نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

از جمله بایسته‌های دین مبین اسلام در مواجهه با مسائل مستحدثه و نظریات جدید، استنطاق از قرآن کریم و طرح پرسش از این کتاب آسمانی است، اما قبل از طرح بحث به‌منظور پاسخگویی به این سؤال که دین مبین اسلام چه نظری در باب موضوعات جدید دارد، پرداختن به «روش تحقیق» مناسب و کارآمد برای کشف و شناسایی آیات مرتبط با آن موضوع، از اهمیّت و ضرورت بیشتری برخوردار بوده و گام اساسی در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای برای تحول در حوزه علوم اسلامی است. از جمله نظریه‌های جدید مطرح شده در عصر اخیر‌، موضوع «قدرت نرم» و مؤلفه‌ها و منابع ایجاد آن در جوامع انسانی است. اگرچه این نظریه ابتدا توسط اندیشمندان غربی مطرح شده، اما این سؤال همواره مطرح بوده که نظر قرآن کریم در رابطه با موضوع قدرت نرم چیست و چه ملاحظاتی در این زمینه مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده تا در یک رویکرد میان‌رشته‌ای و با استفاده از روش‌ «تحلیل محتوای کیفی»، به تحلیل کیفی مضامین مستخرج از آیات قرآنی پرداخته و گونه های قدرت، منابع قدرت و ملاحظات آن را از منظر قرآن کریم تبیین نمائیم. یافته های تحقیق نشان می دهند در قرآن کریم از دو گونه قدرتهای جبهه حق و باطل سخن گفته شده و برای کسب قدرت نرم، چهار منبع حاکمیّت الهی، عزّت الهی، مالکیّت الهی و قدرت الهی معرفی گشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology and source finding of "soft power" based on content analysis of verses of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Etrat Doost

Assistant Professor in Department of Theology and Islamic Studies, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the necessities of Islam in the face of new issues is to ask questions of the Holy Quran, but before that it is necessary to pay attention to the appropriate and efficient research method to discover and identify verses related to that issue. An essential step in intermediate research for change in the field of Islamic sciences is to pay attention to the issue of research methods in the Holy Quran. Among the new theories proposed in the modern age is the issue of "soft power". Although this theory was first proposed by Western thinkers, what is the view of the Holy Qur'an on the subject of soft power? In this article, we have tried to analyze the themes extracted from Quranic verses with interdisciplinary approach and using the method of qualitative content analysis, and to identify the types of soft power and its sources. The research findings show that in the Holy Quran, two types of powers of the right and wrong front are mentioned and in order to gain soft power, four sources of divine sovereignty, divine honor, divine ownership and divine power have been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • soft power
  • typology of soft power
  • sources of soft power
  • method of qualitative content analysis