دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394