نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سطح تأثیرگذاری عملکرد قدرت نرم یک سیستم کلان سیاسی، بر مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی آن امری انکارناپذیر است؛ چرا که قدرت نرم یک سیستم سیاسی (حکومت) به عنوان سیستم عامل و مغز اداره فضای سرزمینی یک کشور، تأثیرپذیری مستقیمی از اهداف، اجزا و نحوه عملکرد سیستم دارد. از جمله مهم‌ترین این کارکردها، اِعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی تحت حاکمیت خود است. از این رو، قدرت نرم حکومت‌ها، متأثر از عملکرد آن‌هاست. لذا، پاسخگویی به این مسئله که معیارها و شاخص‌های سنجش عملکرد حکومت‌ها در اعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی خود کدامند؟ هدف اصلی تدوین این مقاله است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و گردآوری داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. به این منظور ابتدا مؤلفه‌های نظریه قدرت نرم جوزف نای، استخراج و سپس از میان نظریه‌ها و دیدگاه‌های متعدد در رشته‌های مختلف علوم انسانی شاخص‌های سنجش عملکرد حکومت با رویکرد قدرت نرم، نیز شناسایی شدند. طبق نتایج، 156 شاخص استخراج شد که از این تعداد، 82 شاخص بیشترین فراوانی و تأکید را در نظریات مختلف داشتند. در نهایت، این 82 شاخص در یک الگوی نظری و تحت 7 مؤلفه اصلی قرار داده شدند که پایه و اساس عملکرد قدرت نرم یک حکومت در مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی تحت حاکمیت آن را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indicators for measuring the soft power performance of governments in the political management of space(from the point of view of political geography)

نویسندگان [English]

  • Ahdieh Atashi 1
  • Mohammad reza Hafeznia 2
  • ebrahim roomina 3
  • Ali asghar Pourezzat 4

1 tarbiyat modares university

2 Tarbiyat Modares University

3 Tarbiyat Modares University

4 Tehran University

چکیده [English]

The level of influence of the performance of a macro-political-administrative system on the political management of geographical spaces and the strengthening of its internal soft power is undeniable; Because the soft power of a political system (government) as the operating system and the brain of the administration of the territorial space of a country, has a direct impact on the goals, components, and functioning of the system. Therefore, governments have specific functions in their essence, and the implementation or lack of optimal implementation of these functions affects the quality of the political management of the space. Therefore, the political management of space is affected by the performance of governments. So, to answer this question, what are the criteria and indicators for measuring the soft power of governments? The main purpose of this article is The current research was done using descriptive-analytical method and data collection was done using library sources. According to the results, the indicators were identified from among many theories and perspectives in different fields of human sciences. The views and theories showed that the goals and duties of the government have different types. The number of identified indicators was 80, some of them with high repetition and emphasis. All 80 indicators are included in 7 main components. The success of any country is to fulfill all the goals of the country and the nation in a proper way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • measurement model
  • performance measurement
  • soft power of the government
  • political management of space (nationalism)