نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیماری جهان گستر کرونا از ابتدای سال 2020 تاکنون علاوه بر بیش از هشت میلیون تن مبتلا به ده ها میلیارد دلار خسارت های سنگین اقتصادی برای کشورهای مختلف منجر شده است. دولت ها جهت جلوگیری از تشدید آثار منفی اقتصادی و اجتماعی بحران مذکور به سیاست های قرنطینه دسته جمعی و تزریق منابع مالی هنگفت به بازارهای راکد داخلی اقدام نمودند. مدیریت نرم افزاری بیماری کرونا که در دو سطح داخلی و خارجی به عنوان مکمل مدیریت اقتصادی از آن بهره برده شده است یکی از مهمترین لایه های مدیریت دولتی در دوره همه گیری بیماری کرونا محسوب می شود. چین یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی است که توانست است با استفاده از ابزارهای قدرت نرم و مدیریت نرم افزاری بیماری کرونا از آثار منفی این بیماری تاحدودی بکاهد. استفاده از ابزارهای رسانه ای جهت اقناع و هدایت مردم داخل چین و دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی سلامت جهت تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم سایر کشورها به منظور ارایه تصویر مطلوب از حکمرانی داخلی چینی و ایفای نقش دولت مسئولیت پذیر در چهارچوب مدیریت نرم افزاری بیماری کرونا قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global spread of coronavirus and soft power management A case study of Chinese soft power management

نویسنده [English]

 • Amir Abbasi khoshkar

PhD student in International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Since the beginning of 2020, the disease has spread to more than eight million people with tens of billions of dollars in severe economic damage to various countries. Governments have resorted to mass quarantine policies and injecting huge financial resources into domestic stagnant markets to prevent the negative economic and social effects of the crisis from escalating. Corona software management, which has been used as a supplement to economic management at both internal and external levels, is one of the most important layers of public administration during the Corona disease epidemic. China is one of the world's largest economies, which has been able to reduce the negative effects of corona disease by using soft power tools and software management. The use of media tools to persuade and guide the people inside China and media diplomacy and health diplomacy to influence the public opinion of other countries in order to provide a favorable image of Chinese domestic governance and the role of responsible government in the context of software management Corona has it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona virus
 • soft power management
 • China
 • health diplomacy
 • health security
 • responsible actor
 • آشنا، حسام الدین و جعفری هفت خوانی، نادر (1386). «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف»، دو فصلنامة دانش سیاسی، شمارة 5، بهار و تابستان.
 • الوند، مرضیه السادات و عسگرخانی، ابومحمد (1393). «کارویژه‌های قدرت نرم در سیاست خارجی چین»، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال سوم، شماره1، پاییزن و زمستان.
 • حسن خانی، محمد (1384). «دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها»، دو فصلنامة دانش سیاسی، شمارة دوم، پائیز و زمستان.
 • صدرپور، امیرحسین و همکاران (1395). «برسی سازوکار نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریة قدرت نرم جوزف نای»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال ششم، شمارة چهاردهم، بهار و تابستان.
 • فتاحی اردکانی، حسین؛ مسعودنیا، حسین و امام جمعه زاده، سیدجواد (1397). «تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای (سخت، نرم، هوشمند)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان.
 • کتابی، محمود و همکاران (1391). «قدرت نرم و راهبرد هژمونیک گرایی آمریکا»، دو فصلنامه دانش سیاسی، سال هشتم، شمارة دوم (پیاپی 16)، پاییز و زمستان.
 • Attias, Shay (2020). Asian Soft Power Grows in the Coronavirus Era, https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-asia-soft-power/
 • Bates Gill, China’s Global Influence: Post-COVID Prospects for Soft Power, THE WASHINGTON QUARTERLY, SUMMER 2020. 43:2.
 • Bloomberg (2020). https://time.com/5814313/china-denies-hiding-coronavirus.
 • Brislen, Shaon (2011). The Soft Notion of China’s ‘Soft Power, Asia Programme Paper: ASP PP 2011/03.
 • Center for Strategic & International Studies. (2016). How are global views on China trending? Retrieved from: http://chinapower.csis.org/global-views/
 • Cohen, John (2020). Not wearing masks to protect against coronavirus is a ‘big mistake,’ top Chinese scientist says,https://www.sciencemag.org/news/2020/03/not-wearing-masks-protect-against-coronavirus-big-mistake-top-chinese-scientist-says
 • Demick, Barbara (2020). https://www.newyorker.com/news/daily-comment/china-declares-victory-over-both-the-coronavirus-and-critics-of-the-communist-party-at-the-biggest-political-event-of-the-year
 • Dempsey, Judy (2020). From cover-up to global donor: China’s Covid-19 sharp power play, https://www.demdigest.org/from-cover-up-to-global-donor-chinas-sharp-power-play/
 • Der derian, J. (1990). "The Space of International Relations: Simulation, Surveillance and Speed", International Studies Quarterly, Vol 34, No3
 • Dobbs, J (2016). China’s soft power challenges. Geopolitical Intelligent Services. Retrieved from: https://www.gisreportsonline.com/chinas-soft-power-challenges,politics,1999,report.html
 • Evelyn Goh, “The Modes of China’s Influence: Cases from Southeast Asia,” Asian Survey 54, no. 5 (September/October 2014)
 • Gallup, “Country Ratings,” February 8, 2015, http://www.gallup.com/poll/1624/perceptionsforeign-countries.aspx.
 • Glosny, Michael (2006). “Heading toward a Win–Win Future? Recent Developments in China’s Policy toward Southeast Asia,” Asian Security 2, no. 1.
 • Grix, Jonathan (2016). Of Mechanisms and Myths: Conceptualising States’ “Soft Power” Strategies through Sports Mega-Events, Diplomacy & Statecraft, Vol. 27, No. 2
 • HANEŞ Nicolae, Andrei, Adriana (2015). Culture As Soft Power In International Relations, nternational Conference Knowledge-Based Organazation Vol. XXI No 1
 • How has your impressions of the following countries changed based on their response to COVID-19,2020, see to http//:www.apcoworldwide.com/coronavirus
 • https://rsf.org/en/ranking, 2020
 • Hu, Jintao (2004). “China’s Development is an Opportunity for Asia,” (speech, Opening Ceremony of the Boao Forum for Asia 2004 Annual Conference, Boao, China, April 24), http://news.xinhuanet.com/english/2004-04/24/content_1438306.htm, accessed 15 September, 2015.
 • Jervis, Robert (2006). The Remaking of a Unipolar World, The Washington Quarterly, summer.
 • Jianfeng, Zhang (2020). COVID-19 is Washington's enemy, not China, http://english.cctv.com/2020/03/25/ARTIGczIafSM6SyMCu6fNmBl200325.shtml
 • Jiangnan, Xian (2020). US-China decoupling would be “tragically costly,” experts warn at forum on post-pandemic world order, http://en.people.cn/n3/2020/0619/c90000-9702486.html
 • Kevin Rudd: Murdoch's media fans China coronavirus conspiracy to get Trump re-elected,https://english.cctv.com/2020/05/10/ARTInDK44eO7S4gaFL32tvDv200510.shtml
 • Khan, Stephan (2020). US-China relations were already heated. Then coronavirus threw fuel on the flames, https://theconversation.com/us-china-relations-were-already-heated-then-coronavirus-threw-fuel-on-the-flames-137886
 • Knight, Will (2020). China Flexes Its Soft Power With ‘Covid Diplomacy’ https://www.wired.com/story/china-flexes-soft-power-covid-diplomacy/
 • Li, M (2009). Soft Power: Nurture Not Nature. In M. Li(Ed), Soft Power China’s
 • Li, Xin (2011). Building China’s Soft Power for a Peaceful Rise, Journal of Chinese Political Science, No.16
 • Lukin, A.V. (ed.) (2015). The Rising China and the Future of Russia: A Collection of Articles. Мoscow: International Relations, pp. 264.
 • Mingjiang, Li (2008). “China Debates Soft Power,” Chinese Journal of International Politics 2.
 • Mu, Xuequan (2014). “Xi: China to Promote Cultural Soft Power,” Xinhua, 1 January. http://news.xinhuanet.com/english/china/201401/01/c_125941955.htm.
 • Mulakala,Antea and Ji, Hongbo (2020). COVID-19 and China’s soft power ambitions, see to: https://devpolicy.org/covid-19-and-chinas-soft-power-ambitions-20200424-2/
 • Nye Jr. Joseph S (2012). “Why China is Weak in Soft Power,” New York Times, January 17.
 • Nye, J (2004). Soft power: the means to success in world politics. Public affairs. New York
 • Oguzlu, Tatik (2020). Transformation of soft power to sharp power in postcoronavirus age, https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/transformation-of-soft-power-to-sharp-power-in-post-coronavirus-age
 • Patey, Kuke (2020). COVID-19 pandemic is no soft power victory for China, https://www.diis.dk/en/research/covid-19-pandemic-is-no-soft-power-victory-china
 • Pecheritsa, Vladimir Fyodorovich and Boyarkina, Anna Vladimirovna (2017). China’s Soft Power: Changing Priorities, Espacios, Vol. 38 (Nº 47).
 • Pew Research Center (2017). Americans’ Views of China Improve as Economic Concerns Ease. Retrieved from: http://www.pewglobal.org/2017/04/04/americans-views-of-china-improve-aseconomic-concerns-ease/
 • Poushter, Jacob and Schumacher, Shannon “Amid Coronavirus Crisis, Americans and Germans See Changing World in Different Ways,” Fact Tank, Pew Research Center, 20 May 2020, https://www.pewresearch.org/.
 • Snyder, Aftan and Sindyukov, Michelle (2020). HOW COVID-19 IS CHANGING THE SOFT POWER GAME, www.diplomaticourier.com
 • Tharoor, I.A. (2013). Sea of Troubles: Asia Today Compared to Europe Before World War I.Time. Retrieved from: http://world.time.com/2013/02/01/a-sea-of-troubles-asia-todaycompared-to-europe-before-world-war-i./
 • The soft power A Global ranking of soft power (2019). USC Centeron public diplomacy.
 • Witchalls, Clint (2020). Covid-19: Lessons from China’s public diplomacy in the EU, see to: https://theconversation.com/covid-19-lessons-from-chinas-public-diplomacy-in-the-eu-140890.