نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار علوم سیاسی، واحد آزادشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی آ آزاد شهر، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه قدرت نرم جهت دهنده به ذهن و رفتار در همه حوزه های اجتماعی و توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است؛ تحقیق حاضر تلاش دارد نشان دهد که نهاد بازار سنتی چگونه به واسطه مولفه های قدرت نرم مبتنی برگفتمان اسلامی- ارزشی به بسیج نیروهای سیاسی سنتی در فرایند مبارزه علیه رژیم پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی اقدام نمود. نتایج و یافته ها تحقیق حاضر که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تاریخی به رشته تحریر درآمده است نشان می دهد که احساس هویت جمعی، پایبندی به سنت و مذهب به ویژه مذهب شیعه، شبکه منسجم ارتباطاتی با تکایا و مساجد، فرهنگ مقاومت، ولایت مداری و اطاعت پذیری از مرجعیت ، فرهنگ همیاری، تعاون وهمیاری تاریخی میان بازار و روحانیت مولفه های تقویت کننده قدرت نرم و کنشگری سیاسی بازار سنتی در فرایند اقناع سازی و بسیج بازاری ها به عنوان بخشی از طبقه متوسط سنتی در تحولات سیاسی- اجتماعی منتهی به انقلاب اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Power of Mobilization, Activism and Persuasion of the Bazaar Sonati in the Process of the Islamic Revolution Based on Soft Power Components

نویسندگان [English]

  • Younes Kaslekheh 1
  • masoud motalebi 2
  • Rahmatollah Amirahmadi 3

1 PhD Student in Political Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science , Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr,Iran

3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Considering that soft power directs the mind and behavior in all social spheres and the ability to shape the preferences of others, and its gender is persuasive; The present study tries to show how the Bazaar Sonati institution mobilized traditional political forces in the process of struggle against the Pahlavi regime until the victory of the Islamic Revolution through the components of soft power based on Islamic-value discourse. Results and Findings The present study, which has been written using a descriptive-analytical method based on the approach of historical sociology, shows that a sense of collective identity, adherence to tradition and religion, especially the Shiite religion, a coherent network of communication with Takaya and Mosques, the culture of resistance, governorship and obedience to authority, the culture of cooperation, cooperation and historical cooperation between the bazaar and the clergy are components of the soft power and political activism of the Bazaar Sonati in persuading and mobilizing markets as part of the traditional middle class in political developments. - is a society leading to the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Mobilization Power
  • Persuasion
  • Bazaar Sonati
  • Islamic Revolution of Iran