نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

درباره جهان پساکرونا پرسش های مهمی در میان متفکران و پژوهشگران جاری است. آنچه که به آن اذعان می شود این است که تحول اساسی در جهان ایجادشده، برخی از مناسبات فروریخته و رویش ها و روندهای جدیدی در راه است. سوال اصلی مقاله حاضر در واکاوی ضروری این شرایط خطیر پیش آمده، این است که چرا به رغم ادعای جهانی شدن، در مقطع بروز رفتارهای بیولوژیک ویروس کرونا، دولت های غربی به خصوص دولت های استکباری مدعی رهبری دهکده جهانی، میل به محلی شدن و شهروندان آنها میل به تفرد با صبغه ای خودمحورانه پیدا کرده اند؟ بررسی ما در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه ی اسنادی نشان از آن دارد که تحولات پسا کرونایی، به لحاظ تئوریک ذات ناعادلانه جهانی شدن آمریکایی - اروپایی مبتنی بر مبادی هستی شناسی، انسان شناختی و ارزش شناسی مدرن و به لحاظ میدانی و عملیاتی ناکارآمدی حکمرانی ادعایی نظام جهانی و سقوط فردگرایی در ورطه ی خود محوری را عیان تر از پیش ساخته است، به نظر می رسد آنچه که جهانی می شود پرسش بیشتر و جدی تر از حقیقت هستی و انسان، گرایش انسان ها به سبک زندگی منطبق با فطرت انسانی، سنت های الهی و آرزو و انتظار منجی الهی موعود است. این گونه پرسش ها و گرایش ها، «دین فطری اسلام» و «مهدویت» را بیش از پیش در کانون توجهات بشری قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Nature" and "Mahdism" in the new post-Crownic order of the world village

نویسندگان [English]

 • mojtaba zarei 1
 • seyed ebrahim sarparast sadat 2

1 Faculty member of Political Science Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

There are important questions among thinkers and researchers about the post-corona world. What is acknowledged is that a fundamental change has taken place in the world, some relations have collapsed and new developments and trends are on the way. The main question of the present article in the necessary analysis of these serious conditions is why, despite the claim of globalization, at the time of the biological behavior of the corona virus, Western governments, especially arrogant governments claiming to lead the global village, the desire to localize and citizens Have they found the desire to be alone with a self-centered nature? Our study in this article by descriptive and analytical methods and documentary study shows that post-coronation developments are theoretically the unjust nature of American-European globalization based on the principles of modern ontology, anthropology and arithmetic. Operational inefficiency has made the alleged domination of the world system and the fall of individualism into the abyss of self-centeredness more obvious than ever. What seems to be a global question is more and more serious than the truth of existence and man, human tendency to live Human nature is the divine tradition and the desire and expectation of the promised divine savior. Such questions and tendencies make the "natural religion of Islam" and "Mahdism" more and more in the center of human attention. The coronation of the American and European bio-world in the production of virtues and public good in the face of the recent crisis, as

کلیدواژه‌ها [English]

 • Global Village
 • Corona
 • Globalization
 • Nature
 • Mahdism
 • اله‌وردی‌پور، حمید (1399). «چالش جهانی ارتباطات سلامت: اینفودمی در پاندمی بیماری کروناویروس»، آموزش و سلامت جامعه، 7 (2): 65-67.
 • افروغ، عماد (1390). انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن، چاپ دوم، تهران: سوره مهر.
 • امامی کوپایی، امیرحسین، محمدجوادصافیان و سمانه امامی کوپایی (1397). «تبیین، مقایسه و نقد عبدالکریم سروش و سیدحسین نصر در باب تکنولوژی»، فلسفه تحلیلی، شماره سی و سه، بهار و تابستان، صص40-5.
 • بینای مطلق، محمود (1377). «رنه گنون و معنای واقعی سنت»، نقد و نظر، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، پیاپی15 و 16، تابستان و پاییز، صص87-80.
 • بیانات مقام معظم رهبری (1399). در ارتباط تصویری با ستادملی مبارزه با کرونا، 21 اردیبهشت.
 • پارسانیا، حمید و اصغر اسلامی تنها (1392). «عقلانیت سکولار و قدسی در ساحت جهان دانی، جهان داری و جهان آرایی»، آیین حکمت، سال پنجم، شماره پیاپی 16، تابستان، صص43-7.
 • حسینی، سیدحسن (1382). جاودان خرد: مجموعه مقالات دکترسیدحسین نصر، جلداول، تهران: سروش.
 • حیدری زاده، الهه و فاطمه توحیدی اردهائی(1389)«جهانی شدن، جهانی سازی و فرهنگ»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 57، پاییز،صص120-93.
 • دورکیم، امیل (1388). قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، چاپ هشتم، تهران: دانشگاه تهران.
 • دهشیری، محمدرضا (1397). «افول قدرت نرم آمریکا؛ دلایل و پیامدها»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان
 • سیدان، سیدمهدی (1390). «جهانی شدن و جهانی سازی اسلامی»، معرفت، سال بیستم، شماره 168، آذر، صص152-137.
 • صادقی فسایی، سهیلا و ایمان عرفان منش (1394). «مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی مورد مطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی»، راهبرد فرهنگ، شماره 29، صص91-61.
 • فرامرزقراملکی، احد (1399). «کرونا و انگاره از خدا، سلسله نشست های علمی-فرهنگی چالش کرونا و زندگی مومنانه»، دانشگاه تهران.
 • فرامرزقراملکی، احد؛ کشاورزیان، امیر (1399). «بیماری کرونا و دوراه های اخلاقی»، سومین پیش نشست همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر دانشگاه بهشتی.
 • فیاض، ابراهیم (1399). «پساکرونا عصر پیدایش تمدن های متکثر»، گفتگو با ابراهیم فیاض، هجدهم فروردین، خبرگزاری تسنیم.
 • فردید، احمد (1350). «چند پرسش در باب فرهنگ شرق»، مجله فرهنگ و زندگی،‌ شماره 7(ویژه فرهنگ شرق)، دی ماه، صص39-32.
 • گنون، رنه(1389)سیطره کمیت و علائم آخرالزمان، ترجمه علی‌محمد کاردان، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • لینگز، مارتین (1377). «رنه گنون»، ترجمه م. هدایتی، نقد و نظر، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، پیاپی15 و 16، تابستان و پاییز، صص79-68.
 • متین، آریا (1399). تاثیر ویروس کرونا بر آموزش عالی جهان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • محدث اردبیلی، ابوالفضل؛ جوادیان نیک، سمیه؛ آزادمنش، مصطفی؛ مکیان، امیر (1398). کرونا (تعاریف، مداخلات، پیامدها)، پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، 2 (23): 145-149.
 • محدث اردبیلی، ابوالفضل؛ روشن، فاطمه؛ نجارزاده طرقبه، الهام (1398). «نقش روانشناسان در بحران های طبیعی (مطالعه موردی: شیوع بیماری کرونا در ایران)»، تحقیقات جدید در علوم انسانی، 4 (58): 167-172.
 • محمدی،عبدالله (1389). «مبانی نقد مدرنیته در اندیشه سیدحسین نصر» معرفت، سال نوزدهم، شماره 159، اسفند، صص 130-123.
 • محمدی پویا، سهراب (1399). آموزش وپرورش و کرونا؛ چالش ها، ارزیابی اقدامات، تحولات پساکرونا و سیاست های گذر از بحران، تهران: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.
 • ملکوتیان، مصطفی، محمدجوادمحمدی (1392). «انقلاب اسلامی ایران، لیبرال دموکراسی غرب و فروپاشی نرم افزاری اتحادشوروی»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 34، پاییز، صص68-49.
 • منشادی، مرتضی و سید حسین اطهری (1392). «چیستی فلسفه سنت گرایی با تکیه بر آرا دکتر سید حسین نصر: مضامین، دلالت ها و بنیان ها»، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، سال دوازدهم، شماره 36، پاییز، صص52-25.
 • موسوی گیلانی، سیدرضی (1387). «مهدویت پژوهی از منظر سنت گرایان»، انتظارموعود، سال هشتم، شماره بیست و چهارم، بهار، صص92-54.
 • نژادایران، محمد (1395). «نقد ماهیت سلبی سنت گرایی در اندیشه سیدحسین نصر»، جستارهای فلسفه دین، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان،صص 122-101.
 • نصر، سیدحسین (1376). «چرا مولانا چرا اکنون؟»، گلستان فصلنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شماره2، تابستان، صص11-9.
 • نصر، سیدحسین (1389). جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، چاپ نهم، تهران: طرح نو.
 • نصر، سیدحسین (1392). انسان سنتی و مدرن در اندیشه دکتر سیدحسین نصر، مقدمه و ویرایش ویلیام چیتیک، ترجمه مهدی نجفی افرا، تهران: جامی.
 • نصر، سیدحسین (1392الف). انسان و طبیعت: بحران معنوی انسان متجدد، ترجمه‌ی عبدالرحیم گواهی،چاپ پنجم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • نورمحمدی نجف‌آبادی، یحیی و محمد جعفری(1392). «بررسی مبانی فلسفی کثرت گرایی در گفتمان سنت گرایی با تأکید بر اندیشه های سید حسین نصر»، معرفت فلسفی، سال دهم، شماره چهارم، تابستان، صص187-163.