نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مربی، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

احمد مطر، شاعر انقلابی‌سُرا و بی‌پروای معاصر در برابر ظلم و ستم حاکمان مستبد و ظالم عراق با اشعار پرطمطراق و انقلابی خویش سعی در جلب توجه جامعه وقت در جهت مقابله با حکم جائر وقت دارد. نه شعری می‌گوید که غرض اکتساب روزی در آن نهفته باشد و نه قصد مدیحه‌سرایی دارد بلکه از وی شاعری بی‌پروا ارائه کرده است که با قریحه خویش به جنگ نرم با عاملان وضع اسفبار جامعه وقت می‌پردازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با تأکید بر نظریه کنش گفتاری جان سرل، راهکارهای مقابله با جنگ نرم در سروده‌های احمد مطر، شاعر مبارز انقلابی و معاصر عرب را واکاوی کرده است. نشان می‌دهد شاعر در عین توصیف وضعیت اجتماعی نامطلوب جامعه که محصول فساد حکومت و عملکرد ظالمانه حاکمان همسو با استبداد و استعمار جهانی بوده، در جهت مقابله با حجم گسترده فساد و تهدیدات جنگ نرم، راهکارهای مفید و مؤثری ارائه داده که با کاربست نظریه کنش‌های گفتاری سرل، قابل تحلیل و بررسی است. این راهکارها که به طور کلی عبارتند از احیای هویت دینی و ملی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی، بصیرت‌افزایی و آگاه‌سازی، همبستگی اجتماعی، ایستادگی در برابر دشمنان خارجی و داخلی و حاکمان سازش‌گر و هم‌سو با اسراییل و آمریکا، عمدتا در کنش‌های گفتاری اظهاری و ترغیبی نمود یافته است. ضمن این ‌که از کنش‌های‌ گفتاری دیگری مانند کنش‌های گفتاری عاطفی و اعلامی نیز بهره برده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies to deal with soft war in Ahmad Matar's poems Based on John Searle's theory of speech action

نویسندگان [English]

  • javad khanlari 1
  • saadi saadi 2
  • Parisa Kazemi 3

1 Assistant Professor, department of Arabic Language and Literature, Payam E Noor University, Tehran. Iran

2 Master Student, Department of Arabic Language and Literature, Payam E Noor University, Tehran, Iran

3 Instructor, Department of Arabic Language and Literature, Payam E Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Issue: Ahmad Matar, a contemporary poet, revolutionary and reckless in the face of the

oppression of the tyrannical and oppressive rulers of Iraq, with his glorious and revolutionary poems, tries to attract the attention of the society of the time in order to oppose the current rule. He does not say a poem in which the purpose of acquisition lies one day,, with his talent, engages in a soft war with the perpetrators of the miserable situation of the time.

Research Method: The present descriptive-analytical study, with emphasis on John Searle's theory of speech action, has explored the strategies to counter soft warfare in the poems of Ahmad Matar, a revolutionary and contemporary Arab poet.

Findings: It shows that the poet, while describing the unfavorable social situation of the society which is the product of government corruption and the oppressive actions of the rulers in line with tyranny and global colonization, has provided useful and effective solutions to deal with widespread corruption and soft war threats. Which can be analyzed and studied by applying Searle's theory of speech actions.

Conclusion: These strategies, which generally include reviving religious and national identity, promoting a culture of self-sacrifice and martyrdom, raising awareness and awareness, social solidarity, resisting external and internal enemies, and compromising rulers, and all Su with Israel and the United States has been manifested mainly in expressive and persuasive speech actions. In addition, he has used other speech actions such as emotional and declarative speech actions

کلیدواژه‌ها [English]

  • &ldquo
  • Theory of Speech Action&rdquo
  • John Searle&rdquo
  • Contemporary Arabic Poetry&rdquo
  • Soft War&rdquo
  • &rdquo
  • Ahmad Matar&rdquo