نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانش آموخته دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

     ژئواکونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژی­های بازیگران با استفاده از منابع جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه­ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تأثیرات مختلفی را بر وضعیت ژئواکونومیکی جهان بر جای گذاشته است. در این تحقیق تلاش شده تا تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع ویروس کرونا بر ساختار جهان را بر اساس روش آینده­نگاری بررسی و تحلیل نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی‌ـ‌تحلیلی است. ماهیت داده­ها کمی و کیفی بوده و روش گردآوری داده­ها و اطلاعات به‌صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده­ها مبتنی بر تکنیک­های آینده­پژوهی از جمله تحلیل تأثیرات متقابل است. در این تحقیق برای 7 عامل کلیدی در مجموع 35 حالت(عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، نتایج تحقیق نشان می­دهد از بین سناریوهای تدوین شده، 7 سناریوی قوی و محتمل، 4706 سناریوی با سازگاری ضعیف پیش­روی آینده وضعیت ژئواکونومیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. از 7 سناریوی قوی و محتمل، 4 سناریو وضعیت نامطلوب، 2 سناریو وضعیت مطلوب، 1 سناریو نیز دارای وضعیت ایستا و بینابینی است. از بین سناریوهای مطلوب سناریوی 7 بهترین و از بین سناریوهای نا مطلوب نیز سناریوی 4 بدترین و محتمل­ترین سناریوی آینده وضعیت ژئواکونومیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

از

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop scenarios that affect the geoeconomic effects of the corona prevalence

نویسندگان [English]

 • mir najaf mousavi 1
 • Mohsen Janparvar 2
 • sajed bahramijaf 3
 • reyhane salehabadi 4
 • ali shamsoodini 5

1 Professor of Geography and Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Assistant professor of political geography of Ferdowsi University of Mashhad

3 PhD student in Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

4 Graduated from Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

چکیده [English]

The developments of the last decades of the twentieth century have paved the way for the growth of acting and the role of the economy in the global arena, and have given meaning to the concept of geoeconomics. Geoeconomics, which is the knowledge of designing and recreating actors' strategies using the geographical resources of power with economic nature in the relations of different scales, has become one of the leading fields of interpretation and analysis of global issues and the structure of power and actions between actors. Is. The prevalence of coronavirus has had various effects on the global space, and in the present study, an attempt has been made to analyze the scenarios facing actors in the global space by geoeconomic approach using the foresight method. In this study, an attempt has been made to study and analyze the geoeconomic effects of coronavirus outbreak on the structure of the world based on the foresight method. The present study is descriptive-analytical in terms of purpose, application and type of research method. The nature of the data is quantitative and qualitative, and the method of data and information collection is library, documentary, and survey. Data analysis is based on future research techniques, including the analysis of interactions. In this study, a total of 35 modes (uncertainties) were considered for 7 key factors. The results show that among the developed scenarios, 7 strong and probable scenarios, 4706 scenarios with poor adaptation to the future progress of the resulting geoeconomic situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geoeconomics
 • Futurism
 • Scenario
 • Coronavirus
 • جان پرور، محسن (1396). ژئوپلیتیک برای همه، تهران: انتشارات انتخاب، چاپ اول.
 • رفیعی قهساره، ابوذر (1397). «الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان.
 • موسوی، میر نجف و کهکی، فاطمه السادات (1396). آینده پژوهی در آمایش سرزمین، تهران: انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ اول.
 • موسوی، میر نجف؛ کهکی، فاطمه السادات و جلالیان، اسحاق (1396). «تدوین سناریوهای عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از سناریو ویزارد»، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 3، صص 62-49.
 • موسوی، میر نجف؛ کهکی، فاطمه السادات؛ تقی لو، علی اکبر و قادری، رضا (1397). «تدوین سناریوهای تحقق پذیر آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)»، فصلنامة آمایش سرزمین، دوره 10، شماره 1، صص 91-65.
 • Aaltola, Mika et al. (2014). ‘Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland’. FIIA Report 40.
 • Bell, W. (2008),Foundations of Futures Studies: History, Purposes and Knowledge New Brunswick, NJ: Transaction, (In Persian)
 • Fernandes, Nuno, (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy (March 22, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3557504or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3557504
 • Fjäder, Christian. O. (2018) (forthcoming). ‘Interdependence as Dependence: Economic Security in the Age of Global Interconnectedness’. In Geo-Economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft, edited by Mikael Wigell, Sören Scholvin and Mika Aaltola. London: Routledge
 • Luttwak, Edward N. (1990). ‘From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce’. National Interest 20: 17–23
 • Khan, Naushad and Fahad, Shah and Faisal, Shah and Naushad, Mahnoor, Quarantine Role in the Control of Corona Virus in the Wor d and Its Impact on the World Economy (March 18, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3556940 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3556940
 • Khan, Naushad and Fahad, Shah and Faisal, Shah and Naushad, Mahnoor, Quarantine Role in the Control of Corona Virus in the World and Its Impact on the World Economy (March 18, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3556940 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3556940
 • Khan, Naushad and Naushad, Mahnoor and Fahad, Shah and Faisal, Shah and Muhammad, Anees, COVID-2019 and World Economy (April 1, 2020). Journal of Health Economics, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3566632 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566632
 • Kvinikadze, Giorgi (2017). Towards a reconceptualization of geo-economics: evolution of concept definition, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/318650324
 • , J.,& Gordon. T. (2003),A Tool-Box for Scenario Planning, CD ROM, the Millennium, Project. American Council for the United Nations University.
 • Leonard, M. (2015). Geo-politics and Globalization: How Companies and States Can Become Winners in the Age of Geo-economics. In the book: Geo- economics Seven Challenges to Globalization. Available at: http://www3 weforum.org/docs/ WEF_ Geoeconomics _7_Challenges_Globalization_2015. report.pdf
 • Thirlwell, Mark (2010), The Return of Geo- economics. Interpreter, Lowy Institute for International Policy, May 24, 2010
 • INMAN, P. (2020). Coronavirus 'could cost global economy $1.1tn in lost income'. The Guardian, Wed 19 Feb 2020
 • Lorot, Pascal (2001), “La geoeconomie, nouvelle grammaire des rivalites internationals,” L’information géographique 65, No. 1 (2001), 43–52.
 • , C. W. (2010), Intersections of Strategic Planning and Futures Studies: Methodological Complementarities. Journal of Futures Studies, 15 (2), 71-100.
 • OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk (2020).
 • UNCTAD/GDS/INF/2020/1 (2020).
 • Stilwell, F. (2006). Political Economy: The Contest of Economic Ideas. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Smelser, N. J., and Swedberg, R. (1994). The Sociological Perspective on the Economy. In Smelser, N. J. and Swedberg, R. (eds.), The Handbook of Economic Sociology (pp. 3– 26). Oxford: Oxford University Press.
 • Soysa, Indra de, Tor Georg Jakobsen, and Marthe Holum (2017). FREE-MARKET CAPITALISM, INTERPERSONAL TRUST, AND TRUST IN POLITICAL INSTITUTIONS: A MULTILEVEL EMPIRICAL ANALYSIS, 1994–2014, Journal of Globalization Studies, Vol. 8 No. 2, November 2017 3–13.
 • Scholvin, Sören, Mikael, Wigell (2018). GEO-ECONOMICS AS CONCEPT AND PRACTICE IN INTERNATIONAL RELATIONS, APRIL 2018
 • Wigell, Mikael and Ana Soliz Landivar. (2018). (forthcoming). ‘China’s Economic Statecraft in Latin America: Geostrategic Implications for the United States’. In Geo-Economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft, edited by Mikael Wigell, Sören Scholvin and Mika Aaltola. London: Routledge.
 • Youngs, Ana, Martiningui, Richard (2011), “Geo- Economic Futures,” in Challenges for European Foreign Policy in 2012: What kind of geo- economic Europe? Madrid: FRIDE
 • Zandi, Mark (2020). Coronavirus: The Global Economic Threat, MOODY’S ANALYTICS