نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزه های مقدس و متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده و می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از خود نشان دهد. در این راستا عربستان سعودی، کشور مسلمانی است که از اهداف دیپلماسی فرهنگی ایران بوده، می تواند به عنوان «مطالعه موردی»، مورد توجه واقع شود.

سوال اصلی، تحقیق حاضر عبارتست از اینکه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی، واجد و حامل چه مولفه هایی بوده است؟

روش پژوهش، به صورت توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده که ضمن مصاحبه با نخبگان و صاحبنظران، از تحقیقات گسترده کتابخانه ای، اسنادی والبته الگوی پژوهشی «روش مطالعه موردی»، نیز بهره برده است.

نتیجه ، نشان می دهد که مولفه های ارزشی-بینشی، بیشترین درجه اهمیت را از نظر صاحبنظران و در مقایسه با سایر مولفه ها به خود اختصاص داده و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی (1400) و هم در شرایط آتی(1404) خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran; Case Study: Saudi Arabia

نویسنده [English]

  • mohammad ghorbanigolshanabad

Kharazmi University faculty member

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran carries and possesses rich and valuable cultural components and components that are influenced by the holy and transcendent teachings of Islam, especially the Ahl al-Bayt school of infallibility and purity (AS), and can show more active cultural diplomacy. In this regard, Saudi Arabia, a Muslim country that has been one of the goals of Iranian cultural diplomacy, can be considered as a "case study".

The main question of the present study is what are the components of the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Saudi Arabia?

The research method is descriptive, analytical and applied, which while interviewing elites and experts, has benefited from extensive library research, documentation and of course the research model of "case study method".

The result shows that value-insight components have the highest degree of importance from the point of view of experts and compared to other components, and of course more success rate, both in the current situation (1400) and in the future (1404). ) will have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • cultural diplomacy
  • components of cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran
  • Saudi Arabia