نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، تاکستان، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی تهران مرکز، گرایش جامعه شناسی، تهران، ایران

چکیده

     ویروس کرونا بعنوان بزرگترین  تهدید جامعه بشری و دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی شناخته می شود. چنانکه برخی از کارشناسان کارامدی و و مشروعیت  دولتها  در هزاره سوم را وابسته به امنیت و سلامت شهروندان می دانند. تاثیرات ویروس کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. در واقع هدف این نوشتاربررسی تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی سیاسی ایرانیان بخصوص در حکمرانی خوب  و شفافیت در عملکرد و اطلاع رسانی است. اگرچه تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایرانیان در برخی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چالش های اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر ساحت زندگی سیاسی-اجتماعی ایرانیان در برخی موارد متفاوت از سایر کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشورها بوده است. می توان گفت که کرونا هم تاثیرات منفی همچون بی اعتمادی به مسئولین در ارایه امار صحیح و برخورد شفاف، شکاف در نهادهای تصمیم گیرنده، ناکارامدی سمن ها و همچنین تاثیرات مثبت بر حمکرانی خوب همچون پاسخگویی حداکثری قوه مجریه، وانعطاف پذیری مطلوب دولت و نهادهای مذهبی در ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • hasan shamsini ghiasvand 1
 • h h 2

1 political science. Faculty of Law and Political Science. University of Karaj. Alborz. Iran

2 aaa

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 • ابراهیم پور جبیب و فهیمه الیکی (1395). «بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولتها»، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.
 • افروغ عماد. ایرنا. 12/12/1398
 • افروغ عماد. ایسنا. 20/1/1399
 • اعلایی اردکانی، مصطفی و مقیمی، سید محمد (1390). «سنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن»، مدیریت فناوری اطلاعات. شماره هشتم، پاییز.
 • بیانی، فرهاد (1399). نگاهی به مسولیت های حاکمیت در شرایط کنونی مواجهه با ویروس کووید 19 (کرونا).
 • برادران شرکاء، حمیدرضا و ملک الساداتی، سعید (1386). «حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی»، نشریه راهبرد، شماره 46، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • تسنیم. 24/12/1398.
 • جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران (1399). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
 • حسنی فر، عبدالرحمان (1399). مسئله حکمرانی، جهانی شدن و سلاح بیولوژیک درفضای کرونای مجموعه علوم انسانی و کرونا (1) رنج جدید، گنج امید، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • دانایی فرد، حسن و الوانی، مهدی (1388). مقدمه ای برفلسفه نظریه های مدیریت دولتی، تهران: صفار-اشراقی.
 • دیدارنیوز. 5/12/1398
 • ربیعی علی. مدارا. 5/12/1398
 • رفیعی قهساره، ابوذر (1397). «الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان.
 • سعیدی، محمدرضا (1391). درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی، تهران: نشر سمت.
 • شریف زاده، فتاح و قلی پور، رحمت اله (1383). «حکمرانی خوب و نقش دولت»، فرهنگ مدیریت، سال اول.
 • قرایی امان االه. بی تا. سایت فراز
 • قلی پور، رحمت الله (1383). «تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت»، دانش مدیریت، شماره 67.
 • صانعی، مهدی (1385). «حکمرانی خوب؛ مفهومی نو در مدیریت دولتی»، تدبیر، شماره 178.
 • عبدی عباس. اعتماد. 21/12/1398
 • کاظمیان، غلامرضا (1386). «درآمدی بر الگوی حکمروایی شهری»، جستارهای شهرسازی، شماره 19 و 20.
 • موسوی، سید رضا (1397). نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی. سایت مدیریت دولتی نوین
 • میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1395). حکمرانی خوب بنیان توسعه، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها.
 • نای جوزف. 19/9/1399. فرارو
 • نای جوزف.. 7/8/1385.) همشهری انلاین.
 • نبض بازار. 13/12/1398
 • نوبری، نازک (1389). حکمرانی خوب شهری: یک ضرورت تردیدناپذیر، ترجمه رحیمی محمد، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، شماره 11.
 • واعظی محمود، ایرنا. 8/1/13999
 • یورونیوز. ۱۴/۰۴/۲۰۲۰
 • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) تحت عنوان «دیدگاه مردم ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا و ابعاد مختلف آن» 24 تا 27 فروردین 99 تهران.
 • Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart & Lob, Pablo. (2002). Governance Matters II: Updated
 • Indicators for 2000-01. World Bank Policy Research Working Paper, 27-72.
 • Knack, Stephan and Philip Keefers why don’t poor countries catch up? A cross-national test of on institutional explanation, Economic. Inquiry, 1997, volume 35.
 • Rudra P. Pradhan and Sanyal G.S. (2011), Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States, Journal of Social. and Development Sciences, 1(1).
 • Soft Power. (2004). The Means to Success in World Politics. PublicAffairs, 2004.