نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می‌باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می‌سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی است و می تواند در بهتر شدن عملکرد آنها در اجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. در این زمینه یکی از موضوعاتی که در سه دهه گذشته حضور خود را از مباحث زیست شناسی به مباحث سازمانی گسترده نموده و توانسته از جایگاهی درخور در زمینه مطالعات حوزه مدیریت و سازمان برخوردار گردد موضوع تکامل توأمان یا هم فرگشت می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان پرداخته است و نتایج مطالعات نشان داد که حکمرانی خوب سازمانی نتیجه تعامل همه سطوح یک سازمان است . لذا در سازمان‌های دولتی تعامل همه سطوح سازمان سبب می‌شود که حکمرانی سازمانی مطلوب برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت حکمرانی معنا و مفهوم پیدا کند. پیش فرض اصلی نیز، هماهنگی بین اجزاء و عناصر مختلف سازمان با خود و با استراتژی کل سازمان است؛ به‌گونه‌ای که اگر این هماهنگی به‌طور کامل تحقق یابد، موفقیت و بهبود عملکرد(افزایش رشد در شاخصهای عملکردی) در سازمان رخ خواهد افتاد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ORGANIZATIONAL GOVERNANCE WITH THE COEVOLUTION APPROACH

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghorbanpour 1
  • vahid Araei 1
  • Mahdi Abdolhamid 2

1 PHD Student

2 Assistant Professor

چکیده [English]

Organizations are growing and evolving in a dynamic world full of interaction, which makes interactive approaches necessary in the discussion of the growth and development of organizations, in fact, the existence of organizational governance in government organizations is very vital and It can be effective in improving their performance in the implementation of policies and policies. In this context, one of the topics that has expanded its presence from biological topics to organizational topics in the last three decades and has been able to enjoy a suitable position in the field of management and organization studies is the topic of twin evolution or co-evolution. Therefore, the current research has investigated the organizational governance based on the twin evolution approach using a descriptive-analytical method, and the results of the studies showed that good organizational governance is the result of the interaction of all levels of an organization. Therefore, in government organizations, the interaction of all levels of the organization causes the optimal organizational governance to improve the quality of governance as much as possible. The main assumption is also the coordination between the various components and elements of the organization with itself and with the strategy of the whole organization; So that if this coordination is fully realized, success and performance improvement (increased growth in performance indicators) will occur in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GOVERNANCE
  • ORGANIZATIONAL
  • ORGANIZATION
  • CO-EVOLUTION