooshang Mirkooshesh
  • Ehsan Razani

Department of International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to explore how non-state actors utilize soft power and influence in the international arena and to understand their motivations and strategies for cooperating with nation states. Additionally, it seeks to analyze the impact of this collaboration on global governance and diplomacy. The study adopts a qualitative research design and employs a conceptual framework that incorporates various theoretical perspectives such as cultural diplomacy, transnational advocacy networks, economic influence, digital communication, and non-governmental organizations. Data collection for this research involves a comprehensive review of relevant literature and case studies. The findings reveal that non-state actors employ diverse methods to exert their soft power and influence. Their motivations for cooperating with nation states encompass shared goals and interests, expertise and resources, soft power and public support and mobilization. Conflict between non-state actors and national governments arises due to disparate interests and objectives, challenges to state sovereignty, power asymmetry, competition for influence, disputes over resources and access, and disparities in power and influence. Nation states respond to non-state actors' soft power initiatives through cooperation, cultural exchange and some other policy and strategy. Cooperation between non-state actors and nation states contributes to the strengthening of global governance, and the introduction of new complexities into the international system. These findings deepen our understanding of the dynamics between non-state actors and nation states in the international arena and shed light on its implications for global governance and diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • non-state actors
  • international arena
  • cooperation
  • conflict
  • world governance