نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

تناسب شایستگی‌های مدیریتی مدیران آجا به‌منظور اداره و مدیریت نهادها و سازمان‌ها، می‌تواند در موفقیت سازمان‌ها نقش اساسی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های مدیران آجا و ارائه الگویی جهت تبیین آنها انجام شده است. در این پژوهش، از روش فراترکیب هفت مرحله‌ای «سندلوسکی و باروسو» استفاده شده است. بر این اساس، جامعه پژوهش را پایگاه‌های داده (مجلات تخصصی نور (نورمگز)، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه گنج، و موتور جستجوی علمی فارسی (علم نت)) و مجلات معتبر داخلی در این حوزه تشکیل دادند که 140 منبع یافت شد. نمونه‌گیری بر اساس مراحل فراترکیب انجام شد که 46 نمونه بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده انتخاب گردید. جهت تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز و محوری و به‌منظور تعیین قابلیت اعتماد داده‌های پژوهش از استراتژی تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد. طی فرایند تحلیل و ترکیب یافته‌ها الگوی شایستگی‌های مدیران آجا با استخراج 164 مفهوم، 28 مقوله و 8 بعد (شایستگی دانشی، شایستگی ارزشی و اخلاقی، شایستگی مدیریتی، شایستگی رهبری، شایستگی مهارتی، شایستگی رفتاری، شایستگی مکتبی و شایستگی بینشی) شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of the competency model of AJA managers (a meta-combination study)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Araei 1
  • Hasan Ghazi 2
  • nader Shamami 3

1 Department of science and technology studies, AJA command and staff university, Tehran, Iran

2 Faculty member AJA command and staff university, Tehran, Iran

3 Department of science and technology studies, AJA command and staff university, Tehran, Iran

چکیده [English]

The appropriateness of managerial skills of AJA managers in order to run and manage institutions and organizations can play a fundamental role in the success of organizations. The current research was done with the aim of identifying the competencies of AJA managers and providing a model to explain them. In this research, the "Sendelowski and Barroso" seven-step hybridization method was used Based on this, the research community is based on databases (Noor specialized journals (Noor Mags), the country's publications information bank (Magiran), Knowledge Reference (Civilica), Ganj base, and the Persian scientific search engine (Elmnet)) and domestic authoritative journals in this They formed a domain where 140 sources were found. Sampling was done based on meta-combination steps and 46 samples were selected based on pre-determined criteria. In order to analyze the data, open and axial coding was used, and in order to determine the reliability of the research data, the verification strategy of the research colleagues was used. During the process of analyzing and combining the findings, the competency model of AJA managers was formed by extracting 164 concepts, 28 categories and 8 dimensions (knowledge competence, value and moral competence, managerial competence, leadership competence, skill competence, behavioral competence, scholastic competence and insight competence).

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency model
  • AJA managers
  • competency
  • metacombination