نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اشتراک‌گذاری دانش را می‌توان فعالیتی نظام‌مند برای انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای سازمان با اهداف مشترک تعریف نمود که به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بکارگیری از دانش موجود به منظور حل مسایل نظام حکمرانی سازمان قلمداد می‌شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این فرض استوار است که دانش سازمانی و اشتراک‌گذاری میان کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه داشته باشد و عملکرد حکمرانی نرم سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار گردد. اشتراک‌گذاری دانش هنگامی انجام خواهد شد که افراد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های جدید باشند. هدف نهایی از فرایند اشتراک‌گذاری دانش به عنوان قدرت نرم، تلاش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی‌ها و منابع سازمانی به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی حکمرانی سازمانی است. اثربخشی حکمرانی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge sharing as soft organizational governance

نویسنده [English]

  • Vahid Araei

Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Knowledge sharing can be defined as a systematic activity for the transfer and exchange of knowledge and experience between members of the organization with common goals, which is considered as a process of identifying, distributing and using existing knowledge to solve problems of the organization's governance system. Using descriptive-analytical method, this article is based on the assumption that organizational knowledge and sharing among employees can have a significant impact on improving the quality of research and development activities and improve the performance of organizational soft governance and lead the organization to achieve advantage. Be competitive. Knowledge sharing will take place when people want to help and learn from others in developing new capabilities and competencies. The ultimate goal of the knowledge sharing process as soft power is to strive to transfer and transform all individuals' experiences and knowledge into organizational assets and resources in order to enhance and advance the effectiveness of organizational governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Knowledge
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Management
  • Organizational Soft Governance
اکبری، مرتضی، ذره شجاع، الهام، پاداش زیوه، حمید، علیزاده، شکوه سادات (1397). «تأثیر نوآوری باز وارد شونده و خارج شونده بر عملکرد نوآوری در شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات»، فصلنامه مدیریت و توسعه، 6 (2).
اعلامی، فرنوش؛ نارنجی ثانی، فاطمه؛ یوزباشی، علیرضا (1393). «بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی مطالعه ی موردی: کارشناسان دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه تهران»، نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 5.
رحمان سرشت، حسین و فرزانه حسن­زاده (1396). «تسهیل همکاری و به اشتراک گذاری دانش بین سازمانی به واسطه اعتماد بین سازمانی»، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 30.
آتش زاده شوریده، فروزان؛ ایمانی، الهام؛ زاغری تفرشی، منصوره (1395). «مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری»، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، شماره 1.
تاونلی، چارلز تی (1380). «مدیریت دانش و کتابخانه‌های دانشگاهی». ترجمه مهدی خادمیان. کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس. 4 (2).
خسروپناه، عبدالحسین ابروش، رضا (1391). «بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمان ها»، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 1.
رجائی آذرخوارانی، عباس؛ رجائی پور، سعید؛ هویدا، رضا (1393). تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های منتخب اصفهان، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 4.
رخشانی، جاوید (1394). «مروری بر مفهوم مدیریت دانش»، مدیریت و اقتصاد در قرن 21، کنفرانس بین‌المللی
زنجیرچی، سید محمود؛ حبیبی رضی آبادی، محمد (1394). «بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در دانشگاه یزد»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی.
شرکت مشاوره مهندسی نداک (1397). مدیریت دانش، شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز، شماره 2
نوناکا، ایکوجیرو و هیروتاکا تاکه اوچی (1385). شرکت­های دانش آفرین: چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری را محقق می سازند. ترجمه آناهیتا کاوه و سعید آنالویی. قم: سماء قلم.
هرج حسن‌آبادی، فهیمه و محمدمهدی مظفری (1396). «ضرورت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمانها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی»، مطالعات نوین مدیریت در ایران، اولین کنفرانس ملی.
یوسفی، سجاد، مرادی، مرتضی، تیشه وردایم، محمدکاظم (1389). «نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش»، توسعه انسانی پلیس، 7(30).        
شائمی برزکی، علی، کیان پور، مسعود، شاکری، فاطمه (1397). «فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 27(88).
Gao, Sheng (2004). Understanding Knowledge Sharing Behaviour. Master’s Thesis. The Hong Kong University of Science & Technology. Retrieved August 01, 2006, from http://lbxml.ust.hk/th-imgo/b834876.pdf
Zhang, Jing, & Faerman, Sue R. (2004). The Nature of Knowledge and Its Influence on Knowledge Sharing Practice: Experiences from Building the MACROS System in: Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Retrieved April 22, 2006, from http://csdl2. computer.org/comp/proceedings/hicss/2004/2056/08/205680249b.pdf   
Zhang, Jing, Faerman, Sue R., & Cresswell, Anthony M. (2006). The Effect of Organizational/Technological Factors and the Nature of Knowledge on Knowledge Sharing. in: Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Retrieved April 22, 2006, from http://csdl2. computer.org/comp/proceedings/hicss/2006/2507/01/250710026b.pdf
Abubakar Mohammed, Hamzah Elrehailb, (2017). Knowledge management, decision-making style.
Bahtt, G.D. (2002). Management Strategies for Individual Knowledge and Organization Knowledge. Journal of Knowledge Management, 6(1), 31-39.
Canonico, P., De Nito, E., Esposito, V., Iacono, M. P., & Consiglio, S. (2019). Knowledge creation in the automotive industry: Analysing obeya-oriented practices using the SECI model. Journal of Business Research.
Chaudhry, Abdus Sattar (2005). Knowledge Sharing Practices in Asian Institutions: A Multi-Cultural Perspective From Singapore. Retrieved April 22, 2006, from www.ifla.org/IV/ifla71/papers/066e-Chaudhry.pdf 
Ganguly, A., Talukdar, A. and Chatterjee, D. (2019). Evaluating the role of social capital, tacit knowledge sharing, knowledge quality and reciprocity in determining innovation capability of an organization. Journal of Knowledge Management, 23(6), 1105-1135.
Joshi, K. D., & Nissen, Mark E. (2005). Introduction to the Minitrack on Knowledge Flows: Knowledge Transfer, Sharing and Exchange in Organizations. in: Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Retrieved April 22, 2006, from http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2005 /2268/08/22680245c.pdf
Marinos, S. G. (2019). Knowledge Sharing: Moving ahead from the past with Best Practices .Journal of Knowledge Management.22-26, (3)33.
Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Rganizational Science, 5(1), 14-37. Retrieved September 03, 2006, from www.michaelwmorris.com/R671/ documents/Session_09/Nonaka94.pdf
Zheng, J., Wu, G., Xie, H., & Li, H. (2019). Leadership, organizational culture, and innovative behavior in construction projects: The perspective of behavior-value congruence. International Journal of Managing Projects in Business