نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

بررسی قدرت نرم امریکا بیانگر آن است که به‌ویژه در دوران ترامپ، تصویر امریکا رو به افول نهاده است. سیاست‌های ترامپ در دو عرصۀ داخلی و خارجی موجب کاهش نفوذ امریکا در عرصۀ بین‌المللی شده است. این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که چرا قدرت امریکا رو به افول نهاده و این وضعیت چه پیامدهایی داشته است؟ نگارنده معتقد است عوامل درون‌زا و برون‌زا بر افول قدرت نرم امریکا تاثیر گذاشته است. در زمرۀ عوامل درون‌زا، برگزیدنِ رویکردهای درون‌گرایانه، منفعت‌محور، نظامی‌گرایانه و انحصارگرایانه و در زمرۀ عوامل برون‌زا، سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه، ماجراجویانه، مداخله‌جویانه و آنتاگونیستی، افزایش تهدیدهای نامتقارن بازیگران مسلح غیردولتی، جابه‌جایی قدرت از غرب به شرق و برآمدن بازیگران نوظهور شرقی و امکان شکل‌گیری «نظام دو ـ چندقطبی» مورد توجه قرار گرفته است. افول قدرت نرم امریکا پیامدهایی مانندِ کاهش مهاجرت نخبگان، جذابیتِ رو به افزایش چین و اروپا، افزایش احساسات ضدامریکایی، رواجِ بیشتر تروریسم و جذابیت بدیل‌های اسلام‌محور را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Fall of U.S. Soft Power: Causes and Consequences

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Dehshiri

School of International Relations

چکیده [English]

A close study of the U.S. soft power, during Trump administration in particular, indicates that American vision of power is on the verge of collapse. Trump administration’s domestic and foreign policies have scaled down U.S. influence in international level. This paper intends to provide a response to the question of why the U.S. power is on the decline and what the consequences were. The author is of the opinion that a set of internal and external factors have caused the fall of U.S. soft power. Among internal factors mention should be made of adopting introspective, interest-oriented, militaristic and monopolistic approaches. External factors involved are adopting unilateral, adventurist, interventionist and antagonistic policies as well as a rise in asymmetric threats by non-state armed actors, shift of power from the West to the East and the rise of the newly emerged actors plus the possibility of “bipolar and multi-polar system”. The fall of U.S. soft power had certain consequences such as the elite migration, rising attraction of China and Europe, heated anti-American sentiments, promotion of world terrorism, and Islam-centered alternative attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the U.S
  • soft power
  • fall
  • domestic policy
  • foreign policy
آشنا، حسام الدین و جعفری هفتخوانی، نادر (1386)، "دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیونده و اهداف"، فصلنامه دانش سیاسی، دوره 3، شماره 1، شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان.
ایزدی، فؤاد؛ ماه پیشانیان، مهسا (1390)، "دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفوت؟"، فصلنامه دین و ارتباطات، دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان
اندیشکده مطالعات راهبردی (1395)، "تبیین سیاست خارجی دونالد ترامپ؛ چارچوب ها و جهت گیری های احتمالی"، مجموعه مقالات، انتشارات اندیشکده مطالعات راهبردی
اندیشکده راهبردی تبین (1395)، "تبیین سیاست خارجی دونالد ترامپ؛ چارچوب ها و جهت گیری های خارجی"،مجموعه مقالات، انتشارات اندیشکده راهبردی تبین
دهشیار، حسین (1395)، «ترامپ و محوریت توانمدی های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی"، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، دوره اول، شماره 22
کندی، پل(1385)، پیدایش و فروپاشی قدرت های بزرگ، ترجمه عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات
مانهایی،یارول (1390)، دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی آمریکا، گشترش نفوذ، ترجمه حسام الدین آشنا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
متقی، ابراهیم؛ پوستین چی، زهره (1391)، روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکلا (2012-1792)، تهران: ساقی
محمدی، مصطفی؛ محبوبی، قربانعلی(1393)، "جایگاه فرهنگ در دیپلماسی عمومی ایالات متحد آمریکا در خاور میانه"، مجله مهندسی فرهنگی، شماره 80، تابستان
نای، جوزف(1387)، قدرت نرم ؛ ابزارهای موفقیت در روابط بین الملل، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، چاپ دوم ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
نای، جوزف (1389)، "قدرت نرم؛ ابزار موفقیت در سیاست جهانی"، در: قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل، تهران: ساقی
Bach, Natasha (2018), Under President Trump, the U.S.’s Soft Power is Waning: Global American Influence is dropping significantly, https://www.google.co. uk/amp/amp. timeinc. net/fortune/2018/07/13/us-soft-power-ranking-fourth-place, Retrieved on 10 Feb 2019
Betley, Alexander M. (2017), “The Decline of American Soft Power-Will it Persist after Trump?”, Minn Post, https://www.minnpost.com/community-voices/2017/10/decline