نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه انقلاب و اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحول در ماهیت قدرت به تحول در ماهیت جنگ‌ها نیز منجر شده است؛ اگر جنگ سخت با اشغال سرزمین، تضعیف یا براندازی یک نظام سیاسی با بهره گیری از ابزار نظامی محقق می‌شود، جنگ نرم با تأثیرگذاری بر ادراکات، نظام شناختی، باورها و ارزش‌های یک ملت، اندیشه و الگوی اداره کشور را به چالش می‌کشد. تکنیک‌های رسانه‌ای از جمله مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده جنگ نرم است؛ رسانه‌ها از طریق روایتسازی، اذهان مخاطبان را شکل می دهند و یا نظام شناختی آنها را تغییر داده و با باورها وارزش‌های نوینی جایگرین می‌کنند و از این طریق به رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی آنان جهت می‌دهند. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که در رسانه‌های مورد بررسی در این پژوهش یعنی؛ بخش فارسی شبکه خبری بی بی سی، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد موسوم به رادیو فردا و بخش فارسی صدای امریکا – چه تصویری از رابطه اقوام با ساخت سیاسی منعکس می‌شود؟ روش جمع‌آوری اطلاعات بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای و جستجو در سایت‌های شبکه‌های خبری مورد بررسی؛ بی بی سی، رادیو فردا و صدای امریکا در یک بازه ده ساله 1391-1401 است. برای تحلیل مطالب از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. به نظر می‌رسد طرح تبعیض سیستماتیک (نظام‌مند) مهترین دستور کار رسانه‌های مورد بررسی است تا از این مجرا تعمیق گسل‌ها و شکاف‌ها و تبدیل تفاوت‌ها و تمایزها به اختلافات میسر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between soft war and ethnic divisions in the Islamic Republic of Iran: a case study of the role of BBC, Radio Farda and Voice of America.

نویسندگان [English]

  • gholamali soleimani 1
  • zahra rezanajad 2

2 دانشگاه تهران

چکیده [English]

The transformation in the nature of power has also led to the transformation in the nature of wars; If the hard war is realized by occupying the land, weakening or subverting a political system by using military tools, the soft war by affecting the perceptions, cognitive system, beliefs and values of a nation, challenges the thought and model of the country's administration. Media techniques are among the most important methods used in soft war; through narration, the media shape the minds of the audience or change their cognitive system and replace them with new beliefs and values and in this way direct their individual and social behaviors and actions. In this article, we seek to find an answer to the question that in the media examined in this research, that is; The Farsi section of the BBC News Network, the Persian section of Radio Free Europe known as Radio Farda, and the Farsi section of the Voice of America - what image of the relationship between ethnic groups and the political structure do they reflect? the method of collecting information based on library study and searching on the news network sites; BBC, Radio Farda and Voice of America in a ten-year period 1391-1401. Quantitative and qualitative content analysis methods have been used to analyze the content. It seems that the plan of systematic discrimination is the most important agenda of the investigated media, so that it is possible to deepen the gaps and turn differences and distinctions into conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft war
  • ethnic divide
  • Islamic Republic of Iran
  • BBC
  • Radio Farda
  • Voice of America