نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به تحول وضعیت محیط و کشورها، امروزه در ادبیات امنیتی بجای بحث از قدرت سخت و نیمه سخت، سخن از قدرت نرم به میان می آید. قدرت های حامی وضع موجود، از مفاهیم فوق برای تاثیر گذاری و تغییر در جوامع هدف در راستای منافع خود بهره می برند. حال، سوال اصلی این است غرب برای نفوذ فکری- فرهنگی بر طیف نخبگان روشنفکری دینی، چگونه از ابزار قدرت نرم استفاده می کند؟ مبتنی بر روش اجتهادی دلالت محور و چارچوب مفهومی قدرت نرم و رابطه نظریه و فرهنگ؛ زمینه نفوذ در جریان روشنفکری دینی از دو جنبه قابل تحلیل و بررسی است. اول؛ حضور و تحصیل در غرب، زمینه جذب فرهنگی را فراهم می کند در این صورت نظریه های طرح شده بجای اینکه جمع کننده میان سنت و مدرنیته باشد با روکش اسلامی ولی بن مایه غربی خواهد بود. دیگر اینکه در اثر داد و ستدی که میان فرهنگ و نظریه است، هر فرهنگی علم متناسب با خود را تولید کرده، نیز هر نظریه ای فرهنگ متناسب با خود را تقویت می کند. در این صورت بکارگیری نظریه های غربی برای تبیین و فهم دینی، بنیان فرهنگی جوامع سنتی را کاملا متلاطم و حتی متلاشی می کند در این صورت می توان استدلال کرد، غرب با هدف متلاطم کردن فضای فرهنگ سنتی، زمینه آشنایی روشنفکران با محیط فرهنگی و علمی غرب را فراهم می کند که می تواند ظریف ترین و نرم ترین مصداق نفوذ بوده و زمینه ای برای تضعیف امنیت نرم جمهوری اسلامی باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pattern of using soft power in the intellectual-cultural influence of the West on the flow of religious intellectuals And its relationship with the soft security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi roohi 1
  • mehdi firuzkuhi 2
  • hosseyn hosseyni 3

1 student

2 ihu

3 ihu

چکیده [English]

Due to the changing situation of the environment and countries, today in the security literature, instead of discussing hard and semi-hard power, we talk about soft power. Pro-status quo powers use the above concepts to influence and change target communities in their own interests. Now, the main question is how does the West use the tools of soft power to influence the intellectual-cultural spectrum of religious intellectual elites? Based on the ijtihad method of signification and the conceptual framework of soft power and the relationship between theory and culture; The field of influence in the flow of religious intellectualism can be analyzed and examined from two aspects. First; Presence and education in the West provide the ground for cultural absorption. In this case, the proposed theories will be based on the Islamic cover, instead of being a link between tradition and modernity. Another is that as a result of the trade-off between culture and theory, each culture has produced its own science, and each theory reinforces its own culture. In this case, the use of Western theories to explain and understand religion, completely shakes and even disintegrates the cultural foundation of traditional societies. Provides the West, which can be the most subtle and soft example of influence and a ground for undermining the soft security of the Islamic Republic

کلیدواژه‌ها [English]

  • West
  • . influence
  • intellectuals
  • soft security
استونر ساندرز، فرانسیس (1387). نیم قرن جنگ سرد فرهنگی، تهران: موسسه مطالعات کاربردی.
استیس، والتر‌ترنس(1397). دین و نگرش نوین، ترجمه احمدرضا جلیلی، تهران: نشر حکمت.
اسناد لانه جاسوسی آمریکا (1379). دانشجویان پیرو خط امام، تهران: انتشارات جهان کتاب.
ایزدی، فواد(1390). دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 آوینی، مرتضی (1394). توسعه و مبانی تمدنی غرب، بی نا. 
بابایی، محمد باقر (1389). رمز موفقیت در تحقیق، انتشارات فکر و بکر.
برمن، ادوارد (1983). کنترل فرهنگ (نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی امریکا، مترجم الیاسی حمید، نشر نی
بروجردی، مهرزاد (1387). روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه شیرازی، جمشید، تهران: نشر فرزان روز.
بیدگلو، رضا (1395). دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران دوره دوم پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
پارسانیا، حمید (1387). «نسبت علم و فرهنگ»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال اول، شماره 2.
پارسانیا، حمید (1392). «نظریه و فرهنگ، روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 23.
پوپر، کارل ریموند (1380). شناخت عینی، رهیافت تکاملی، احمدآرام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
تاجیک، محمدرضا (1384). «امپریالیسم گفتمان مسلط، تاملی در استراتژی‌های نرم افزارانه سلطه»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی، شماره 7.
جهان بین، فرزاد (1393). «سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 10.
جی‌کال، نیکلاس (1387) دیپلماسی عمومی، ترجمه دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.
چالمرز، آلن اف (1397) چیستی علم، ترجمه سعید زیبا‌کلام، تهران: نشر سمت.
حاجی یوسفی، امیر محمد (1386). «جهانی شدن از دید نظریه نوگرامشین در اقتصاد سیاسی»، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی شماره 12.
حسن خانی محمد (1386). «نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی، با تاکید بر سیاست خارجی امریکا»، همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست
حسینی، حسین (1389). «جنگ نرم از تهدید تا پاسخ»، فصلنامه عملیات روانی، شماره 26، تابستان.
حمزه پور، علی (1387). الگوهای براندازی نرم، تهران: موسسه مطالعات کاربردی.
داوری اردکانی، رضا (1396). انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم، تهران: نشر مرکز فرهنگی علامه طباطبایی.
دباغ، سروش (1393). «گفتاری در معرفت شناسی، خطاشناسی نظریۀ تکامل معرفت دینی»، فصلنامه ایران نامک، سال 22، شماره 2.
دوریش، رضاداد (1381). کتاب امریکا، ویژه دیپلماسی عمومی در امریکا، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق). المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم.
رزاقی ابراهیم (1376). اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.
رهنمایی، سید احمد (1380). غرب شناسی، قم: موسسه امام خمینی.
زرشناس، شهریار (1392). مبانی نظری غرب مدرن، قم: دفتر نشر معارف.
سروش، عبدالکریم (1377). رازدانی و روشنفکری و دینداری، تهران: نشر طلوع‌آزادی، چاپ سوم.
سروش، عبدالکریم (1397). کلام محمد رویای محمد، تهران: نشر صقراط، چاپ اول.
سلیمانی پورلک، فاطمه (1389). قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
صالحی امیری، رضا (1389). دیپلماسی فرهنگی، تهران نشر ققنوس.
طباطبایی محمد حسین (1370). ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: باقر موسوی، تهران: نشر تهران.
فتاحی اردکانی، حسین؛ مسعودنیا، حسین و امام جمعه زاده، سیدجواد (1397). «تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای (سخت، نرم، هوشمند)»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 8، شماره 1، بهارو تابستان، صص 153-130.
فرضی هولاسو امین (1389). قدرت سخت و قدرت نرم:  http://www.aftabir.com/articles/view/politics/world/c1c1277723246
فضلی نژاد، پیام (1390). شوالیه‌های ناتوی فرهنگی، تهران: موسسه انتشارات کیهان.
فیرحی، داوود (1397). آستانه تجدد در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: نشر نی.
کانت، ایمانوئل (1378). روشنگری چیست، ترجمه یدالله موقن، بی نام.
کریم زاده، علی (1397). نفوذ فرهنگی و اجتماعی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
کریمی، رضا (1389). «تفکیر یا تفکر»، ماهنامه سوره، شماره 46.
کواین، ویلارد وی و اولیان، جوزف اس(1393). شبکه باور، ترجمه امیر دیوانی، تهران: نشر سروش.
گیلیبوآ، ایتان (1388). ارتباطات جهانی و سیاست خارجی، ترجمه حسام‌الدین آشنا، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
مجتهد شبستری، محمد (1383). تأملاتی در قرائت انسانی از دین، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.
معلوف، لویس (1387).  المنجد فی اللغه و الادب و العلوم، تهران: اسلامی
مولانا، سید حمید (1393). اطلاعات و ارتباطات جهانی: مرزهای نو در روابط بین‌الملل، نشر کتابدار- تهران
نای جوزف (1392). قدرت هوشمند، ترجمه مهدی ذوالفقاری، دانشگاه امام صادق
نای، جوزف (1387). قدرت نرم؛ ابزار موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه سید محسن روحانی تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
الوانی، سیدمهدی (1386) مدیریت عمومی، تهران، تهران: نشر نی، چاپ سیزدهم.
هاشمی، محمد منصور (1396). دین اندیشان متجدد، تهران: انتشارات کویر چاپ 5.
هانتینگتون، ساموئل (1393). موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، نشر ققنوس.
هایدگر، مارتین (1398). هستی و زمان،ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
Du Gay, Paul (2017). Production of Culture / Culture of Production, The Open University
Griffiths, Martin and others (2008), International Relations: The Key Concepts,
Hall, Stuart (2015). “The Centrality of Culture”, Notes on the Cultural Revolutions of Our Time,
Kenneth Thompson, Media and Cultural Regulation, Open University Press.
London and New York: Routledge.
Mattern, J.B. (2018). Why soft power isn't so soft: representational force and the sociolinguistic construction of attraction in world politics’, Millennium. Journal of International Studies, 33(3), 583-612
Williams, Raymond (1958). Culture and Society, London: Chatto and Windus.