نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، بانک و بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

با پیاده‌سازی و بهبود مدیریت استراتژیک منابع انسانی می‌توان روند و جریان مدیریت دانش در سازمانها را کنترل کرد و از این دانش در جهت نیل به اهداف سازمانی استفاده کرد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد حیاتی سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی طراحی شده است. رو ش اجرای پژوهش حاضر کمی از نوع میدانی با تکنیک پیمایش بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری کارشناسان شرکت‌های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در حدود 560 نفر بوده است که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران در حدود 230 نفر برای پاسخگویی به سوال تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحلیل اطلاعات نرم‌افزار Spss نسخه 23 بوده است. نتایج تحلیل مسیر در خصوص سنجش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد حیاتی سازمان با نقش میانجی‌گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی نشان داد با 99 درصد اطمینان متغیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی به صورت مستقیم 19/0 و به واسطه ارتقای مدیریت استراتژیک منابع انسانی 91/0 اثر مثبت خواهد داشت. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد در راستای اتخاذ استراتژی مدیریت دانش در سازمان‌ها باید اقدامات استراتژیک منابع انسانی متناسب با آن نیز جهت بهبودعملکرد سازمانی ایجاد گردد که موجب مضاعف شدن اثر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the effect of knowledge management on the critical performance of the organization with the mediating role of strategic human resources management

نویسندگان [English]

  • hossein mombeini 1
  • saeed askari masouleh 2

1 ش

2 ش

چکیده [English]

By implementing and improving the strategic management of human resources, the process and flow of knowledge management in organizations can be controlled and this knowledge can be used to achieve organizational goals. Based on this, the current research is designed with the aim of measuring the effect of knowledge management on the critical performance of the organization, taking into account the mediating role of strategic human resources management. The method of conducting the present research was a bit of a field type with a survey technique. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical community of experts of banking companies admitted to the Tehran Stock Exchange was about 560 people who were selected by simple random classification sampling method using Cochran's formula, about 230 people to answer the research question. The data analysis tool was Spss software version 23.The results of the path analysis regarding the measurement of the effect of knowledge management on the vital performance of the organization with the mediating role of strategic human resources management showed that with 99% confidence, the variable of knowledge management on organizational performance was directly 0.19 and through the promotion of strategic human resources management, the effect was 0.91. will be positive. Based on this, it is suggested that in order to adopt a knowledge management strategy in organizations, strategic human resource measures should be created in order to improve organizational performance, which will double the effect of knowledge management strategy on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • vital performance
  • organization
  • strategic management of human resources