نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

استعمار برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود تنها از طریق سلطه قهری عمل نمی کند، بلکه شیوه های فکری و فرهنگی را نیز در پیش می گیرد تا سلطه خود را به سلطه ای هژمونیک بدل کند؛ یعنی با تولید معنا مناسبات قدرت را طبیعی و عقلانی نشان داده و از این راه مناسبات مذکور را تثبیت می کند. مسأله اصلی در این مقاله، چگونگی استعمار فرهنگی عراق توسط آمریکا می باشد و پاسخگویی به این سوال که رسانه های آمریکایی با بهره گیری از چه مفاهیمی، این موضوع را عمق بخشیده و سلطه خود در عراق را به سلطه ای هژمونیک مبدل می نمایند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق نشانه شناسی و تحلیل محتوای کیفی، بخش های اصلی چهار صفحه فیسبوک آمریکایی (سفارت آمریکا در بغداد، آژانس توسعه بین المللی آمریکا، کمپین رسانه ای رادیو سوا و برنامه تبادل رهبران جوان عراقی) که برای مخاطبان عراقی دایر شده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه نشان داده شد آمریکا در این صفحات با استفاده از بازنمایی مفاهیمی مانند: تقویت حوزه عمومی، ایجاد دموکراسی، تقویت نقش زنان، توجه به اقلیتها و موضوعاتی از این دست برای مخاطبان عراقی، استعمار خود را در این کشور بازتولید کرده و به اِعمال سلطه فرهنگی در فضای جامعه عراقی، می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US cultural colonization of Iraq A Case Study of American Facebook Pages

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fatehi 1
  • Mehri Bahar 2

1 Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

Colonialism to advance its political and economic goals not only acts through coercive domination, but also adopts intellectual and cultural methods to turn its domination into hegemonic domination; That is, by producing meaning, it shows the relations of power as natural and rational, and in this way, it stabilizes the mentioned relations. The main issue in this article is how the United States culturally colonizes Iraq, and answering the question of what concepts the American media uses to deepen this issue and turn its dominance in Iraq into a hegemonic one. In this article, using the method of semiotic research and qualitative content analysis, the main sections of the four American Facebook pages (US Embassy in Baghdad, US Agency for International Development, Radio Sawa Media Campaign and Young Iraqi Young Leaders Exchange Program) created for the Iraqi audience were studied. It was further shown that the United States reproduced its colonialism in these pages by representing concepts such as: strengthening the public sphere, building democracy, strengthening the role of women, paying attention to minorities, and similar issues for the Iraqi audience and exercises cultural domination in the Iraqi society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dominance
  • Imperialism
  • Hegemony
  • Exploitation
  • Supporting Institutions