نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.

2 فارغ التحصیل کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی. دانشگاه زابل

چکیده

امروزه با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده ‎اند. رسانه های همگانی مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره و ... در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده‎اند که از آن جایگاه به طور فزاینده چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌الملل مطرح شده اند. از آنجا که فرهنگ‎ها از طریق رسانههای جمعی جریان مییابند، اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه مییابند. در این رابطه میتوان گفت که رسانهها بر شیوه زندگی و سلیقه های عمومی در سطح جامعه تأثیر میگذارند. هدف پژوهش حاضر آن است که میزان تأثیرگذاری رسانه ها بر تغییر سبک زندگی روستاییان را نشان دهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و داده ‎ها و اطلاعات موردنیاز به تبعیت از موضوع پژوهش از دو روش اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. جامعه موردمطالعه این تحقیق 380 نفر از روستاییان بخش مرکزی شهرستان زهک می باشد. نتایج بهدستآمده حاکی از ارتباط معنادار میان میزان استفاده از رسانه ها و تغییر در سبک زندگی روستاییان در منطقه موردمطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact analysis of the media power on the lifestyle of the frontier villages people (Zehak) Sistan

نویسندگان [English]

  • mortaza tavakoli 1
  • Abdolmajid Shahzaee 2

1 geography Dept. human science faculty; tarbyat modares university;Tehran;Iran

چکیده [English]

Lifestyle, something that social scientists have noticed over the past decades. However, definitions and approaches concerning lifestyle is different, can be found in common places where intellectuals are more accepting. Style of life, in every society, can be done with various motives, with the advancement of communication, societies have undergone many changes. Mass media such as TV, radio, Internet, satellite, etc. have occupied a place in society that increasingly place both nationally and internationally Mtrhshdhand. Since the flow through the mass media cultures, different forms of life developed. In this respect, the lifestyle media and public preferences influence in the community. The aim of this study is that the impact of the media on lifestyle changes to show the villagers. This research study of 380 villagers in the central city is Zehak. The results show a significant association between the use of media and lifestyle changes in the study area is rural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The power of media
  • Lifestyle
  • Rural
  • city Zehak Sistan
اباذری، یوسف و چاو شیان، ح سن ، (1381) ، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی « رویکردهای نوین در تحلیل جامعهشناختی هویت اجتماعی » ، نامه علوم اجتماعی، شماره 20 ، صص 27-3.
ابهری، مجید، (1391) ، تأثیر رسانهها بر سبک زندگی، نشریه سلامت، شماره 394 ، 6/8/1391.
ارجمند س یاهپوش، ا سحق و حیدری زرگوش، مع صومه، (1391) ، تأثیر و سایل ارتباط جمعی بر سبک
زندگی رو ستایی و ع شایری شهر ستان گیلان غرب، مجله مطالعات تو سعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره چهارم، صص، 103-89.
جوادی، زهرا الساادات، (1389) ، بررسای میان نسالی سابک زندگی زنان ( مطالعه موردی شاهر یزد) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ص 3.
حمیدی، نفیساه و فرجی، مهدی، (1386) ، سابک زندگی و پوشاش زنان در تهران، فصالنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1 ، صص 92-65.
دفلور، ملوین و اورت، دنیس (1383) ، شناخت ارتباط جمعی، ترجمه سیروس مرادی . انتشارات سروش، تهران .
ر ضوی زاده، سید نورالدین، (1385) ، برر سی تأثیر ر سانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی رو ستایی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 31 ، صص 144-111.
ر ضوی زاده، سید نورالدین، (1386) ، برر سی تأثیر م صرف ر سانه ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ص 140.
سااعی، منصااور و افتاده، جواد، (1391) ، رسااانههای اجتماعی و مشااارکت اجتماعی، کتاب مجموعه مقالات رسانههای اجتماعی؛ ابعاد و ظرفیتها
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی، 23/7/1391.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن . (1390) ، مرکز آمار ایران .
شاافیع آبادی، عبدالله و ناصااری، غلامرضااا، (1371) ، نظریههای مشاااوره و رواندرمانی، مرکز نشاار دانشگاهی، تهران، ص 165.
فا ضل قانع، حمید، (1392) ، سبک زندگی بر ا ساس آموزههای ا سلامی ( با رویکرد ر سانه ای) ، مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما، تهران .
فاضلی، محمد . (1382) ، مصرف و سبک زندگی، نشر صبح صادق، چاپ اول، تهران .
کرم اللهی، نعمتالله، (1390) ، بررسی رابطه استفاده از رادیو، تلویزیون و ماهواره با وضعیت دینداری مخاطبان، مجله دین و رسانه، شماره 2 ، صص 45-13.
گیدنز، آنتونی (1384) ، چشم اندازهای جهانی، ترجمه محمدرضا جلایی پور چاپ دوم، انتشارات طرح نو، تهران
گیدنز، آنتونی، (1382) ، تجدد و تشخص -جامعه و هویت شخصی در عصر جدید ، ترجمه : ناصر موفقیان، تهران : نشر نی، چاپ دوم .
گیدنز، آنتونی، (1380) ، پیامدهای مدرنیته، ترجمه : محسن ثلاثی، تهران : نشر مرکز، چاپ دوم .
مبینی مقدس، مجید؛ عبد سارمدی، نرگس، (1392) ، سابک مصارف رساانهای و اثربخشای بر سابک زندگی، مجله مطالعات جوان و رسانه، شماره نهم، 62-37.
محسنی تبریزی، علیرضا و کرم اللهی، نعمتالله، (1388) بررسی وضعیت التزام دانشجویان به ابعاد و نشانه های دینداری، مجله پژوهشنامه علوم اجتماعی گرمسار، سال سوم، شماره دوم، تابستان، صص، 34-7.
معتمد نژاد، کاظم، (1371) ، وسایل ارتباط جمعی، جلد یکم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران .
مک کوئیل، دنیس، (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی . ترجمه پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و پژوهشهای رسانهها، تهران .
مک کوئیل، دنیس، (1380) ، مخاطبشناسی ، ترجمه مهدی منتظر قائم، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، تهران .
مهدی زاده، مهدی، (1391) ، نظریههای رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، چاپ همشهری، تهران
Ans, bacher H. L. (1990) Alfred Adler's influence on the three loading cofounders of humanistic Psychology, journal of Humanistic Psychology, Vol 30(4), 45 – 53.
Fair, field B. (1990) Reorientation: The use of hypnosis for Life - style Change & Individual psychology, Journal of Adlerian Theory, Vol 46 (4)451 - 458.
Fuchino, Y. Mizoue, T. Ttokui, N. Ide, R. Fujino, Y. Yoshimura, T. (2003) Health-related lifestyle and mental health among inhabitants of a city in Japan. Nippon-Koshu-Eisei-Zasshi, 50, 303-13.
Plasker, E. (2007) The 100-Year lifestyle. Adams Media, an F+W publications company. U.S.A.
Gerbner, George. (1994) Television's global marketing strategy creates a damaging and alienated window on the world, The Ecology of Justice.
Rosengern, Karl Erik. (1996) Media Effects and Beyond; Culture Socialization and Life Style, London & New York: Rutledge.
Judith Van Evra, (1990) Television and Child Development, Lawrence Erlbaum Associates
Chandler (1984) Young Learners and the Microcomputer, Milton Keynes: Open University Press
Peek, Joe & Rosengern, Eric S. (1996) "Bank Regulatory Agreements and Real Estate lending, Real Estate Economics, American Real Estate and Urban Economics Association, vol. 24(1), pages 55-73.