نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از سخت‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران و محققان، اطلاعات کم در مورد چگونگی سازمان دهی همسویی مدیریت منابع انسانی و استراتژی‌های تجاری برای بهبود عملکرد شرکت‌ها است و بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های استراتژیک خاص یک شرکت، شناخت میزان و شیوه‌هایی که آن شرکت می‌تواند استراتژی‌های مختلف را در یک راستا قرار دهد؛ بسیار دشوار است. مدیریت منابع انسانی با شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌های موجود در محیط سازمان، از استراتژی تجاری پشتیبانی می‌کند تا سازمان را در بهترین عملکرد قرار دهد. استراتژی تجاری بر روش‌هایی تمرکز دارد که شرکت می‌تواند خود را به طور مؤثر از رقبای خود متمایز کند و از نقاط قوت متمایز خود برای ارائه ارزش بهتر به مشتریان خود در یک محیط معین استفاده کند. محققین در این پژوهش قصد دارند درک از همسویی استراتژیک را با پرداختن به دو شکاف مهم در موضوع این تحقیق توسعه دهند. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود. همچنین از آنجایی که به توصیف متغیر‌های تحقیق پرداخته می‌شود، از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. از یافته‌های پژوهش آن است که بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی با آمارۀ 289/2 بر «عملکرد سازمان» و با آمارۀ 364/5 بر «استراتژی‌های تجاری» تأثیر مستقیم دارد. همچنین نشان داد که استراتژی‌های تجاری با آمارۀ 637/5 اثر مستقیمی بر «عملکرد سازمان» دارد و به عنوان نقش میانجی با آمارۀ 809/3 در «مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان» مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the effects of human resource management on the performance of companies by relying on the mediating role of business strategies as economic diplomacy as software warfare.

نویسندگان [English]

  • Mahdi KHoomortezaei 1
  • Hashem Karghar 2

1 M.A. governmental management - Islamic Azad University, Central Tehran branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most difficult challenges facing managers and researchers is the lack of information about how to organize the alignment of human resource management and business strategies to improve the performance of companies, and without considering the specific strategic orientations of a company, knowing the extent and ways that company can use different strategies. to align; It is very difficult. Human resource management supports the business strategy by identifying threats and opportunities in the organization's environment to put the organization at its best. Business strategy focuses on the ways in which the company can effectively differentiate itself from its competitors and use its distinctive strengths to provide better value to its customers in a given environment. The researchers in this research plan to develop the understanding of strategic alignment by addressing two important gaps in the subject of this research. This research is a descriptive survey research. Also, since the research variables are described, it is a correlational descriptive research. In this research, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. One of the findings of the research is that the examination of research hypotheses showed that human resource management has a direct effect on "organizational performance" with a score of 2.289 and on "business strategies" with a score of 5.364. It also showed that business strategies with a score of 5.637 have a direct effect on "organizational performance" and are effective as a mediating role with a score of 3.809 in "Human Resource Management and...

کلیدواژه‌ها [English]

  • business strategies"
  • company'
  • s performance"
  • human resources"
  • "
  • Management