نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

چکیده

بعد از جنگ جهانی دوم، نظم نوین جهانی بر اساس گفتمان لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شد و قدرت‌های بزرگ به دنبال مسلط کردن آن بر تمام جوامع به عنوان یگانه تفکر و الگوی حکمرانی بودند و حتی فرانسیس فوکویاما سخن از پایانِ تاریخ و حاکمیت نظام های لیبرال دموکراسی به میان آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام شیعی مبتنی بر آموزه های مهدویت، به عنوان جریان سومی در جهان بروز پیدا کرد که به مرور چالش هایی را برای گفتمان لیبرال دموکراسی پدید آورد. این دو گفتمان که هر کدام بر یکسری اصول و مولفه های متفاوت و متضاد مبتنی بودند، در بحران کرونا منجر به بروز واکنش های متفاوت از سوی سیستم های متاثر از این دو گفتمان گردیدند که در معنابخشی به زندگی، تاب‌آوری اجتماعی، آرام بخشی به جامعه و کمک های مردمی به نظام سلامت و نهادهای حکومتی و دولتی در مهار آن و هدایت جامعه بروز پیدا کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، ضمن مقایسه دال های شناور و مرکزی این دو گفتمان، تمایز این دو گفتمان را در مواجهه با بحران کرونا را بررسی کرده و نشان ‌می‌دهد که بروز بحران های جدی، تزلزل پایه های تمدنی غرب را آشکار ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meaning Management in the Corona Crisis (Analysis of the Discourse of the Islamic Revolution and the Liberal Democracy)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Mirkhalili
 • Ali Almasi
 • Rahmat Allah Sabzavari

fgfgf

چکیده [English]

After World War II, the new world order was based on the discourse of liberal democracy, and the great powers sought to dominate all societies as the sole thought and model of governance, and even Francis Fukuyama spoke of the end of history and the rule of liberal democracies. Brought up. With the victory of the Islamic Revolution, the discourse of Shiite Islam based on the teachings of Mahdism emerged as the third current in the world, which gradually created challenges for the discourse of liberal democracy. These two discourses, each based on a number of different and contradictory principles and components, led to different reactions in the Corona crisis from systems influenced by these two discourses, which gave meaning to life, social resilience, and calmed society. And the people's help to the health system and the governmental and governmental institutions in controlling it and guiding the society appeared. Using the analysis of Laclau and Mouffe's discourse, the present article, while comparing the floating and central signs of these two discourses, examines the distinction between these two discourses in the face of the Corona crisis and shows that serious crises shake the foundations of Western civilization. Has revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liberal-Democracy
 • Mahdism
 • Corona
 • Discourse
 • Humanism
 • آربلاستر، آنتونی (1376). ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
 • بیانات مقام معظم رهبری، مورخه: 15/۱۲/1392
 • الهی نژاد، حسین (1386). «آینده‌نگری و فرجام تاریخ بشر»، فصلنامة انتظار، شماره 21، مرکز تخصصی مهدویت.
 • جمعی از نویسندگان (1381). جامعة ایده‌آل اسلامی و مبانی تمدن غربی، قم: دبیرخانه دایمی اجلاس دوسالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی (عج).
 • دوبنوا، آلن (1370). بازگشت تاریخ: شامگاه بلوک‌ بندها و پگاه ملت‌‌ها، ترجمه شهروز رستگار، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان، شماره 49 و 50.
 • دهشیری، محمدرضا (1397). «افول قدرت نرم آمریکا؛ دلایل و پیامدها»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان.
 • رفیعی قهساره، ابوذر (1397). «الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان.
 • سرگلزائی، محمدرضا (1394). انسان، فلسفه، عرفان؛ گفتاری در باب نیاز معنوی انسان، تهران: بهار سبز.
 • سعید، بابی (1379). هراس بنیادین،؛ اروپامداری و ظهور اسلام‌گرایی، ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • شیرودی، مرتضی (1388). «سرانجام نظام سیاسی جهان»، مشرق موعود، سال سوم، شماره دهم، تابستان.
 • صمدی، قنبرعلی (1384). «دکترین مهدویت: چیستی، خاستگاه، ضرورت‌ها و راهکارها»، مجله انتظار موعود، تابستان، شماره 16.
 • فرانسیس، فوکویاما (1372). «فرجام تاریخ و آخرین انسان»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی.
 • قراگوزلو، محمد (1381). «جهانی شدن»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، خرداد و تیر، شماره 178-177.
 • قربانی، فاطمه، بهروزی لک، غلامرضا و محمدصادق جمشیدی (1394). «تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی»، پژوهشهای انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 15، زمستان.
 • کلانتری، عبدالحسین (1391). گفتمان از سه منظر زبان‌شناختی، فلسفی و جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، ج 1، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
 • کوزر، لوئیس (1380). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران: علمی، چاپ نهم.
 • گنون رنه (1378). بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاء الدین دهشیری، تهران: امیرکبیر.
 • لوین، آندرو (1380). طرح و نقد نظریة لیبرال دموکراسی، ترجمه سعیدزیبا کلام، تهران: سمت.
 • مددپور، محمد (1387). «انقلاب‌ اسلامی‌ و پایان‌ تاریخ»، سایت پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی 14/۰۳/1387.
 • مرادخانی، علی (1389). «پرسش از خاستگاه هگلی پایان تاریخ فوکویاما»، غرب‌شناسی بنیادی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان.
 • مشکات، محمد (1385). «سنجش لیبرال دموکراسی»، پژوهشنامة انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره سیزدهم، بهار.
 • مصباح یزدی، محمدتقی (1378). نظریة سیاسی اسلام، ج1، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 • معمار، رحمت الله (1387). «بررسی تطبیقی نظریه‌های لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه متین، شماره 38.
 • معین الاسلام، مریم (1384). عقلانیت در دکترین مهدویت، ماهنامة انتظار موعود - شماره 17.
 • مک دانل، دایان (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان، ترجمه: حسنعلی نوروزی، تهران: فرهنگ گفتمان.
 • ملاعباسی، محمد (1394). لیبرالیسم و مسئلة عدالت، تهران: ترجمان علوم انسانی.
 • ملکی فر، عقیل و همکاران (1386). الفبای آینده پژوهی، بی‌جا: موسسة فرهنگی انتشارات کرانه علم.
 • مهاجر شیخی امین و امیر دبیری مهر (1397). «بررسی آرای انتقادی به نظریة پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما»، فصلنامة پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، سال هشتم، شماره 35.
 • وحیدی منش، حمزه علی (1393). «دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺧﻼق ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ»، معرفت سیاسی، ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ.
 • یزدانی، فرشید (1384). «نگاهی به جهانی شدن و نابرابری با تأکید بر ایران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شماره 18.
 • ﯾﻮرﮔﻨﺴﻦ، ﻣﺎرﯾﺎن و ﻟﻮﺋﯿﺰ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ (1389). ﻧﻈﺮﯾﻪ و روش در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن، ﺗﺮﺟﻤﻪ هادی ﺟﻠﯿﻠﯽ، تهران: ﻧﺸـﺮ نی.
 • Laclau, E and Mouffe, C (1985). Hegemony and socialist strategy towards radical democratic politics, London, New York, verso.
 • Fukuyama, F, (1992). The End of History and Last Man, (New York: TheFree Press.
 • Hayek .F.A. (1960). The Constitution of Liberty, Chicago: University of Chicago Press.
 • https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it
 • https://www.cnbc.com/2020/05/27/as-us-coronavirus-deaths-cross-100000-black-americans-bear-disproportionate-share-of-fatalities.html