نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیبت علمی گروه معارف اسلامی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان قزوین، قزوین، ایران

چکیده

وحدت اسلامی از نوع مطلوب و ثمر بخش آن، یعنی اهتمام برای رسیدن به نوعی یگانگی در منافع و اهداف و تقریب در باور های دینی، از سوی کسانی که مشترکات بسیاری در باورهای اسلامی دارند، یکی از مهمترین آن ها اندیشه مهدویت است؛ درحقیقت اندیشه مهدوی بعنوان یک قدرت نرم؛فرایندی را رقم میزند که در آن بشریت از طریق رفتار مطابق با گرایش هر فرقه اسلامی و در قالب ابزاری غیر خشونت آمیز روی افکار مردم (نخبگان و عامه مردم) تاثیر گذاشته و موجب آثار، حرکات و رفتار مشترک که همان وحدت جهان اسلام باشد، در راستای تغییر ذهنیت و رفتار جامعه هدف، قدم بر میدارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه‌ای است که به بررسی مبانی شناخت و تقویت مولفه های وحدت بخش مذاهب اسلامی در پرتو اندیشه مهدویت، در متون گرانسنگ دینی، می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که این اندیشه نوعی از اندیشه ها و نگرش های معطوف به آینده و در حقیقت، رویکردی آینده نگرانه است. ارکان وحدت بخش اندیشه مهدویت شامل امامت و ولایت است و جهانی بودن، عدالت، امنیت و رشد و توسعه ویژگی های جامعه مهدوی است که در تحقق وحدت جهان اسلام بمثابه یک قدرت نرم اثر می کند، این اندیشه نقطه مشترک فرق اسلامی و عامل انسجام ادیان است چرا که اندیشه انتظار و چشم به راهی و طلب آمدن منجی آسمانی و الهی، محور مشترک و وحدت بخش همه ادیان است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influence of the idea of Mahdism as a component of soft power in the unity of the Islamic world

نویسنده [English]

  • mahdi mohamadzadeh

Faculty of Farhangian Qazvin University

چکیده [English]

Islamic unity of its desirable and fruitful type, that is, efforts to achieve a kind of unity in interests and goals and convergence in religious beliefs, by those who have many commonalities in Islamic beliefs, one of the most important of which is the thought of Mahdism; In fact, Mahdavi's thought as a soft power establishes a process in which humanity influences people's thoughts (elite and common people) through behavior in accordance with the tendency of each Islamic sect and in the form of a non-violent tool and causes works, movements and behavior. The common one, which is the unity of the Islamic world, takes a step towards changing the mentality and behavior of the target society. The research method in this research is descriptive-analytical and the method of collection is through the study of library documents and documents, which examines the basics of recognizing and strengthening the unifying components of Islamic religions in the light of Mahdavitism, in precious religious texts. The findings indicate that this thought is a kind of future-oriented thoughts and attitudes, and in fact, a futuristic approach. The unifying pillars of Mahdavi thought include imamate and guardianship, and universality, justice, security, and growth and development are the characteristics of Mahdavi society, which works in the realization of the unity of the Islamic world as a soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity
  • Islamic world
  • Mahdism
  • religion
  • division
  • soft power