نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از مهمترین موضوعات دهه های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزاء و عناصر قدرت و کاربست قدرت به وجود آورده است، قدرت نرم می‌باشد. با واکاوی و تعمق در ریشه های این موضوع به راحتی به ارتباط بین این قدرت و مولفه های اجتماعی فرهنگی موجود در سطح جامعه پی می‌بریم. یکی از این مولفه ها سرمایه اجتماعی است که می‌تواند نقش ارزنده ای را در ایجاد قدرت نرم در تقابل با حربه های نرم دشمن و به ویژه امریکا داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر سنجش جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا در حوزه همگرایی ملی در دوران بحران همه گیری کرونا است. در این تحقیق با اتکا به طرح تحقیق ترکیبی اکتشافی, ابتدا اجزا و عناصر مقوله بازتولید قدرت نرم رسانه ای بخش های دولتی (صدا و سیما ج.ا.ا) در حوزه افزایش سرمایه اجتماعی در دوران همه گیری کرونا از طریق مصاحبه با خبرگان (تعداد 10 نفر) شناسایی شد و سپس از آنها خواسته شد تا تعیین کننده های اصلی بازتولید قدرت نرم را بیان کنند. بر اساس راهبرد داده بنیاد, متن مصاحبه­ ها چندین بار مرور شد و مفاهیم زیادی به عنوان تعیین کننده بازتولید قدرت نرم شناسایی شد که در چندین فرآیند رفت و برگشتی, این مفاهیم در چهار مقوله «عوامل نهادی», «قابلیت های سیاست­ گذاری», «زیرساخت های سیاستگذاری» و «تعاملات محیطی مشارکت جویانه» دسته بندی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

approach to the position of social capital in the reproduction of the media soft power of J.A. Radio and Television in the field of government performance during the Corona pandemic crisis

نویسندگان [English]

  • Youssef fasihi 1
  • Reza Akbari noori 2
  • parvin dadandish 2

1 Azad University, Tehran South Branch, Faculty of Law and Political Science+Iranian Issues

2 political science,Islamic Azad University of south tehran , tehran, Iran

چکیده [English]

Soft power is one of the most important issues of the recent decades that has brought about a tremendous transformation in the field of power and the components and elements of power and the application of power. By analyzing and pondering the roots of this issue, we can easily understand the connection between this power and the social and cultural components in the society. One of these components is social capital, which can play a valuable role in creating soft power against the soft tactics of the enemy, especially America. The purpose of this research is to measure the position of social capital in reproducing the media soft power of J.A. Radio and Television in the field of national integration during the crisis of the Corona epidemic. In this research, relying on the combined exploratory research plan, firstly, the components and elements of the category of media soft power reproduction of public sectors (Sada and Sima J.A.A.) in the field of increasing social capital during the Corona epidemic through interviews with experts. 10 people) were identified and then asked to state the main determinants of soft power reproduction. Based on the foundation's data strategy, the text of the interviews was reviewed several times and many concepts were identified as determining the reproduction of soft power, which in several back-and-forth processes, these concepts were divided into four categories: "institutional factors", "policy-making capabilities", "Policy infrastructures" and "participatory environmental interactions" were categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft power
  • social capital
  • national integration
  • media policy
  • radio and television