نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

استعمار برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود تنها از طریق سلطه قهری عمل نمی کند، بلکه شیوه های فکری و فرهنگی را نیز در پیش می گیرد تا سلطه خود را به سلطه ای هژمونیک بدل کند؛ یعنی با تولید معنا مناسبات قدرت را طبیعی و عقلانی نشان داده و از این راه مناسبات مذکور را تثبیت می کند. مسأله اصلی در این مقاله، چگونگی استعمار فرهنگی عراق توسط آمریکا می باشد و پاسخگویی به این سوال که رسانه های آمریکایی با بهره گیری از چه مفاهیمی، این موضوع را عمق بخشیده و سلطه خود در عراق را به سلطه ای هژمونیک مبدل می نمایند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق نشانه شناسی و تحلیل محتوای کیفی، بخش های اصلی چهار صفحه فیسبوک آمریکایی (سفارت آمریکا در بغداد، آژانس توسعه بین المللی آمریکا، کمپین رسانه ای رادیو سوا و برنامه تبادل رهبران جوان عراقی) که برای مخاطبان عراقی دایر شده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه نشان داده شد آمریکا در این صفحات با استفاده از بازنمایی مفاهیمی مانند: تقویت حوزه عمومی، ایجاد دموکراسی، تقویت نقش زنان، توجه به اقلیتها و موضوعاتی از این دست برای مخاطبان عراقی، استعمار خود را در این کشور بازتولید کرده و به اِعمال سلطه فرهنگی در فضای جامعه عراقی، می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US cultural colonization of Iraq A Case Study of American Facebook Pages

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fatehi 1
  • Mehri Bahar 2

1 Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

Colonialism to advance its political and economic goals not only acts through coercive domination, but also adopts intellectual and cultural methods to turn its domination into hegemonic domination; That is, by producing meaning, it shows the relations of power as natural and rational, and in this way, it stabilizes the mentioned relations. The main issue in this article is how the United States culturally colonizes Iraq, and answering the question of what concepts the American media uses to deepen this issue and turn its dominance in Iraq into a hegemonic one. In this article, using the method of semiotic research and qualitative content analysis, the main sections of the four American Facebook pages (US Embassy in Baghdad, US Agency for International Development, Radio Sawa Media Campaign and Young Iraqi Young Leaders Exchange Program) created for the Iraqi audience were studied. It was further shown that the United States reproduced its colonialism in these pages by representing concepts such as: strengthening the public sphere, building democracy, strengthening the role of women, paying attention to minorities, and similar issues for the Iraqi audience and exercises cultural domination in the Iraqi society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dominance
  • Imperialism
  • Hegemony
  • Exploitation
  • Supporting Institutions
ارفع صوتک (2016). من نحن، (بازیابی شده در 17 بهمن 98): https://www.irfaasawtak.com/about-us
آشوری، داریوش (1387). دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
رهنما، مجید (1350). مسائل کشورهای آسیایی و افریقایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ریتزر، جورج (1393). نظریۀ جامعه شناسی (مترجم هوشنگ نایبی)، تهران: نشر نی.
سایمن، دورینگ (1378). مطالعات فرهنگی، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: موسسه فرهنگى آینده پویان.
فرخی، میثم (1394). «کاوشی نظری پیرامون پدیده جهانی شدن و امپریالیسم فرهنگی رسانه­ای»، مطالعات رسانه­ای، 29، ص 9-23.
قنبری سلحشور، محمدرضا و آقارضایی، نادیا (1397). «جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا»، پژوهش­های راهبردی انقلاب اسلامی، 3، صص55-94.
نریمانی، عارف و پرغو، محمد علی (1396). «استعمار و هژمونی آن: نگاهی به نظام بازنمایی غرب»، غرب شناسی بنیادی، دوره هشتم، شماره 1، صص 105-126.
Aljabiri, Janan. (2015). “The new political settlement in Iraq: An examination of the role of Shi’a NGOs”, thesis submitted for the degree of Doctor, University of Bath.
Internet World Stats. (2021). “Internet Usage in the Middle East” (Retrieved May 17, 2021): https://www.internetworldstats.com/stats5.htm
Globalize DC. (2020). “Iraqi Young Leaders Exchange Program (IYLEP) “, (Retrieved March 7, 2020): https://www.globalizedc.org/iraqi-young-leaders-exchange-program-iylep/
World Learning. (2019). “In Iraq, a Reunion Brings Young Changemakers Back Together to Learn from and Inspire One Another” (Retrieved March 7, 2020): https://www.worldlearning.org/story/in-iraq-a-reunion-brings-young-changemakers-back-together-to-learn-from-and-inspire-one-another/
Yang, Lorelei. (2019). “Explaining Arrow Symbolism in Different Cultures” (Retrieved April 10, 2021): https://nygal.com/arrow-symbolism-in-different-cultures/
The World Bank. (2019). “Population, total Iraq “, (Retrieved January 15, 2020): https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=IQ
NBC News. (April 14, 2006), “New U.S. Embassy in Iraq cloaked in mystery”, (Retrieved September 5, 2020): http://www.nbcnews.com/id/12319798/
USAID. (2020). “Who we are”, (Retrieved January 10, 2020): https://www.usaid.gov/iraq
Census. (Aug 1, 2020),” Trade in Goods with Iraq”, (Retrieved September 2, 2020):  https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5050.html
Clement, J. (Aug 21, 2020) “Global social networks ranked by number of users 2020”, (Retrieved September 5, 2020): https://www.statista.com/statistics/272014
Scimagojr. (2019),” Country Rankings”, (Retrieved August 30, 2020):  https://www.scimagojr.com/countryrank.php