نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مروری بر ادبیات روابط بین‌الملل در طول سده بیستم و پس از آن نشان می‌دهد این رشته مطالعاتی با تحولات نظری و مفهومی مستمر روبه‌رو بوده است. در بستر تحول مفاهیم روابط بین‌الملل، شاهد برجسته‌شدن امور معنایی در نظریه‌های روابط بین‌الملل هستیم که این موضوع، بیشترِ مفاهیم سنتی روابط بین‌الملل از جمله قدرت را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، بازدارندگی که هستۀ مرکزی آن قدرت است نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک در این بستر دچار تحول شده است. فرضیۀ مقاله این است که سیر تطور نظم بین‌المللی و برجستگی «امور معنایی»، زمینه‌ساز تحول در منابع تولید قدرت و ظهور مفهومی به نام «بازدارندگی نرم» در کنار مفهوم سنتی بازدارندگی شده است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی این فرضیه را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of the Concept of Deterrence in Light of Semantics of International Affairs

نویسندگان [English]

 • mohsen eslaami 1
 • Ruhollah Maleki azinabadi 2

1 dtyfgu

2 Phd student of international relations at university of tehran.

چکیده [English]

A review of international relations during the 20th century and after indicates that this academic discipline has experienced constant theoretical and conceptual evolutions. As far as the evolution of concepts in international relations is concerned, we have seen accentuation of semantics in the theories of the international relations. This has overshadowed the majority of traditional concepts of international relations such as power. In that regard, deterrence-with power as its nucleus – as one of the most important fields of study in international relations as well as related strategic studies, have undergone semantic evolution. Therefore, this paper hypothesizes that the evolution of the international system and the accentuation of semantics have paved the ground for evolution of power generating resources and the emergence of a concept known as “soft deterrence” to go with its traditional par of deterrence which is basically based on hard power. This paper intends to use a descriptive-analytical method to prove the above hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • international relations
 • evolution of concepts
 • power
 • soft power
 • deterrence
 • soft deterrence
 1. ابرهیمی فر، طاهرۀ؛ منوری، سید علی (1391)، «درآمدی بر بازشناسی مفهوم قدرت در روابط بین الملل: چشم اندازها و گونه ها»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 18، بهار، صص 22-5.
 2. بنکه، آندریاس (1381)، «پست مدرنیزه کردن امنیت»، ترجمه محمدعلی قاسمی، فصلنامه راهبرد، شماره 26، زمستان، صص 239-216.
 3. بوزان، بری (1387)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمۀ پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 4. بیلیس، جی و دیگران (1382)، استراتژی در جهان معاصر؛ مقدمه ای بر مطالعات استراتژیک، ترجمۀ کابک خبیری، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقاتی بین المللی ابرار معاصر.
 5. تریف، تری و همکاران (1383)، مطالعات امنیتی نوین، ترجمۀ علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 6. دادا اندیش، پروین، کوزه گر کالجی، ولی (1389)، «بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای با استفاده از محیط امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی»، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 56، پاییز، صص 73-11.
 7. عبدالله خانی، علی (1385)، «بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره 3، پاییز، صص 511-491.
 8. عسگرخانی، ابومحمد (1377)،«سیری در نظریه های بازدارندگی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای»، مجله سیاست دفاعی، شماره 25، زمستان، صص 48-19.
 9. عسگرخانی، ابومحمد؛ رحمتی، رضا (1389)، « بررسی امنیت بین الملل: در گذر از نظریه واقع گرایی به نظریه پسانوگرایی»، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 24، زمستان، صص 242-213.
 10. فالتزگراف، رابرت (1383)، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمۀ دکتر وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: قومس.
 11. قاسمی، فرهاد (1386)، «بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل»، فصلنامه مطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره 246-245.
 12. قوام، عبدالعلی (1384)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت.
 13. کالینز، جان ام (1370)، استراتژی بزرگ (اصول و رویه ها)، ترجمۀ کوروش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 14. کولایی، الهه؛ نوری، علیرضا (1391)، «معمای امنیت و آیندۀ نظام کنترل تسلیحات دو جانبه بین روسیه و امریکا»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 2، تابستان.
 15. کرمی، جهانگیر (1386)، دکترین نظامی رژیم اسرائیل، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور.
 16. نوروزی، محمدتقی؛ محمدنژاد، علی (1378)، فرهنگ استراتژی، تهران: سنا.
 17. مشیرزاده، حمیرا (1389)، «تکثیر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین الملل»، در: تحول مفاهیم در روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده و نبی الله ابراهیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 45-11.
 18. وثوقی، سعید؛ شیخون، احسان (1391)، «دیدگاه نظریات روابط بین الملل به تحول اطلاعاتی و تأثیر آن بر مفهوم امنیت (با تأکید بر تئوری های رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگارانه)»، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 30، تابستان.
 19. ولی پور زرومی، سید حسن (1383)، گفتمان های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 20. ونت، الکساندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
 21. هالستی، کی. جی (1380)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمۀ بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 22. Adler, E (2009), “Constructive and International Relation”, in: w. carlsnase, T.Risse and B. A Simmons [eds], Handbook of International Relation, London: sage.
 23. Bachrach, Peter and Morton S. Baratz (1962), “The Faces of Power”, The American Political Science Review, 56:4.
 24. Baldwin, David A (2011), “Power Analysis and International Relations, In:
  https://www.princeton.edu/politics/about/file-repository/public/Ch4IRtalk.pdf.
 25. Barkin, Samuel (2009), “Realism, Prediction, and Foreign Policy”, Foreign Policy Analysis, No.5: 233-46.
 26. Barnett Michael & Raymond Duvall (2005), “Power in Global Governance” in Power in Global Governance, New York: Cambridge University Press, 2005.
 27. Barnett, Michael and Raymond Duvall (2008), “Power in International Politics”, International Organization, 59: 39-75.
 28. Bellamy, Alex J. (2007), “English School”, In: Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, London: Routledge, 75-87.
 29. Biersteker, Thomas J (2002), “State, Sovereignty, and Territory”, In Walter Carlsnaes et al. eds, Handbook of International Relations, London: Sage Publications. 157-76.
 30. Brodie, Bernard (1946), Implications for Military Policy in The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order, New York: Harcourt, Brace.
 31. Buhari-Gulmez, Didem (2010), “Stanford School on Sociological Institutionalism: A Global Cultural Approach”, Review of International Studies, 4: 253-70.
 32. Chan, Steve (2009), “Soft Deterrence, Passive Resistance: American Lenses, Chinese Lessons”, Paper Presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, available at: <http://www.allacademic.com/meta/p72118_index.html>.
 33. Cimbala, Stephan (2015), “Deterrence in a Multipolar World: Prompt Attacks, Regional Challenges and Us-Russian Deterrence” , Air and Space Journal, Aug. Vol. 29, No.4, pp. 51-62.
 34. Copeland, Dale C. (2006), “Constructivism Challenge to Structural Realism: A Review Essay”, In Stefano Guzzini and Anna Leander, Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics, London: Rutledge. 1-20.
 35. Finnemore, Martha (2005), “Fight about Rules: The Role of Efficacy and Power in Changing Multilateralism”, Review of International Studies, No.31, pp.187-206.
 36. Freedman, Lawrence (2004), Deterrence, Cambridge: Polity Press.
 37. Giaser, Charles L. (2010),” Realism”, In: Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press.
 38. Hughes, John (1990), The Philosophy of Social Research, London and New York: Longman.
 39. Hulsse, Rainer and Alexander Spencer (2008),” The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn”, Security Dialogue, 39, pp. 571-92.
 40. Huth, Paul and Bruce Russett (1990), Testing Deterrence Theory: Rigor Makes a Difference, World Politics, 42.
 41. Huysmans, Jef (2008),” The Jargon of Exception On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society”, International Politicalsociology, 2, pp. 165-83.
 42. Lake, David (2002) “Rational Extremism: Understanding Terrorism in the Twenty-first Century”, Dialog-IO, Spring, pp. 15-29.
 43. Lake, David A. (2013),” Authority, Coercion, and Power in Internation Relations”, in Back to Basic. State Power in a Contemporary World, ed. Martha Finnemore and Judith Goldtein, New York: Oxford University Press.
 44. Laustsen, Carsten Bagge and Ole Waever (2000),” In Defense of Religion: Sacred Referent Objects for Securitization”, Millennium Journal of International Studies, 29 (3), pp. 705-39.
 45. Lebow, Richard N (2006), “Fear, Interest, and Honour: Outlines of a Theory of International Relations”, International Affairs, 82(3), pp. 431-48.
 46. Lukes, Steven (2005), Power: A Radical View, 2nd, London: Palgrave Macmillan.
 47. Mitzen, Jennifer (2006), “Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma”, European Journal of International Relations. 12(3), pp. 341-70.
 48. Moravcsik, Andrew (2003), “Liberal International Relations Theory: A Scientific Assessment”, In: Colin Elman and Mariam Fendius Elman, Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, London: MIT Press, pp. 159-204.
 49. Morgan, Patrick. M. (2003), Deterrence Now, Cambridge: Cambridge University Press.
 50. Nye, Joseph S. (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
 51. Nye, Joseph S. (2017), “Deterrence and Dissuation in cyberspace”, International Security, Vol.41, Issue. 3, Winter 2016/17 pp. 44-71.
 52. O’Brien, William (1989-1990), “Reprisals, Deterrence and self-Defense in Counterterror Operations”, Virginia Journal of International Law, Vol.30.
 53. Patomaki, Heikki and Colin Wight (2000),” After Postpositivism? The Promises of Critical Realism”, International Studies Quarterly, 44, pp. 213-237.
 54. Paul T. V. Morgan, Patrick M & Wirtz, James J. (2009), Complex Deterrence Strategy in The Global Age, Chicago: The University of Chicago Press.
 55. Rengger, Nicholas (2006), “Theorizing World Politics for a New Century”, International Affairs 82 (3), pp. 427-30.
 56. Reus-Smit, Cristian (2005), “Constructivism”, In: Scott Burchill et al. Theories of International Relations, Third Edition, New York: Palgrave Macmillian, pp.188-212.
 57. Rostoks, Toms (2017), “The difference faces of soft power: the Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the EU”, Latvian Institute of International Affairs.
 58. Shain, Yossi & Aharon Brath, (2003), “Diasporas and International Relations Theory”, International Organization, 57 (3), pp. 449-479.
 59. Snyder, Glenn H. (1961), Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security, Princeton: Princeton University Press.
 60. Sqrensen, George (2007),” After the Security Dilemma: The Challenges of In Security in Weak States and the Dilemma of Liberal Values”, Security Dialogue, Vol. 38, No. 3, pp. 357-378.
 61. Suganami, Hidemi (2013), “Causation in the World: A Contribution to Meta-Theory of IR”, Millennium: Journal of International Studies, 41 (3), pp. 623-643.
 62. Taliaferro, Jeffrey W. (2000-1), “Security Seeking Under Anarchy, Defensive Realism Revisited”, International Security, 25 (3), pp. 128-61.
 63. Trujillo, Clorinda (2014),” The Limits of Cyberspace Deterrence”, JFQ, 75,4th
 64. Turner, Bryan (1992), Max Weber: From History to Modernity, London and New York: Routledge.
 65. Walt, Kenneth (1979), Theory of International Politics, Massachuseths, Addison Wesley.
 66. Walt, Kenneth N. (1979), Theory of International Politics, New York: McGrow-Hill Publishing Company.
 67. Waver, Ole (1995), “Securitization and Desecaritization”, In: Ronnie D. Lipschutz (ed), on Security, New York: Colombia University Press.
 68. Wendt, Alexander (1999), Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
 69. Wendt, Alexander (2015), Quantum Mind and Social Science; Unifying Physical and Social Ontology, Cambridge: Cambridge University Press.
 70. Wight, Colin (2002), “Philosophy of Social Science and International Relations”, In: W Carlsnase T. Risse and B. A. Simmons [eds], Handbook of International Relation: London: Sage.
 71. Wight, Colin (2006), Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology, Cambridge: Cambridge University Press.