نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نوشتار حاضر با طرح این سؤال که سازمان ملل متحد با توجه به نظریه قدرت نرم در مقطع بعد از 11 سپتامبر 2001، چه کارکردی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است، به این پاسخ رسیده است که سازمان ملل از ابتدای تأسیس بهترین وسیله اعمال ارزش­های آمریکا و حفاظت از منافع این کشور در عرصه بین­المللی است و جایگاه مهمی در راستای قدرت نرم، تحقق اهداف موردنظر و مشروعیت بین­المللی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است. ایالات متحده در این مقطع پس از خروج نیروهای خود از عراق، توانست در سطوح مختلف این کشور نفوذ و حضور داشته باشد. به طوری که، همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تحت تأثیر قدرت نرم ایالات متحده قرار گرفت و سیاست خارجی ایالات متحده در آینده نیز از قدرت نرم عقب نشینی نکرد. راهبرد امریکا بعد از خروج نظامی از عراق تغییر یافت و از سمت و سوی جنگ سخت به جنگ نرم سوق پیدا کرد و با نفوذ مؤسسات و نهادهای مدنی و اجتماعی و عمدتاً با ابزارهای دموکراسی­سازی و حمایت از حقوق بشر و ترویج فکر آزاداندیشی صورت گرفت. در واقع آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تاکنون، برای پیشبرد ارزش­های خویش در قالب برقراری دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه با تروریسم خود را هژمون خیرخواه معرفی کرده است تا جایگاه و نقش سازمان ملل در سیاست خارجی آمریکا بصورت ابزاری برای دست یابی به اهداف و منافع ملی آن کشور براساس مداخله­گرایی گسترش یابنده و چندجانبه­گرایی سمبلیک دربیاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The soft power and function of the United Nations in American foreign policy after 11 September 2001

نویسنده [English]

 • hosseinali mehrnia

PhD in International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present paper raises the question of what role the United Nations has played in US foreign policy in light of the theory of soft power since 9/11, and argues that the United Nations has been the best means of enforcing American values ​​since its inception. And the protection of its interests in the international arena and has played an important role in the development of soft power, the achievement of the desired goals and international legitimacy in US foreign policy. At this point, after the withdrawal of its forces from Iraq, the United States was able to infiltrate and be present at various levels of the country. So, as in many Middle Eastern countries, it was influenced by US soft power, and US foreign policy did not retreat from soft power in the future. The US strategy changed after the military withdrawal from Iraq, from a hard war to a soft war, with the influence of civil and social institutions, mainly with the tools of democratization and the protection of human rights and the promotion of free thought. In fact, since 9/11, the United States has declared itself a benevolent hegemon to advance its values ​​in the form of democracy, human rights, and the fight against terrorism, rather than the United Nations's position and role in American foreign policy as a means to an end. The national interests of that country should be based on expanding interventionism and symbolic multilateralism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • soft power
 • Function
 • United Nations
 • US foreign policy
 • 11 September 2001
 • احمدی، کوروش (1385). اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • احمدی، کوروش (1386)، شورای امنیت و مسئله تجدید ساختار آن، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه
 • ایکنبری، جی جان (1382)، تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: ابرار معاصر
 • آلبرکلییار، کلود (1368)، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، جلد اول، تهران: نشر نو
 • آلموس، رونالد و کنت پولاک (1382)"ارزش بی جای اسلحه" مترجم پریسا رضایی، آفتاب، سال سوم، بهار، شماره 29
 • پرانتل، یوخن (1386) "گروه های غیر رسمی کشور ها و شورای امنیت سازمان ملل" ترجمه دکتر سید علی طباطبایی، پژوهشنامه سازمان های بین المللی، شماره یکم، بهار، 53- 43
 • پوراحمدی، حسین (1382) " آمریکا و ضرورت در پیش گرفتن رویکرد چندجانبه گرایی: عدم تمایل یا عدم توان" راهبرد دفاعی، سال اول، پیش شماره اول، تابستان، 20- 1
 • ذاکریان، مهدی (1382) " آمریکا: از سازمان ملل متحد تا یک جانبه گرایی برتری جویانه" مطالعات منطقه ای: اسراییل شناسی- آمریکاشناسی، سال چهارم، شماره2، بهار، 22-1
 • ذاکریان، مهدی (1386) "حقوق بشر در هزاره جدید" سیاست خارجی، شماره 62، تابستان، 20-1
 • رابینسون، ویلیام و کنت نورث ورثی (1366)، جنگ رویاها، ترجمه علی رشیدی، تهران: انتشارات موسسه اطلاعات
 • گوئیرونگ، کیو و یائوکان (1386) " اصلاحات در سازمان ملل کوششی دشوار" ترجمه احمد رضا تقاء، پژوهشنامه سازمان های بین المللی، شماره یکم، خرداد
 • متقی، ابراهیم (1374)"دوران پس از جنگ سرد و معمای امنیت در خلیج فارس" مجله سیاست دفاعی، سال سوم، شماره 2و3، بهار و تابستان
 • مورگنتا، هانس جی (1374)، سیاست میان ملت ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 • نجف زاده، مهدی (1383) " تبارشناسی نومحافظه کاران" کتاب آمریکا ویژه نومحافظه کاران آمریکا، پژوهش های جهان، شماره 4، تهران: ابرار معاصر تهران، 19-11
 • هیپلر، بی هام و دی مسزو لی ولر (1381) " سیاست جهانی بر سر دوراهی: پس از 11 سپتامبر" ترجمه و تلخیص محمدرضا سرداری، مجله سیاست دفاعی، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان، 112-91
 • Albright, Madelin (1995), The United States and the United Nations Confronting or Consensus?, United States Department of State Dispatch, 6 February, available at:
 • un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43129&Cr
 • Brookings Institution (2011) ” Revitalizing The United Nations
 • And Multilateral cooperation The Obama Administration’s Progress” ,Washington D.C, pp1- 45, available at:
 • org/files/public/.../Schwartzberg_Weighted_Voting.pdf
 • Cetron, Marvin J. and Owen Davies (2008) ” The shaping of the New World order” WFS.pp1- 36, available at:
 • latimes.com/.../la-oe-bacevich-multipolar-world-20110817
 • Wirth, Timothy (2003) “American Foreign Policy: Debate At The Crossroads” The Council On Foundations Annual Meeting, available at:
 • un.org/partnerships/Docs/TEWspeech_AmericanForeignPolicy.pdf
 • Gardiner, Nile and Brett D. Schaefer (2006) ” John Bolton: A Powerful Voice for America at the United Nations” July 2, available at:
 • heritage.org/.../John-Bolton-a-powerful-voice-for-america-at-the-united-nations
 • Kupchan, CharlesA. And G. JhonIkenbery (1990)” Socialisation and Hegemonic Power International Organisation” International Journal,  44, No. 2, available at: journals.cambridge.org/abstract_S002081830003530X
 • Lawrences, Finkelstein (1969)” The United States and International Organization: the changing setting” Cambridge and London: the M.I.T. press www.heritage.org/organizations/international-organizations
 • Mann, Michael (2004) “ The first failed Empire of the Twenty-first century” in(ed) David Help and Mathias Koeningarchibug, American Power in The 21st century, Cambridge: polity press, at:
 • http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=9375F45629F839EDE779A2E62ADBBA1A.journals
 • Nye, joseph.(2011) the future of power, public, affairs new York. 113-119.
 • Safaer, A (2003)” On the Neccessity of Pre-emption” European Journal of International Law 14(2): 209-26, at: oxfordjournals.org/content/14/2/209.abstract
 • Schlensinger, Stephen (2009), Act of Creation, Colorado, Westview Press, Budler, Washington. , available at:
 • nps.edu/Academics/centers/ccc/.../apr/moranRvApr04.html
 • Slaughter, Anne Marie and William Burulce white (2003) ”The UN Must Help bring justice to Iraq” Financial Times, 9April, at:
 • princeton.edu/~slaughtr/Commentary/JusticetoIraq