نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت واقتصاد،واحدعلوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت واقتصاد،واحدتهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

در هر جامعه، توجه دولتمردان و سیاستگذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزء عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران برمبنای آموزه های دین مبین اسلام وباتأکیدبرمولفه های دینی وارزشهای مذهبی شکل گرفت .باتوجه به روندروبه نزول رفاه درکشورایران ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی رفاه عمومی،برنامه ها وراهبردهای متناسب رابه اجرادرآورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین ابعادومولفه های ارتقای رفاه عمومی با رویکرد قدرت نرم است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی است. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه به عمل آمد و فرآیندها مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله کمی برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از مدیران و متخصصان دولت درزمینه رفاه عمومی با پرسشنامه نظرخواهی شد و داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS تحلیل گردید. حجم نمونه تعداد 216 نفر با فرمول کوکران محاسبه گردید و اعضای نمونه با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. براساس یافته‌ها، 3 دسته متغیر پیشران‌ها، راهبردها و پیامدها برای ارتقای رفاه عمومی بارویکرد قدرت نرم شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از اصول قدرت نرم در ارتقای رفاه عمومی می‌تواند نقش زیادی داشته باشد. همچنین، راهبردهای دولت در بهبود شرایط رفاه عمومی در جامعه نقش تعدیل کننده‌ مهمی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the dimensions and components of promoting public welfare with a soft power approach

نویسندگان [English]

  • AHMAD YAVARIAN 1
  • sedighe Tootian Esfahani 2

1 PhD student in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Reality Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, West Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran, (Corresponding Author)

چکیده [English]

In any society, the attention of government officials and policymakers to welfare is considered important and necessary; Because welfare is one of the main indicators of development and is one of the key elements in the growth and development of society. The Islamic Republic of Iran was formed on the basis of the teachings of the religion of Islam and with emphasis on religious components and religious values. Therefore, the purpose of this study is to explain the dimensions of the components of public welfare promotion with a soft power approach. The present study is development-applied in terms of purpose. In the qualitative stage, in order to design a research model, 20 purposefully selected academic and executive experts were interviewed, and the interview process continued until theoretical saturation was achieved. In a small step to validate the research model, managers and government experts in the field of public welfare were asked for a questionnaire and the data were analyzed by structural equation modeling and smart PLS software. The sample size of 216 people was calculated by Cochran's formula and the sample members were selected by simple random sampling. Based on the findings, three variables of drivers, strategies and consequences for promoting public welfare and soft power performance were identified. The results showed that the use of soft power principles in promoting public welfare can play a significant role. Also, government strategies play an important moderating role in improving the public welfare situation in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Welfare
  • Soft Power
  • Government Managers and Specialists
  • Government of the Islamic Republic of Iran