نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی مرکز نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

درنقطه عطف انقلاب اسلامی ایران، رهبرحکیم انقلاب با صدور بیانیه گام دوم، چشم انداز آینده مطلوب را ترسیم نموده‌اند که از جمله مقولات محوری برای تحقق آن تجربه اندوزی از گذشته جهت برداشتن گام‌های استواردرآینده است.براین اساس هدف پژوهش، تحقق محورنگاه به گذشته‌ی بیانیه گام دوم درعرصه عمل مدیریتی دانشگاه فرهنگیان در راستای افزایش قدرت نرم می باشد که ازطریق روش کیفی ازنوع پدیدارشناسی به تبیین مفهوم، کشف و درک تجربه‌ای که مدیران با آن زیست کرده‌اند می پردازد وبه این سوال پاسخ می دهد که تجربیات زیسته مدیران برای تحقق توصیه های بیانیه چگونه است؟جامعه آماری مدیران ستادی و روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان است.نمونه گیری به صورت هدفمند وگلوله برفی می باشد.جهت گردآوری داده ها ازمصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده گردید.گام های تحلیل داده های کیفی نیز مطابق با فرآیند کد گذاری انجام شد.درمرحله اول 145 کدباز از واحدهای معنایی استخراج شد که پس ازحذف کدهای تکراری120 کد واردمرحله کدگذاری محوری شد.پس از دسته بندی کدها باتوجه به ارتباط مفهومی آنها 34 تم اصلی ودر کدگذاری گزینشی 19مقوله استخراج گردید.یافته ها:اقدامات مدیران:دانش افزایی(خودارتقایی،توانمندسازی) ، نگاه سیستمی(روابط برون سازمانی و درون سازمانی)،عدالت محوری(عدالت نگرشی و آموزشی ) عزت(متغیرهای روانشناختی)،اخلاق ومعنویت(رفتاری و نگرشی)،اقتصاد مقاومتی(راهبردها)،سبک زندگی (تشویق وآموزش). عوامل محتوایی (اخلاق حرفه ای ، خصوصیات فردی،مهارت رهبری، ویژگیهای تخصصی).وضعیت موجود: فرایندهای منابع انسانی(جذب و گزینش)،عدالت(ضعف و قوت)،علم و پژوهش(محدودیتها و فرصتها)،اقتصاد(عوامل محدود کننده)،عزت(شان حرفه ای و سازمانی)،سبک زندگی(آسیب های سبک زندگی ایرانی اسلامی) و راهکارها: مدیریت منابع انسانی(پیامد و گزینش)،اقتصاد(راهبردی و عملیاتی)،علم و پژوهش(سیاستگذاری و اجرایی)،ارتقای نگرش(سبک زندگی و جایگاه دانشگاه)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of lived experience of teacher training managers based on recommendations Statement of the second step in order to increase soft power

نویسنده [English]

  • masoome moghimifirozabad

Department of Educational Sciences, Nasibeh Center, Farhangian University, Tehran

چکیده [English]

At the turning point of the Islamic Revolution of Iran, the wise leader of the revolution, by issuing a statement of the second step, has outlined the vision of a desirable future, which is one of the central categories for achieving that experience of the past to take firm steps in the future Accordingly, the purpose of the research is to realize the past-oriented statement of the second step in the field of management practice of Farhangian University in order to increase soft power, which explains the concept, discovery and understanding of the experience with which managers have lived through a qualitative method of phenomenology. Addresses and answers the question: What are the lived experiences of managers to implement the recommendations of the statement? The statistical population is the staff managers and heads of campuses of Farhangian University. Sampling is targeted and snowball. In order to collect data, semi-structured in-depth interview was used. Qualitative data analysis steps were performed according to the coding process. In the first stage, 145 open codes were extracted from semantic units, which after removing duplicate codes, 120 codes entered the central coding stage. Selective coding of 19 categories was extracted. Results: Managers' actions: knowledge enhancement (self-promotion, empowerment), systemic view (extra-organizational andorganizational relations), central justice (attitude and educational justice Dignity (professional and organizational dignity), lifestyle (harms of Iranian Islamic lifestyle) and solutions: human resource management (outcome and selection), economics (strategic and operational), science and research (policy and implementation), promotion Attitude (lifestyle and position of the university)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience
  • Step Two
  • Phenomenology
  • Managers