نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بررسی تاریخی کاربرد قدرت نرم در دستگاه دیپلماسی امریکا به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشبرد سیاست خارجی نشان می‌دهد، این کشور از الگوهای متفاوتی برای بهینه‌سازی دستاوردهای خود در این رابطه بهره می‌گیرد. مقالۀ پیش رو می‌کوشد با بررسی «استثناگرایی امریکایی» به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه شکل‌دهنده به هویت سیاسی امریکا، به گونه‌شناسی قدرت نرم در این کشور بپردازد. در این پژوهش از الگوی تحلیلی والتر راسل مید در تبیین سنت‌های سیاسی امریکا، نظریه قدرت نرم جوزف نای و چهارچوب نظری سازه‌انگاری به‌ویژه نظریه‌های الکساندر ونت در زمینۀ هویت استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of the U.S. Soft Power with an Emphasis on “American Exceptionalism”

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezakhah 1
  • َAlireza Aghahosseini 2

1 Department of Political science, Faculty of Administrative Sciences and Economics

2 dfg

چکیده [English]

A historical survey of soft power application in U.S. diplomacy, as a drive force for its foreign policy, indicates that the United States uses a spectrum of diversified models for optimization of its foreign policy achievements. This paper intends to study “American exceptionalism” as the most important component shaping U.S. political identity as an introduction to analysis of soft power typology in this country. The principal question this study embarks on answering is this: What role do the proponents of American exceptionalism play in shaping soft power model in the U.S.? To answer this question, we have tried to use Walter Russell Mead’s analytical model in clarification of the U.S. political traditions, Joseph Nye’s theory of soft power as well as theoretical framework of constructivist theory, Alexander Wendt in particular, on identity. We have hypothesized that the proponents of American exceptionalism play a key role in shaping the mindset and political identity of the U.S. leaders. An isolationist approach to exceptionalism will normally end in the two so-called Jacksonian-Jeffersonian school of thought that result in paradigmatic model of soft power. On the contrary, internationalist approach to American exceptionalism will end in two Wilsonian and Hamiltonian schools of thought that pursue a sort of interventionist model of soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American exceptionalism
  • national identity
  • interventionism
  • isolationism
  • constructivism
آدمی، علی؛ قرشی،سیده مهدیه (1394)،"افول قدرت نرم آمریکا؛ شاخص ها و مؤلفه ها"، مجله سیاست جهانی، 4 (4)،صص:240-233
دلیرپور، پرویز (1391)، "زوال قدرت نرم ایالات متحد آمریکا"، مطالعات قدرت نرم، دوره دوم، شماره 7
دهشیار، حسین(1386)، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحد آمریکا، تهران: قومس
دهشیار، حسین (1395)، "ترامپ و محوریت توانمندی های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی"، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، دوره اول شماره 22
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1390)، "فناوری های قدرت در جنگ نرم"، مطالعات راهبردی، سال چهاردم، بهار، شماره 1
رفیع،حسین؛ قربی، سیدمحمدجواد(1389)، "کالبدشکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن"، مطالعات بسیج، سال سیزدهم، تابستان 1389، شماره 47
رئیسی دزکی، لیلا؛ درخشنده، مریم(1394)، "نقش و جایگاه حقوق بشر بعنوان قدرت نرم در سیاست خارجی "، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32
زهرانی، مصطفی (1392)، بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا، تهران:اداره نشر وزارت امور خارجه
سعیدی، روح الامین(1389)، "بررسی نقش فرهنگ به عنوان ابزار قدرت نرم با تاکید بر قدرت نرم ایالات متحد آمریکا"،رهاورد سیاسی، سال هفتم، شماره 28 و 29
طباطبایی، سیدمحمد؛ سیفی، یوسف(1391)، "استراتژی کلان آمریکا در خاور میانه: میدانی برای تعامل قدرت سخت و قدرت نرم:"،مطالعات روابط بین الملل، 5 (19)، صص186-153
عاملی، سعیدرضا (1395)، استثنا گرایی آمریکایی، اروپا مرکزی و دیگری سازی مسلمانان، تهران: امیرکبیر
کتابی، محمود؛ یزدانی، عنایت الله ، رضایی، مسعود(1391)"قدرت نرم و راهبردی هژمونی گرایی آمریکا" دانش سیاسی، دوره 8 شماره 19
کگلی،سی. دبیلیو؛ ویتکف، او.آر(1382)، سیاست خارجی آمریکا( الگوها و روندها)، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: مرکز چاپ و انتشار وزارت امور خارجه
کیوان حسینی، سید اصغر(1383)، " نرم افزار گرایی آمریکا در صنایع عراق"، سیاست دفاعی، شماره 48
مشیرزاده، حمیرا(1389)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت
مطلبی، مسعود؛ فلاح نژاد،علی (1392)، "هویت های سیاست خارجی ایسالات متحد آمریکا و دولت باراک اوباما"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی، سال 5، شماره 17
نوروزی، بابک (1387)، «افول نومحافظه کاران آمریکا در سیاست خارجی آمریکا"،پژوهشکده مطالعات استراتژیک، گروه مطالعات سیاست خارجی، پژوهش شماره 11
ونت، الکساندر(1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت خارجه
Abbott, P (1990), The exemplary presidency: Franklin D. Roosevelt and the American Political Tradtion, Amherst: University of Massachusetts Press.
Antikainen, T. (2016), In Search of “Providence”: The Notion of American Exceptionalism in the Rhetoric of the United States Presidents Gerald Ford and Jimmy Carter, M. A. Theses. University of Helsinki. Faculty of Social Sciences.
Blau J. (2017), The Paradox of American Exceptionalism, in: The Paris Agreement, Palgrave, Macmillan.
De Tocqueville, A. (2002), Democracy in America, Trans, Harvey Mansfield and Delba Winthrop, Chicago: University of Chicago Press.
Dueck, C. (2006), Reluctant Crusaders: Power, Culture, and Change in American Grand Strategy, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Edwards, A. J. (2017), “Monsters to Destroy? The Rhetorical Legacy of John Quincy Adams”, July 4th, 1821 Oration, Journal of Contemporary Rhetoric, Vol. 7, No. 1, 2017, pp. 34-52.
Friedman, L. & Mandelbaum, M. (2011), America Really Was That Great, Foreign Policy.
George, A. L., & Smoke, R. (1974), Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice, Columbia University Press.
Gilmore, J. (2015), “American exceptionalism in the American mind: Presidential discourse, national identity and U. S. public opinion”, Communication Studies, 66 (3), pp. 301-320.
Hallams, E. (2017), “From Crusader to Exemplar: Bush, Obama and the Reinvigoration of
America’s Soft Power”, European journal of American studies, [Online], 6-1 | 2011,
document 4, Online since 28 June 2011, connection on 16 September 2017. URL: http:
//ejas.revues.org/9157
Halper, S. A., & Clarke, J. (2007), The silence of the rational center: Why American
foreign policy is failing, New York: Basic Books.
Hoffmann, S. (2005), “American Exceptionalism: The New Version”, in: Ignatieff M.
(ed.), American Exceptionalism and Human Rights, Princeton, NJ: Princeton
University Press, pp. 225-240.
Holloway, C. (2015), Alexander Hamilton and American Foreign Policy, The Heritage
Foundation. http: //www.heritage.org/political-process/report/alexander-hamilton-and-
american-foreign-policy
Hopf, T. (2000), “The promise of constructivism in international relations theory”, In:
Linklater A (ed), International relations: critical concepts in political science, Vol. IV,
Routledge, London.
Kagan, R. (2016), “Trump Marks the End of America as World’s ‘Indispensable Nation,’”
The Financial Times, November 2016, https://www.ft.com/content/782381b6-ad91-
11e6-ba7d-76378e4fef24.
Kaplan, L. S. (2013), Entangling Alliances with None: American Foreign Policy in the Age of Jefferson, Kent State University Press.
Khalilizad, Z. (2016), “The Emerging Trump Doctrine?”, National Interest, http://nationalinterest.org/feature/the-emerging-trump-doctrine-17176.
Kissinger, H. A. (2001), Does America Need a Foreign Plicy? American Foreign Policy in the Twenty Century, New York: Simon and Schuster.
Kratochwil, F. (1989), Rules, Norms and Decisions: on the Conditions of Practical and legal Reasoning in International Relations and Domestic Affaris, Cambridge, Cambridge University Press.
Kubalkova, V. (2001), “Foreign Policy, International Politics, and Constructivism”, in Vendulka Kubalkova, Foreign Policy in a Constructed World, Armonk, NY: M. E. Sharpe, pp. 15-37.
Lukes, S. (2007), “Power and the battle for hearts and minds: On the bluntness of soft power”, in: Power in World Politics, pp. 83-97, Routledge Taylor & Francis Group.
Mazlish, B., Chanda, N., & Weisbrode, K (2007), The paradox of a global USA, Stanford, Calif: Stanford University Press.
McCrisken, T. B. (2003), American Exceptionalism and the legacy of Vietnam: US foreign policy since 1974, London, UK: Palgrave Macmillan.
McDougall A. W. (2017), 20th-century international relations, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, Inc. https://www.britannica.com/topic/20th-century- international-relations-2085155/Peacemaking-1919-22
Mead, R. W. (1999), “The Jacksonian Tradition”, National Interest, No. 58
Mead, R. W. (2013), Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World, Hoboken: Taylor and Francis.
Mead, R. W. (2017), The Jacksonian Revolt, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-01-20/jacksonian-revolt
Mendis, P. (2010), commercial providence: The secret destiny of the American empire, Lanham, Md: University Press of America.
Nash, G. J., (1969), The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945, New York: Basic Books.
Nye, J. S. (1990), “Soft Power”, Foreign Policy, 80, pp. 153-171.
Nye, J. S. (2002), The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone, New York: Oxford University Press.
Nye, J. S. (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
Nye, J. S (2005, December 29), “The Rise of China Soft Power”, Wall Street Journal Asia. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/1499/rise_of_chinas_soft_power.html
Nye, J. S. (2006, February 23), Think Again: Soft Power http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power
Nye, J. S. (2007), ,“Notes for a Soft Power Research Agenda,” in Felix Berenskoetter and M. J. Williams, eds., Power in World Politics, London: Routledge.
Nye, J. S. (2008), The Powers to Lead, New York: Oxford University Press.
Nye, J. S. (2011), The Future of Power, New York: Public Affairs.
Onuf, N. (1989), World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, SC: University of South Carolina Press.Perkins, B. (1993), “Creation of the Republican Empire”, in: The Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 3, ed. Warren Cohen, New York: Cambridge University Press.
Philips, A. (2007), “Constructivism” in Martin Griffiths, International Relations Theory for the 21 Century, London and New York: Routledge, pp. 60-75.
Pillar, P. (2016), Jeffersonian Exceptionalism, National Interest. http: //nationalinterest.org/blog/paul-pillar/jeffersonian-exceptionalism-6414
Restad, H. E. (2017), American Exceptionalism: An Idea that Made A Nation and Remade the World, New York: Routledge.
Ricard, S. (1994), “The Exceptionalist Syndrome in U. S. Continental and Overseas Expansion”, in: Reflections on American Exceptionalism, ed. David K. Adams and Cornelis A. van Minnen, Staffordshire: Keele University Press.
Richard, F. (2000), “Strategy and the American Regime”, comparative strategy an International Journal, Vol. 19, No. 4.
Rittberger, V. (2002), “Approaches to the Study of Foreign Policy Derived from International Relations”, Annual Meeting of the International Studies Association, New Orleans.
Rosenberg, D. (1973), “Arms and the American Way”, in Russett, B. M., & In Stepan, A. C., Military force and American society, New York: Harper & Row.
Russett, B. M., & Hanson, E. (1975), Interest and ideology: The foreign policy beliefs of american businessmen, San Francisco: W. H. Freeman.
Schellenberg, T. (1934), “Jeffersonian Origins of the Monroe Doctrine”, The Hispanic American Historical Review, 14 (1), pp. 1-31. doi:10. 2307/2506136
Schlesinger, A. M. (1986), The Cycles of American History, Boston: Houghton Mifflin.
Stephanson, A. (1995), Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right, New York: Hill & Wang.
Tucker, R. W. & Hendrickson, D. C. (1990), Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson, New York: Oxford University Press.
Tugwell, M. (1982), “The war of ideas and Ideals”, in: Geoffrey Stewart- Smity, ed. Global Collecton security in the 1980s, London: Foreign Affairs Research Institute.
Tuveson, E. L. (1968), Redeemer Nation, Chicago: University of Chicago Press.
Waltz, K. N. (1979), Theory of international politics, Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co.
Wendt, A. (1999), Social theory of international politics, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Winthrop, J. (1996), A Modell of Christian Charity (1630), Retrieved from Hanover Historical Texts: http: //history. hanover.edu/texts/winthmod.html