نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین،تهران، ایران

3 دکترای تخصصی، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت‌ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه‌ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت‌های دیگر می‌باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی‌رود جوامع بین‌المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه‌ای و تکنولوژی‌های به روز در عرصه‌ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه‌ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت‌ها به روش "کتابخانه‌ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه‌ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن‌ها دارای احترام می‌باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن‌ها نیز امری بی‌بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exercising soft power against the sovereignty of states through the free flow of information

نویسندگان [English]

  • Masuod Mazaheri 1
  • sohrab salahi 2
  • maryam moradi 3

1 PhD Student, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 PhD, Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

This article examines the use of soft power and its tools, such as the media, through freedom of information against state sovereignty. In this process, we see the use of new media tools and the creation of soft wars by some powerful countries against the sovereignty of other governments. In the present age, when technology and information technology have a special status and power, international communities are not expected to be safe from information entering their country from outside geographical borders. In this regard, countries with the power of media and up-to-date technologies in the field of information technology in order to achieve their goals have planned a soft war within the target communities. Therefore, in the present descriptive-analytical study, with the aim of explaining the different dimensions of soft power and media tools, the application of soft war against the sovereignty of states has been investigated by "library" and "documentary" methods. The results show that the cultural, ideological and moral borders of a country are respected as much as their geographical borders and territorial integrity, and obtaining the consent of countries to enter their non-geographical borders is irreplaceable and The transfer of information into a country without the permission and consent of that country is described as a violation of sovereignty and territorial integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • soft war
  • freedom of information
  • media
  • sovereignty of states