نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شیوع بیماری کوید 19 دنیا را با یک بحران کم‌سابقه مواجه کرد؛ ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ویروس کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت‌ها را غافلگیر و از قدرت کنترل بحران ناتوان ساخت، در نتیجه تقریباً هیچ یک از دولت‌ها عملکرد مطلوبی در زمینه مهار بحران نداشتند، اما دنیا شاهد طیف وسیعی از عملکرد دولت‌ها در مدیریت بحران بود؛ بررسی نحوه مواجهه دولت‌ها با این بحران نشان می‌دهد که میان حاکمیت سیاست و اقتصاد لیبرال از یک سو و ضعف عملکرد دولت‌ها در مدیریت بحران از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود داشته و اقتصادهای لیبرال کمترین آمادگی را برای مهار بحران کرونا از خودنشان داده‌اند. در ایران از یک سو ساختار نظام سیاسی، جایگاه اخلاق در حکومت دینی و مسئولیت‌های اجتماعی حکومت به کاهش تلفات انسانی کمک کرد و از سوی دیگر برخی موانع زیرساختی نظیر ضعف بنیه اقتصادی و ناتوانی دولت در ارائه کمک‌های مالی به صاحبان مشاغل باعث برخورد ناکارآمد و منفعلانه با بحران گردید. دراین پژوهش از روش ترکیبی(کمی و کیفی)و تحلیلی استفاده شده و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How governments deal with the pandemic of Quaid 19 and the impact of this crisis on redefining the field Government powers and responsibilities

نویسنده [English]

 • Hossein Sheikhzade

Assistant Professor, Department of Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The outbreak of Quaid 19 has left the world in a precarious crisis; the unique features of the coronavirus, its speed and ease of transmission, have taken governments by surprise and made them unable to control the crisis, resulting in almost none. One state did not perform well in crisis management, but the world saw a wide range of governments in crisis management; an examination of how governments deal with this crisis shows that there is a link between the rule of politics and liberal economics. Weaknesses and poor performance of governments in crisis management, on the other hand, have been directly linked, and liberal economies are least prepared to curb the Corona crisis. They have shown themselves. In Iran, on the one hand, the structure of the political system, the position of morality in the religious government and the social responsibilities of the government helped reduce human casualties, and on the other hand, some infrastructural barriers such as economic weakness and inability of the government to provide financial assistance to employers. It became ineffective and passive in dealing with the crisis. In this study, a combination (quantitative and qualitative) and analytical methods were used and the data were collected through library studies.governments will face increasing expectations of communities to compensate for the damages, and they will inevitably have to increase their intervention in the economy and their social responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quaid 19 Disease
 • Corona Crisis
 • Liberal Economy
 • Government Responsibility
 • Iran
 • قرآن کریم
 • اخوان کاظمی، بهرام (1382). «رویکردی به مردم سالاری دینی از زاویه نقد دموکراسی لیبرال»، مجله دانشگاه اسلامی، سال هفتم، شماره20.
 • افضلی، رسول (1398). دولت مدرن در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
 • باقری، لیلا (1393). «بررسی اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت‌ مطالعة موردی: شهر تهران»، فصلنامه اخلاق زیستی، سال چهارم، شماره 11، صص 126-93.
 • بشیریه، حسین (1398). تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران: نشر نی.
 • بوردیو، جیمز (1383). لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر نی.
 • پازوکی، ابوالفضل (1399). «پایان نظمی که دهه ها بر مناسبات حاکم بود»، سایت دیپلماسی ایرانی، 19 فروردی.
 • پیش بهار، اسماعیل؛ علی محمدی، زهره و حسین زاده، جواد (1394). «بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران» مجله اقتصاد کشاورزی، شماره 10.
 • تیس، میشل. دی (1383). «فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، شماره 16.
 • رافعی، میثم و صیادی، محمد (1397). «سیاست مالی دولت ورفاه اجتماعی درایران با تأکید بر شاخص آمارتیاسن(رهیافت آزمون AEDL کرانه ها»، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال هشتم، شماره 32 صص 168-151.
 • رضائیان، علی ( 1383). «الزامات مدیریت بحران» ، مجله کمال مدیریت، شماره 4 و 5.
 • رفیعی قهساره، ابوذر (1397). «الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان.
 • روزنامه دنیای اقتصاد (دهم اردیبهشت 1399). پایان کرونا در پنج سناریو.
 • رهبر، عباسعلی و سوری، فرزاد (1395). «دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی»، فصلنامه دولت پژوهی، سال دوم، شماره 5، صص133-101.
 • شیخ زاده، حسین (1391). نفت ایران عامل یا مانع توسعه، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 • شیخ زاده، حسین (1398). اصول علم سیاست با تأکید بر سیاست در ایران، تهران: انتشارات نسیم بامداد.
 • صلاحی، ملک یحیی (1388). اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: انتشارات قومس.
 • عزیزی، ستار (1399). «تأثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت ها از منظر حقوق بین الملل»، سایت فراتاب 16 فروردین.
 • فرگوسن، نیل و همکاران (1399). «تأثیر مداخلات غیردارویی بر کاهش مرگ و میر و تقاضای خدمات درمانی در اپیدمی کرونا»، ترجمه اندیشکدة پژوهش در بحران (www.virgool.ir).
 • کیسینجر، هنری (1399). «شکست دولت‌ها از کرونا، جهان را به آتش می‌کشد»، ترجمه طلا تسلیمی، پایگاه اینترنتی دیپلماسی ایرانی، 18 فروردین.
 • گلدوزیان، ایرج (1385). حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه تمامیت جسمانی، تهرن: انتشارات دانشگاه تهران.
 • ماهر، علی(1384). «بررسی رابطه فقر و سلامت در ایران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 18، صص 19-1.
 • مطلوبی، نادر (1379). «مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک»، فصلنامة مطالعات مدیریت، شماره های 25 و 26.
 • نظری، علی اشرف و سازمند، بهاره (1389). «توسعه و امنیت انسانی؛ امنیت انسانی به عنوان محور توسعه»، فصلنامة سیاست، سال دوازدهم، شماره 30.
 • نوروزپور، زهره (1399). «بررسی آینده جهان مبتنی بر سه نظریۀ آخرالزمان، افول آمریکا و پایان تاریخ»، پایگاه اینترنتی بصیرت، 7 فروردین.
 • هتنه، جورن (1384). اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن، ترجمه حسین پوراحمدی، تهران: انتشارات قومس.
 • Biscop, Sven (2020), “Coronavirus and Power: The Impact on International Politics”, security policy brief
 • Booth, s.a (1993), “Crises Management Sterayegy”, London, Roultedge.
 • Clift, Charles (2013), “The Role of the World Health Organization in the International System”,Chatham House, Working Group on Governance | Paper 1
 • Sorensen, G (1992). Kant and Processes of Democratization: consequences for Neorealist Thought, Journal of Peace Research, 29(4)
 • Vernon, James (2011), "What Was Liberalism, and Who Was Its Subject? Or, Will the Real Liberal Subject Please Stand Up?" Victorian Studies, Vol. 53, No. 2