نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری فقه وحقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

چکیده

حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی‌شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی‌های بین‌المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می‌برد. الحاق به سازمان‌های بین‌المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می‌دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به ‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته‌های ما از داده‌های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره‌المعارف‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها، مجلات، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت‌های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می‌کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت‌های جدیدی هم به دست می‌آورد؛ به نحوی که می‌تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت‌ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می‌تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت‌ها در قالب تعهدهای بین‌المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت‌ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم‌پوشی می‌کنند. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. داده‌های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's accession to the Hague Conference on Private International Law in terms of the soft power

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abbasi sarmadi 1
  • Mohammad Abid 2

1 هیئت علمی

چکیده [English]

Law as other sciences, have recognized globalization. In recent decades according to law spreading and international organization, countries tend to use soft power. The Islamic Republic of Iran acknowledging soft power in bilateral dependency, use required accessories. Annexing to international organizations with variety in target not only describe soft power but also extend scientific and cultural infiltration. this essay annexing I.R. Iran to Hague international private law conference as a tool for inserting soft power will be studied. Findings from references such as books, encyclopedias, dictionaries, magazines, Weeklies, monthlies and quarterlies in this scope show that government transfer some pervious authorities to these organizations. The government receives new authorities because of his membership and as well membership of his nationals; By means of relying on annexing could interfere to other governments national affairs. In addition whenever government want to share some authorities with other governments in framework of international commitments. Thus government ignores some benefits against other benefits. This paper was done by library method. Present research data were investigated and analyzed with qualitative and rationally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hague Conference
  • Soft power
  • International Law
  • annexation
  • Government
الف: فارسی
-افتخاری، اصغر (1389): «قدرت بدون خشونت»، در قدرت نرم و عدم خشونت، تألیف جین شارپ، ترجمه سید رضا مرزانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-افتخاری، اصغر (1389): «جامعه، دولت و سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران»، در منابع قدرت نرم، سرمایه اجتماعی در اسلام، تألیف محسن ردادی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-بلیک، ژانت و محمودرضا گلشن پژوه (1389): «قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست سازی»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، تابستان، شماره 55.
 -بزرگی، وحید (1375)، نظریه‌های روابط بین الملل، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
  جمالی، حسین (1379)، تاریخ و اصول روابط بین‌الملل، مرکز تحقیقات اسلامی.
-  رشاد، افسانه (1390): شاخص‌ها و کارکردهای قدرت نرم در فرایند سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نامه دفاع (4)، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
رفیعی، محمد تقی، (1392) حقوقتطبیقی، چ 2، مجد
-  ساعد، نادر (1390): «جنگ نرم و نظام حقوقی بین المللی»، در جنگ نرم در عرصه دفاعی ملی، به کوشش محمود عسگری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-سلیمی، حسین (1392)، نظریه‌هایی درباره جهانی شدن، تهران، انتشارات سمت.
- شعبانی، محمدرضا و عبدالله هندیانی (1387): «بسیج، شناخت و مدیریت تهدیدات نرم»، در قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، جلد 3، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-شیروی، عبدالحسین، (1392) حقوق تطبیقی، چ 12، انتشارات سمت
-صفایی، سید حسین، (1392) حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چ 3، میزان
-علی زاده اشکوری، ذبیح الله، (1384)، حقوق اساسی، انتشارات فردوس
-عسگری، محمود (1390): قدرت افکنی؛ الزامی برای دارندگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-قاضی، ابوالفضل، (1389)، بایسته‌های حقوق اساسی، چ 36، تهران، انتشارات میزان
-قهرمان پور، رحمان (1387)، «سیاست ترکیه در قبال عراق پس از صدام»،  در عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهش 12.
میرمحمدی، سید سعید، (1394) حقوق تطبیقی، اوا
-مهدوی، اصغرآقا و مهدی نادری بابا ناری (1390): «کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکرد قرآنی»، فصلنامه دانش سیاسی، سال هفتم، پائیز و زمستان، شماره 2
-هابس، توماس، (1388) لویاتان، مترجم: حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران، نشر نی.
-  گروه مطالعات امنیتی (1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
-نای، جوزف (1382)، کاربرد قدرت نرم، ترجمه سید رضا میرطاهر، تهران، نشر قومس.
- نای، جوزف (1387): قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در روابط بین الملل، ترجمة محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، چاپ دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
ب: لاتین
-Zhang, Yazhi. (2001) On the Disintegration of the Soviet Union, from the Perspective of Soft Power in Culture, Available at:  http//www.dlb.ut.ac.ir/Idl1.
 -Nye, Joseph. (2004) The paradox of American power: why the world's only superpower can't go it alone, New York, oxford university press.
-Opello, W.S. And Rosow, S.J. (2004) the Nation-State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics, 2nd Ed, Lynne Rienner Pub.
-Bellamy, Richard. (2003) Sovereignty, Post-Sovereignty and Pre-Sovereignty: ThreeModels of the State, Democracy and Rights within the EU, in Neil Walker (ed.), Sovereignty in Transition (Oxford: Hart),
-United Nation Economy and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), (2004) What Is Good Governance?Available at: http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp (21/10/1391).
https://www.hcch.net/en/home
https://www.hcch.net/en/home